ประเทศญี่ปุ่นประกาศมาตรการเข้มงวดในการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น

14 มกราคม 2564

โดยท่านที่เดินทางด้วย Business Track และ Residence Track ไม่สามารถเข้าประเทศญี่ปุ่นได้ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 00.00 น. (เวลาญี่ปุ่น) เป็นต้นไป
ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น จะเป็นเฉพาะสัญชาติญี่ปุ่นเท่านั้น และต้องแสดงผลตรวจ โควิด-19 ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง และต้องตรวจซ้ำอีกครั้งเมื่อเดินทางถึงญี่ปุ่น

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page22e_000921.html
https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html