News & Announcements

การบินไทยเสิร์ฟขนมไทยจานพิเศษต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ 2560

Songkran

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์โดยสร้างสรรค์เมนูขนมไทย และขนมหวานจานพิเศษเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารในเที่ยวบินของการบินไทยที่เดินทาง ระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เที่ยวบินภายในประเทศ ให้บริการขนมไทยหรือขนมหวานจานพิเศษในทุกเที่ยวบิน (ยกเว้นมื้ออาหารเช้าสำหรับชั้นธุรกิจ) สำหรับเที่ยวบินขาออกจากกรุงเทพฯ ให้บริการผู้โดยสารชั้นธุรกิจด้วยเครปข้าวเหนียวมะม่วง และให้บริการผู้โดยสารชั้นประหยัดด้วยวุ้นลอดช่องแตงไทย สำหรับเที่ยวบิน ขาเข้ากรุงเทพฯ ให้บริการผู้โดยสารชั้นธุรกิจด้วยตะโก้ทับทิมกรอบ และให้บริการผู้โดยสารชั้นประหยัด ด้วยวุ้นทับทิมกรอบกับขนุน

เที่ยวบินระหว่างประเทศ ให้บริการขนมไทยหรือขนมหวานจานพิเศษในทุกเที่ยวบิน ขาออกจากกรุงเทพฯ เฉพาะมื้อกลางวันและมื้อเย็น สำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่งให้บริการด้วยไอศครีมมะม่วงหรรษา สำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจและชั้นประหยัดให้บริการด้วยวุ้นกะทิสาคูกับมะม่วง ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถดูรายละเอียดตารางบินพร้อมทั้งสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารได้ที่ เว็บไซต์ www.thaiairways.com หรือ สำนักงานขายการบินไทยและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ หรือ THAI Contact Center (02) 356-1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

 

7 มีนาคม 2560