ขอเชิญเข้าร่วมการรับฟังความเห็นจากภาคเอกชน (Market Sounding)โครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา

17 มิถุนายน 2562

เพื่อประโยชน์ในการจัดทำเอกสารการคัดเลือกเอกชนของโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา (“โครงการ”) ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ EEC Project List ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินกระบวนการคัดเลือกเอกชนโดยไม่ใช้วิธีการประมูล บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานเจ้าของโครงการขอเรียนเชิญบริษัท แอร์บัส เอส.เอ.เอส. ผู้ผลิตอากาศยานขนาดใหญ่รายเดียวที่แสดงความประสงค์และ
ความพร้อมในการร่วมดำเนินโครงการฯ เข้าร่วมการรับฟังความเห็นจากภาคเอกชน (Market Sounding) ด้วยวิธีการปรึกษาหารือแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One-on-One) (เข้าร่วมด้วยตนเองและ/หรือการประชุมทางไกล (VDO Conference)) ตามกำหนดการดังต่อไปนี้
วันที่:    25 มิถุนายน 2562
เวลา:    เวลาใดเวลาหนึ่งระหว่างวันดังกล่าว
สถานที่:    เลขที่ 89 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย
วัตถุประสงค์:    เพื่อประโยชน์ในการจัดทำเอกสารการคัดเลือกเอกชนภายใต้โครงการฯ