การเก็บค่าธรรมเนียมการไม่แสดงตัวในการเดินทาง (NO SHOW)

26 มีนาคม 2564

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ผู้โดยสาร ทราบว่าบริษัทฯ จะทำการเก็บค่าธรรมเนียมการไม่แสดงตัวในการเดินทาง (NO SHOW) ในกรณีที่ไม่ได้ขึ้นเครื่องหลังจากทำการเช็คอินแล้ว หรือ ไม่ได้ยกเลิกการจองก่อนออกเดินทาง

ข้อกำหนดการรับบริการ

1. ผู้ถือบัตรโดยสารทั้งหมดที่เดินทางออกจากประเทศไทย (รวมถึงบัตรโดยสารจากการแลกไมล์) 
2. ข้อยกเว้น : บัตรโดยสารสำหรับทารกที่ไม่มีที่นั่งของตนเอง

เส้นทาง

 ระยะสั้น  : เอเชีย ยกเว้น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
 ระยะไกล : ยุโรป รวมถึงออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และ ตะวันออกกลาง   

จาก

ไปยังเส้นทาง

ค่าธรรมเนียม
การไม่ปรากฎตัว
(ราคาต่อเที่ยว)

ประเทศไทย

ระยะสั้น (ยกเว้นออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์)

4,835  บาท

ระยะไกล รวมถึงออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์/ตะวันออกกลาง

11,275 บาท


โดยมีผลบังคับใช้สำหรับบัตรโดยสารที่ออกตั้งแต่ วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป