นโยบายการจัดการบัตรโดยสารและการยกเลิกเที่ยวบินภายใต้สถานการณ์การระบาดของ โควิด-19

30 สิงหาคม 2564

เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 อย่างต่อเนื่อง นโยบายการจัดการบัตรโดยสารนี้ ได้ถูกนำมาใช้ เพื่อกำหนดมาตรฐานในการเดินทางและพิธีการตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศ และกำหนดการเปลี่ยนหรือยกเลิกเที่ยวบินของการบินไทย

หากท่านสำรองบัตรโดยสารผ่านตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสาร กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารของท่านเพื่อขอคำแนะนำต่อไป

เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการจัดการบัตรโดยสาร ด้วยการขยายมาตรการให้ผู้เดินทางสามารถจัดการบัตรโดยสาร (การเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร, การออกบัตรโดยสารใหม่ และการขอคืนค่าบัตรโดยสาร) เพิ่มเติมจากข้อกำหนดมาตรฐานบัตรโดยสารตามปกติที่ได้มีกำหนดไว้ และมาตรการการขยายเกณฑ์บัตรโดยสารดังกล่าว จะไม่ดำเนินการเกินขอบเขตนโยบายดังที่ได้กล่าวไว้แล้ว

สำหรับผู้โดยสารซึ่งเดินทางในเที่ยวบิน ที่ไม่ได้รับผลกระทบแต่ต้องการที่จะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร จะยึดถือตามเกณฑ์บัตรโดยสารปกติ

มาตรการการจัดการบัตรโดยสารมีดังนี้:


1. เปลี่ยนแปลงวันเดินทาง / ยืดอายุบัตรโดยสาร
2. ออกบัตรโดยสารใหม่ / เปลี่ยนแปลงเส้นทางในบัตรโดยสาร
3. เปลี่ยนบัตรโดยสารเป็น THAI Travel Voucher
4. ขอคืนค่าบัตรโดยสาร


หลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดการบัตรโดยสาร:

ผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารการบินไทย (217) ซึ่งออกบัตรโดยสาร ภายในหรือก่อนวันที่ 11กรกฎาคม 2564 เพื่อเดินทางภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564
บัตรโดยสารดังกล่าว (217) หมายรวมถึงบัตรโดยสาร 3ตัวเลขของการบินไทย (TG three digits) และ/หรือ บัตรโดยสาร 4ตัวเลขซึ่งทำการบินด้วยสายการบิน ไทยสไมล์ (TG four digits) ไปยังสถานีปลายทางในประเทศและ ทั่วโลก

  • เปลี่ยนแปลงวันเดินทาง / ยืดอายุบัตรโดยสาร: คลิกที่นี่

  • ออกบัตรโดยสารใหม่ / เปลี่ยนแปลงเส้นทางในบัตรโดยสาร: คลิกที่นี่

  • เปลี่ยนบัตรโดยสารเป็น THAI Travel Voucher: คลิกที่นี่

  • ขอคืนค่าบัตรโดยสาร: คลิกที่นี่

  • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ ท่านสามารถติดต่อ สำนักงานบริษัทฯการบินไทย หากท่านได้ทำการสำรองบัตรโดยสารผ่านการบินไทย หรือ ท่านสามารถติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ออกบัตรโดยสารของท่าน