การบินไทยจัดพิธีลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

20 มีนาคม 2562

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร ระหว่าง บริษัท การบินไทยฯ และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยมีนายสุเมธ ดำรงชัยธรรม (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทยฯ และนายสุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ร่วมลงนาม โดยมี นายนนทจิตต์ บ่างสมบูรณ์ (ที่ 5 จากซ้าย) รักษาการ รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร การทางพิเศษฯ และนางสุวิมล บัวเลิศ (ที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคล บริษัท การบินไทยฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมด้วยนางปิยมาส ปิยโชติสุกิจ (ที่ 6 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้ว่าการการทางพิเศษฯ และนายเชิดพันธ์ โชติคุณ (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร บริษัท การบินไทยฯ ร่วมในพิธี ณ สำนักงานใหญ่ การบินไทย

อนึ่ง ข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร โดยหลักสูตรแรกที่บริษัท การบินไทยฯ จัดให้กับการทางพิเศษฯ คือหลักสูตรฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษ เพื่อให้พนักงานนำไปใช้เสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งที่ผ่านมา บริษัท การบินไทยฯ ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำ จัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ อาทิ สมาคมขนส่งสินค้าทางอากาศ ในหลักสูตรการขนส่งวัตถุอันตราย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลกรุงเทพ และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ในหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพและการบริการ เป็นต้น