การปรับเปลี่ยนเคาน์เตอร์เช็คอินเป็นการชั่วคราว

18 พฤษภาคม 2565

เนื่องด้วยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จะทำการติดตั้งระบบติดตามความหนาแน่นของผู้โดยสารแบบเรียลไทม์ ในระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2565 ซึ่งอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อการปรับเปลี่ยนเคาน์เตอร์เช็คอินเป็นการชั่วคราว 

ขอความกรุณาท่านผู้โดยสารที่จะเดินทางในช่วงวันดังกล่าว ตรวจสอบหมายเลขเคาน์เตอร์เช็คอินจากจอแสดงข้อมูลเที่ยวบิน ณ โถงผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในวันเดินทางเพื่อความถูกต้องอีกครั้ง

บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้