Cash + Miles Ticket

*สำหรับการซื้อบัตรโดยสารผ่าน PC/ Laptop หรือ Tablet เท่านั้น

วันที่จองบัตรโดยสาร 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2562

เริ่มเดินทางตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2562


12+Y
2-11Y
0-23M

เงื่อนไขสำหรับการออกบัตรโดยสาร Cash + Miles

 • สำหรับเที่ยวบินที่ทำการบินโดยการบินไทย (TG 3 digits) ด้วยบัตรโดยสารชั้นธุรกิจ รหัสชั้นโดยสาร C/ D/ J โดยออกบัตรโดยสารผ่าน thaiairways.com เท่านั้น ไม่สามารถออกบัตรโดยสารแบบ Stop-over ได้
 • ชำระค่าบัตรโดยสารเป็นเงินมูลค่าขั้นต่ำ 35% ของราคาบัตรโดยสาร ร่วมกับการใช้ไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส เริ่มต้น 2,000 ไมล์ และสูงสุด 70,000 ไมล์
 • การเดินทางด้วยบัตรโดยสาร Cash + Miles จะใช้จำนวนไมล์สะสมในอัตราปกติ โดยไม่มีส่วนลดของจำนวน ไมล์สำหรับบัตรโดยสารเด็กและทารก
 • ไมล์สะสมไม่สามารถใช้สำหรับภาษี และค่าธรรมเนียมทุกประเภท
 • ไมล์สะสมจะถูกหักจากบัญชีของสมาชิกเพียงบัญชีเดียว สำหรับผู้โดยสารทุกท่านใน Reservation Code เดียวกัน
 • ได้รับไมล์สะสมตามเงื่อนไขของ รอยัล ออร์คิด พลัส โดยไมล์สะสมจะถูกบันทึกลงในบัญชีสะสมไมล์ รอยัล ออร์คิด พลัส ตามรหัสชั้นโดยสารของอัตราค่าโดยสารในเที่ยวบินที่ทำการบินเท่านั้น
 • สำหรับบัตรโดยสารประเภทที่มีเงื่อนไขที่ไม่อนุญาตให้ Refund ได้ จะไม่สามารถขอคืนไมล์สะสม (Re-credit) ได้
 • สำหรับบัตรโดยสาร Cash + Miles สามารถ Reissue บัตรโดยสารได้เพียง 1 ครั้งภายในอายุบัตรโดยสาร โดยมีค่าธรรมเนียมตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • กรณีที่มีการยกเลิกบัตรโดยสาร จะไม่คืนไมล์สะสมที่หมดอายุแล้ว
 • กรณีมีการใช้บัตรโดยสารบางส่วนในการเดินทางแล้ว จะไม่สามารถขอคืนเงินได้
 •  ข้อมูลที่ระบุในใบรับเงินจะแสดงจำนวนเฉพาะส่วนที่ชำระโดยเงินสดหรือบัตรเครดิตเท่านั้น
 • **การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ/หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า