สถิติการขอบริการออนไลน์จากการบินไทย

สถิติตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2562