สถิติการขอบริการออนไลน์จากการบินไทย

สถิติตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2562