News & Announcements

การบินไทยให้บริการ ณ อาคารผู้โดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศแห่งใหม่ (T2) ของสนามบินนานาชาติโหน่ยบ่าย กรุงฮานอย

การบินไทยให้บริการ ณ อาคารผู้โดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศแห่งใหม่ (T2) ของสนามบินนานาชาติโหน่ยบ่าย กรุงฮานอย

ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป การบินไทยจะให้บริการ ณ อาคารผู้โดยสารสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศแห่งใหม่ (T2) ของสนามบินนานาชาติโหน่ยบ่าย กรุงฮานอย  โดยที่สนามบินแห่งนี้ได้เพิ่มเวลาขั้นต่ำสำหรับการเปลี่ยนเครื่องจากเที่ยวบินระหว่างประเทศไปเที่ยวบินภายในประเทศ เดิม 90 นาทีเป็น 120 นาที

สำหรับการออกบัตรโดยสารตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป อัตราค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินของผู้โดยสาร ณ สนามบินแห่งนี้จะถูกเก็บในอัตรา USD25 ต่อท่าน

ผู้โดยสารสามารถเช็คอินได้ที่ Row E1-E6  ซึ่งจะเปิดให้บริการ 2 ชั่วโมง 15 นาทีก่อนเครื่องออกและปิดให้บริการ 40 นาทีก่อนเครื่องออก