บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

01 มิถุนายน 2565

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (GDPR) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดหนังสือแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) โปรดศึกษาจาก www.thaiairways.com