กรุงเทพฯ ไป ออสโล (AEON ROP Platinum)

ออกบัตรโดยสาร : วันนี้ - 30 มิถุนายน 2561

เดินทางตั้งแต่ : วันนี้ - 30 กันยายน 2561


ชำระผ่านบัตรเครดิตบัตรอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัมเท่านั้นสำรองที่นั่ง

* ขอความกรุณาดำเนินการออกบัตรโดยสารผ่าน thaiairways.com ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการเดินทาง 


เงื่อนไขบัตรโดยสาร

อายุบัตรโดยสาร


30 วัน

ไมล์สะสม

 

 Q - 100% ของไมล์สะสมปกติ 

ส่วนลดบัตรโดยสารเด็ก เด็กอายุตั้งแต่ 2-11 ปี - ไม่มีส่วนลด
ส่วนลดบัตรโดยสารทารก ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี ไม่มีที่นั่ง  - ไม่มีส่วนลด

เงื่อนไขบัตรโดยสาร


1. การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน/ วันเดินทาง: สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยมีค่าธรรมเนียม 3,000 บาท/ ครั้ง
2. การแก้ไขชื่อ(ตัวสะกด): สามารถแก้ไขให้ถูกต้องก่อนเริ่มต้นใช้บัตรโดยสาร โดยมีค่าธรรมเนียม 3,000 บาท/ ครั้ง

3. อนุญาตให้เลื่อนชั้นโดยสารได้โดยใช้ไมล์อัพเกรดเท่านั้น

4. ยกเลิก/ ขอคืนเงิน: ไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินได้

เงื่อนไขอื่นๆ

 


- ที่นั่งมีจำนวนจำกัด

- การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกบัตรโดยสารหรือ ขอให้ชำระค่าบัตรโดยสารใหม่ ในกรณีที่ผู้โดยสารไม่ได้ชำระค่าบัตรโดยสารด้วย บัตรอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม

- ผู้โดยสารจะต้องชำระภาษีเพิ่มเติม โดยภาษีดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน  ณ. วันที่ออกบัตรโดยสาร และ วันเดินทาง     

** การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ / หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า