อัตราค่าโดยสารภายในประเทศ ราคาพิเศษสำหรับผู้โดยสารสูงอายุ

กฎการใช้สิทธิ

ค่าโดยสารภายในประเทศสำหรับผู้โดยสารสูงอายุ ปี 2557 นั้นใช้ได้กับผู้โดยสารอายุ 60 ปีขึ้นไป ในช่วงที่มีการเดินทาง ต้องแสดงเอกสารหรือบัตรประจำตัวประชาชนในการจองเที่ยวบิน


ชั้นธุรกิจ (J) และชั้นประหยัด (Q) เที่ยวเดียว, ไป-กลับ หรือแบบคละจุดหมายปลายทางโดยศูนย์บริการของการบินไทย ภายในประเทศ

ค่าโดยสาร

เส้นทางบิน ค่าโดยสารชั้นธุรกิจ ค่าโดยสาร
สุดสัปดาห์ วันธรรมดา
(JCD9) (QWCD9) (QXCD9)
เที่ยวเดียว ไป-กลับ เที่ยวเดียว ไป-กลับ เที่ยวเดียว ไป-กลับ

Bangkok (BKK) -
เชียงใหม่ (CNX) 4,195 บาท
8,390 บาท 2,725 บาท 5,450 บาท 2,530 บาท 5,060 บาท
เชียงราย (CEI) 5,000 บาท 10,000 บาท 3,195 บาท 6,390 บาท 2,965 บาท 5,930 บาท
หาดใหญ่ (HDY) 5,665 บาท 11,330 บาท 3,610 บาท 7,220 บาท 3,355 บาท 6,710 บาท
ขอนแก่น (KKC) 3,750 บาท 7,500 บาท 2,410 บาท 4,820 บาท 2,240 บาท 4,480 บาท
*กระบี่ (KBV) 4,925 บาท 9,850 บาท 3,145 บาท 6,290 บาท 2,920 บาท 5,840 บาท
ภูเก็ต (HKT) 5,130 บาท 10,260 บาท 3,275 บาท 6,550 บาท 3,040 บาท 6,080 บาท
สมุย (USM) 6,515 บาท 13,030 บาท 4,455 บาท 8,910 บาท 4,135 บาท 8,270 บาท
*คิดค่าธรรมเนียมภาษีและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มตามความเหมาะสมระยะเวลาการใช้

  • ราคาบัตรฯ นี้มีผลในการจองและเริ่มต้นเดินทางตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557- 31 ธันวาคม 2557
  • การเดินทางต้องสิ้นสุดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557
  • สุดสัปดาห์: ศุกร์ เสาร์และอาทิตย์
  • วันธรรมดา:จันทร์ อังคาร พุธ และพฤหัสบดี

 

ระยะเวลาต่ำสุดของการเดินทาง

ไม่มี

ระยะเวลาสูงสุดของการเดินทาง

90 วัน

การยกเลิก/คืนเงิน และปรับเปลี่ยนเส้นทาง

การยกเลิก/คืนเงิน

  • หากยังไม่ได้ใช้: อนุญาตที่ 1,000 บาท
  • หากใช้แล้วบางส่วน: การคืนเงินจะคิดจากส่วนต่างระหว่างค่าโดยสารที่ชำระไป และอัตราค่าโดยสารปกติของส่วนที่ใช้ไปแล้ว

เปลี่ยนเส้นทาง/ออกตั๋วใหม่

  • อนุญาตให้เปลี่ยนเส้นทางได้ด้วยการออกบัตรฯ ใหม่และค่าโดยสารเพิ่มเติมจากที่สะสม (ถ้ามี) พร้อมค่าธรรมเนียมในการออกบัตรฯ ใหม่จำนวน 1,000 บาท

เปลี่ยนแปลงการจองตั๋ว:

  • อนุญาตให้เปลี่ยนได้ภายในอย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง
  • การปรับเปลี่ยนวันจองจากเดิมเป็นเลื่อนวันเดินทางขึ้นก่อนหน้าในเที่ยวเดินทางขาออกจะต้องมีการออกบัตรฯ ใหม่ด้วยค่าธรรมเนียม 1,000 บาท

 

โปรดติดต่อ สำนักงานการบินไทยทั่วโลก หรือตัวแทนท่องเที่ยวของท่านในการจอง