“SEE THE WORLD. SENSE THE WORLD.” PHOTO CONTEST

ระยะเวลากิจกรรม : 26 เมษายน - 15 กรกฎาคม 2562

ร่วมประกวดภาพถ่ายเพื่อลุ้นรับบัตรโดยสารการบินไทยและไทยสมายล์กว่า 60 เส้นทางทั้งเส้นทางระหว่างประเทศและในประเทศ เพียงเผยแพร่ภาพถ่ายลง Facebook หรือ Instagram โดยตั้งค่าเป็นสาธารณะและเดินทางในช่วงเวลาที่กำหนด 

 

ใส่แคปชั่นระบุเที่ยวบิน วันเดินทาง คำบรรยายภาพ พร้อมติด #LetsSenseTheWorld

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ วันที่ 15 ส.ค. 62 ทาง thaiairways.com

 

กติกาการประกวดรูปถ่าย หัวข้อ “See the World. Sense the World”

 • โพสต์รูปถ่ายประสบการณ์การเดินทางท่องโลกของคุณโดยการบินไทยหรือสายการบินไทยสมายล์ ระหว่างวันที่ 26 เม.ย. 62 – 15 ก.ค. 62 ผ่าน Instagram หรือ Facebook พร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะ
 • ทริปละไม่เกิน 3 รูป
 • พร้อมแคปชั่น : เที่ยวบิน/วันที่เดินทาง + คำบรรยายภาพ #LetsSenseTheWorld
  (เช่น TG954/260419 สุดอลังกับแสงเหนือที่ Norway #LetsSenseTheWorld)
 • Tag: @ThaiAirwaysหรือ @ThaiSmileAirways

   
  รางวัลรายละเอียด
  รางวัลที่ 1 บัตรโดยสารชั้นธุรกิจสู่ทุกเส้นทางบินระหว่างประเทศของการบินไทยจำนวน 1 รางวัลๆ ละ 2 ใบ
  รางวัลที่ 2 บัตรโดยสารชั้นธุรกิจสู่ทุกเส้นทางบินในภูมิภาคเอเชียของการบินไทยจำนวน 6 รางวัลๆ ละ 2 ใบ
  รางวัลที่ 3 บัตรโดยสารชั้นประหยัด สู่ทุกเส้นทางบินระหว่างประเทศของการบินไทยหรือการบินไทยสมายล์ จำนวน 6 รางวัลๆ ละ 2 ใบ
  รางวัลที่ 4 บัตรโดยสารชั้นประหยัด สู่ทุกเส้นทางบินภายในประเทศไทยของการบินไทยหรือการบินไทยสมายล์ จำนวน 6 รางวัลๆ ละ 2 ใบ
  รางวัลที่ 5 บัตรโดยสารชั้นประหยัด สู่ทุกเส้นทางบินภายในประเทศไทยของการบินไทยหรือการบินไทยสมายล์ จำนวน 19 รางวัลๆ ละ 1 ใบ


  เงื่อนไขการเข้าร่วมการประกวด

  • มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 18 ปีบริบูรณ์
  • มีบัญชี Instagram หรือ Facebook ที่ถูกต้องตรวจสอบได้
  • เดินทางกับการบินไทยหรือการบินไทยสมายล์ ระหว่างวันที่ 26 เม.ย. 62 ถึงวันที่ 15 ก.ค. 62
  • เป็นเจ้าของรูปถ่ายที่ส่งเข้าประกวด และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นในทุกกรณี
  • รูปถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยผ่านการประกวดที่ใดที่หนึ่งมาก่อน และ/หรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
  • รูปถ่ายจากการเดินทางด้วยบัตรโดยสารราคาพิเศษสำหรับพนักงานสายการบินหรือบัตรโดยสารอภินันทนาการไม่สามารถเข้าร่วมการประกวดได้
  • สามารถปรับแต่งสีรูปหรือทำเป็นสีขาวดำได้ โดยที่ไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของรูปถ่ายนั้น

  เงื่อนไขการรับรางวัล

  • ผู้ชนะจะได้รับการติดต่อจากการบินไทยผ่านช่องทาง Facebook หรือ Instagram ภายในวันที่ 20 ส.ค. 62
  • ผู้ชนะต้องติดต่อรับรางวัลพร้อมส่งไฟล์รูปถ่ายต้นฉบับ ขนาด 4MB ขึ้นไป, บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางและหลักฐานการเดินทางกับการบินไทยหรือการบินไทยสมายล์ ระหว่างวันที่ 26 เม.ย. 62 – วันที่ 15 ก.ค. 62 ผ่านทาง tgactivities@thaiairways.comภายในวันที่ 4 ก.ย. 62 มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
  • กรณีเอกสารของผู้ชนะใดไม่ถูกต้องสมบูรณ์ การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ที่จะตัดรางวัลดังกล่าวออกไป
  • หลังจากสิ้นสุดขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารการบินไทยจะติดต่อผู้ชนะภายในวันที่ 11 ก.ย. 62 เพื่อดำเนินการออกบัตรโดยสารในขั้นตอนต่อไป
  • ผู้ชนะต้องออกบัตรโดยสารด้วยตนเองภายในวันที่ 29 พ.ย. 62 พร้อมยินยอมให้ถ่ายรูปการรับรางวัลไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
  • สำหรับสถานทีออกบัตรโดยสาร การบินไทยจะแจ้งให้ผู้ชนะทราบโดยตรง
  • บัตรโดยสารนี้มีอายุ 3 เดือน นับจากวันที่ออกบัตร
  • ผู้ชนะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากรางวัลบัตรโดยสารที่การบินไทยมอบให้ ซึ่งรวมถึงภาษีและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง อัพเกรด แลกเปลี่ยนบัตรโดยสารนี้เป็นเงินหรือของรางวัลอื่น หรือจำหน่ายต่อบุคคลอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นได้
  • บัตรโดยสารนี้ไม่สามารถสะสมไมล์ได้
  • การบินไทยมีสิทธิ์นำรูปถ่ายที่ส่งเข้าร่วมการประกวดและไฟล์ต้นฉบับที่ชนะการประกวดทั้งหมด รวมทั้งรูปถ่ายผู้ชนะเมื่อมารับรางวัลไปใช้ในทุกกรณี โดยไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ
  • รูปถ่ายและไฟล์ต้นฉบับที่ชนะการประกวดจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของการบินไทย แต่ลิขสิทธิ์ของภาพยังเป็นของเจ้าของผลงานอย่างสมบูรณ์
  • การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนไฟล์รูปถ่ายที่ส่งเข้าร่วมประกวด
  • การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ของผู้ชนะและผู้ร่วมเดินทาง (ถ้ามี)
  • การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กรณีมีข้อพิพาทใด ๆ การตัดสินชี้ขาดของการบินไทยถือเป็นที่สิ้นสุด
  • พนักงานและครอบครัวของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด, พันธมิตร, บริษัทฯ ในเครือ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
  • การตีความข้อตกลงและเงื่อนไขของการประกวดนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ tgactivities@thaiairways.com 

  ** การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ / หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรโมชั่น

One Way to Australia and New Zealand

เที่ยวบินราคาพิเศษสู่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

ค้นหาเที่ยวบินค้นหาเที่ยวบิน

บริการเสริม

บริการ Meet and Assist

บริษัทแบลค ไท ลีมูซีน ขอนำเสนอบริการ Meet and Assist แก่ลูกค้าการบินไทย

อ่านต่ออ่านต่อ