บริการอำนวยความสะดวกในสนามบิน และช่องทางด่วนพิเศษ


บริการช่องทางด่วน (สำหรับขาออก หรือ ขาเข้า) : 1,600 บาท / เที่ยว / ท่าน
Buggy (สำหรับ ขาเข้าเท่านั้น) : 1,600 บาท / คัน / เที่ยว (ไม่เกิน 2 ท่าน)
Visa on arrival : 1,600 บาท (ไม่รวมค่าบริการวีซ่า)

 

เงื่อนไขการใช้บริการ

  • 1. กรุณาสำรองบริการช่องทางด่วน (Fast Track) ล่วงหน้า อย่างน้อย 72 ชั่วโมงผ่านทางเว็บไซต์ http://www.blacktie-limousine.com/thaiairways/meetandgreet และ/หรือ สามารถติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 02-239-8800 ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 9.00-21.00 น.
  • 2. กรณีเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้า อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
  • 3. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการแจ้งเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 24 ชั่วโมง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการเต็มจำนวน จากอัตราค่าบริการปกติและบริษัทฯ ตกลงจะเรียกเก็บโดยตรงจากผู้ใช้บริการ
  • 4. กรณีผู้โดยสารขาเข้า เจ้าหน้าที่จะรอพบท่านที่ประตูทางออกของเครื่องบินกรณีไม่สามารถติดต่อผู้เดินทางได้ หรือไม่พบ ณ.จุดนัดพบ จะถือเป็นกรณีไม่แสดงตนบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการเต็มจำนวน จากอัตราค่าบริการปกติและบริษัทฯ ตกลงจะเรียกเก็บโดยตรงจากผู้ใช้บริการ
  • 5. กรณีผู้โดยสารขาออก เจ้าหน้าที่จะรอพบท่านบริเวณประตูทางเข้าสนามบินโดยทางเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อเพื่อนัดรับท่านตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ ซึ่งหากติดต่อไม่ได้ จะถือเป็นกรณี No Show บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการเต็มจำนวน จากอัตราค่าบริการปกติและบริษัทฯ ตกลงจะเรียกเก็บโดยตรงจากผู้ใช้บริการเอง
  • 6. กรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อที่หมายเลข 02-2398800 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง