การบินไทยอำนวยความสะดวกผู้โดยสารจัดการด้านบัตรโดยสารให้สะดวกมากยิ่งขึ้น พร้อมขยายอายุบัตรโดยสาร ขยายระยะเวลาการใช้ THAI Travel Voucher และขยายสถานภาพสมาชิก ROP

18 พฤษภาคม 2565

การบินไทย อำนวยความสะดวกผู้โดยสารจัดการด้านบัตรโดยสารให้สะดวกมากขึ้น พร้อมขยายระยะเวลาการใช้บัตรโดยสาร THAI Travel Voucher และสถานภาพสมาชิก ROP

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายประกาศเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป โดยมีการผ่อนปรนมาตรการการเดินทางเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีความต้องการเดินทางสูง ทั้งการเดินทางในประเทศและระหว่างประเทศ จึงมีปริมาณการกลับมาใช้บริการด้านการเดินทางมากขึ้น อาทิ การสำรองที่นั่ง การออกบัตรโดยสาร การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน การเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง ตลอดจนการชำระเงินต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารในการติดต่อเพื่อดำเนินการดังกล่าว บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ปรับเพิ่มบริการในด้านต่างๆ ดังนี้

•ผู้โดยสารสามารถทำการสำรองที่นั่ง ออกบัตรโดยสาร เปลี่ยนแปลงวันเดินทาง การชำระเงิน การใช้บัตรกำนัลเดินทาง (THAI Travel Voucher) หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ thaiairways.com/managemybooking (เฉพาะเที่ยวบินที่สำรองที่นั่งล่วงหน้าไว้แล้ว และไม่รวมบัตรโดยสารรางวัล รอยัล ออร์คิด พลัส หรือ ROP) ได้อย่างสะดวก โดยที่ไม่ต้องเดินทางมาดำเนินการด้วยตัวเอง

•หากผู้โดยสารต้องการมาติดต่อด้วยตัวเอง สามารถมาที่สำนักงานบัตรโดยสาร ชั้น 1 อาคาร 2 สำนักงานใหญ่ การบินไทย ถ. วิภาวดีรังสิต สำหรับ สมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส บัตรแพลตินัม และบัตรทอง รวมทั้งผู้โดยสารชั้นหนึ่ง สามารถใช้บริการได้ที่ห้องรับรองลูกค้า รอยัล ออร์คิด พลัส ซึ่งอยู่ที่บริเวณฝั่งตรงข้ามสำนักงานบัตรโดยสาร

•ผู้โดยสารที่ถือบัตรกำนัลเดินทาง (THAI Travel Voucher) และยังไม่ได้วางแผนในการใช้เดินทาง จะได้รับการต่ออายุไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยอัตโนมัติ (จากเดิมที่จะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2565)

•ผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารที่ออกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 14 ตุลาคม 2564 และยังไม่ได้ใช้เดินทาง จะได้รับการต่ออายุบัตรโดยสารไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยอัตโนมัติ

•นอกจากนี้ การบินไทยยังอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส โดยการขยายอายุสถานภาพสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส สำหรับ สมาชิกบัตรทอง และบัตรแพลทินัม ที่สถานภาพสมาชิกจะหมดอายุในวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565 และไม่สามารถรักษาสถานภาพสมาชิกจากการบิน หรือสะสมไมล์ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ได้ จะได้รับการต่อสถานภาพสมาชิกไปอีก 1 ปี นับจากวันที่สถานภาพสมาชิกปัจจุบันหมดอายุลง จนถึงปี 2566 โดยการต่อสถานภาพสมาชิกจะถูกดำเนินการโดยอัตโนมัติ ซึ่งท่านไม่จำเป็นต้องมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด

บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจ และเลือกกลับมาใช้บริการของการบินไทย บริษัทฯ คำนึงถึงประโยชน์และความสะดวกสบายของผู้โดยสารเป็นสำคัญ โดยจะมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและการบริการเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้โดยสารต่อไปอย่างต่อเนื่อง

....................