การบินไทยยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางการบินสู่ความเป็นหนึ่ง

15 ธันวาคม 2565

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association - IATA) ดำเนินโครงการศึกษาและประเมินการดำเนินการด้านความปลอดภัยของบริษัท การบินไทยฯ “IATA Assistance for Safety Performance and Safety Culture Enhancement” โดยในระยะแรกทีม IATA Consulting จะรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานต่างๆ ในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย เพื่อนำไปประกอบการวิเคราะห์ ทำรายงานสรุป และให้คำแนะนำต่อไป

ทั้งนี้ บริษัท การบินไทยฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการบินจากองค์กรระดับนานาชาติ อาทิ European Aviation Safety Agency (EASA TCO), UK Civil Aviation Authority (UK TCO), Civil Aviation Safety Authority (CASA) Australia และ IATA’s Operational Safety Audit (IOSA) เป็นต้น ซึ่งการดำเนินโครงการนี้ เป็นการเพิ่มความเชื่อมั่น และยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่อยู่ในระดับมาตรฐานสากลให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ลูกค้าและผู้โดยสารมั่นใจในการเลือกใช้บริการของบริษัทฯ ที่มีการพัฒนาเสริมสร้างต่อยอดด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทฯ ที่มีความมุ่งมั่นในการเป็นสายการบินคุณภาพสูง เป็นผู้นำด้านการปฏิบัติการและความปลอดภัยทางการบิน

..........