น้ำหนักสัมภาระเพิ่มออนไลน์

เดินทางอย่างไร้กังวลเรื่องน้ำหนักสัมภาระ พบข้อเสนอพิเศษจากการบินไทยท่านสามารถซื้อน้ำหนักสัมภาระล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง โดยค่าบริการคิดเป็นแบบเหมาทุกๆ 5 กิโลกรัม สูงสุด 50 กิโลกรัม

 


เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติม:

 1. การซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมผ่าน https://www.thaiairways.com สามารถเปลี่ยนแปลงวันและเวลาการเดินทางได้  ภายในระยะเวลา 1 ปี โดยเริ่มต้นจากวันซื้อ ที่ระบุในเอกสาร แต่ไม่สามารถขอคืนเงินหรือเปลี่ยนแปลงเส้นทางได้   
 2. ไม่สามารถขอคืนเงิน ทอนเงิน โอนเป็นของบุคคลอื่น หรือเปลี่ยนแปลงเส้นทางได้ 
 3. สามารถใช้ได้กับเที่ยวบินที่ให้บริการโดยการบินไทยเท่านั้น 
 4. ไม่สามารถใช้ได้กับผู้ถือบัตรโดยสารหมู่คณะ บัตรโดยสารที่ไม่ได้ยืนยันที่นั่ง บัตรโดยสารทารก และบัตรโดยสารที่ทำการอัพเกรดชั้นโดยสาร (Mileage Upgrade)
 5. สำหรับผู้โดยสารเด็ก ใช้อัตราเดียวกันกับผู้ใหญ่ 
 6. น้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมคิดเป็นราคาเหมาจ่าย โดยเริ่มต้นจาก 5/10/15/20/25 และสูงสุด 50 กิโลกรัม/ต่อคน/ต่อเส้นทาง โดยผู้โดยสารจะต้องซื้อล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
 7. การซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมล่วงหน้าสามารถทำได้ 1 ครั้งเท่านั้น หากต้องการซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่ม สามารถซื้อได้ผ่านทางเคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบิน ในราคาปกติ
 8. ผู้โดยสารจะได้รับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ยืนยันการซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติม (Electronic Miscellaneous Document (EMD)) หลังจากที่ได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
 9. ขอบเขตความรับผิดชอบต่อสัมภาระเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาของบริษัท
 10. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และราคาน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. สามารถซื้อน้ำหนักสัมภาระล่วงหน้าอย่างน้อย 12 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง สูงสุด 100 กิโลกรัม ผ่านทางสำนักงานขายบัตรโดยสาร และ Call Center (02356-1111)