โปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตไทยพาณิชย์

ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 31 มกราคม 2563

 

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 8,000 บาท* ที่ thaiairways.com และ ไทยแอร์เวย์โมบายแอปพลิเคชั่น


ยอดใช้จ่าย/เซลล์สลิปรับเครดิตเงินคืน
25,000 – 49,999 บาท 300 บาท
50,000 – 79,999 บาท 800 บาท
80,000 – 149,999 บาท 1,600 บาท
150,000 บาทขึ้นไป 4,000 บาท
(จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 8,000 บาท/ท่าน ตลอดรายการ

ลงทะเบียนทาง SMS :

 พิมพ์ TY เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545333 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) สำหรับบัตร SCB PRIVATE BANKING และ SCB M LEGEND ได้รับสิทธิโดยไม่ต้องลงทะเบียน  

เงื่อนไขรวม:

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) ที่ลงทะเบียนร่วมรายการตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยส่ง SMS ลงทะเบียน พิมพ์ TY เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545333 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) และได้รับข้อความตอบกลับ ยกเว้นบัตร SCB PRIVATE BANKING และ SCB M LEGEND ได้รับสิทธิโดยไม่ต้องลงทะเบียน ตั้งแต่ 5 ธันวาคม 2562 – 31 มกราคม 2563
 • ผู้ถือบัตรต้องมียอดใช้จ่ายค่าบัตรโดยสายการบินไทยผ่านบัตรเครดิตใบที่ลงทะเบียนแบบการชำระเต็มจำนวน ตามจำนวนที่ธนาคารกำหนดผ่าน www.thaiairways.com หรือ โมบายแอปพลิเคชั่น THAI AIRWAYS ยกเว้น รายการผ่อนชำระ SCB ดีจัง , Call For Dee Jung, การใช้บัตรเป็นไปในลักษณะการค้า/ธุรกิจ และรายการยกเลิก ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
 • เฉพาะการชำระค่าบัตรโดยสารการบินไทยเป็นสกุลเงินบาท ที่เดินทางภายในประเทศไทย หรือระหว่างประเทศโดยเริ่มต้นการเดินทางออกจากประเทศไทย
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณรับเครดิตเงินคืนไม่สามารถนับรวมยอดใช้จ่ายของบัตรหลัก กับบัตรเสริมได้
 • หากยอดใช้จ่ายเป็นเศษทศนิยม การคิดยอดใช้จ่ายจะถูกปัดเศษทศนิยมลงเหลือเพียงจำนวนเต็ม
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตใบที่ลงทะเบียน และใช้จ่ายภายใน 60 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement)
 • เครดิตเงินคืน ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือถอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
 • ผู้ถือบัตรมีสิทธิได้รับเครดิตเงินคืน จะต้องคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ และมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระตามข้อกำหนดของธนาคารและไม่เคยฝ่าฝืนและ/หรือละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับเครดิตเงินคืน ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับและ/หรือ เรียกเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับเครดิตเงินคืนมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ผู้ถือบัตรควรเก็บข้อความ SMS ตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง เพื่อการตรวจสอบยืนยันกับธนาคาร
 • เงื่อนไขการซื้อบัตรโดยสารรวมถึงการใช้บัตรโดยสาร เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการบินไทย ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการกำหนด และ/หรือ การดำเนินการดังกล่าว
 • ธนาคารเป็นเพียงช่องทางการชำระเงินไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการโดยตรง
 • ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 30 วัน ก่อนดำเนินการ และกรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • สอบถามเพิ่มเติม โทร. SCB Call Center 02-777-7777

*เงื่อนไขรับเครดิตเงินคืน:

 • ยอดใช้จ่าย 25,000 – 49,999 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 300 บาท, ยอดใช้จ่าย 50,000 – 79,999 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 800 บาท, ยอดใช้จ่าย 80,000 – 149,999 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1,600 บาท, ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 4,000 บาท
 • จำกัดเครดิตเงินคืนรวมทุกประเภทบัตร ภายใต้ชื่อ – สกุลเดียวกัน สูงสุด 8,000 บาท/ท่าน ตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้

โปรโมชั่น

It's Japan Time for 2

เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

ค้นหาเที่ยวบินค้นหาเที่ยวบิน

โปรโมชั่น

Europe One Way Carnival

เที่ยวบินตรงราคาพิเศษสู่ยุโรป

ค้นหาเที่ยวบินค้นหาเที่ยวบิน