โปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตอิออน


เงื่อนไข:

1.    สงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิต อิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม ที่ออกโดย บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)(“บริษัท”) เท่านั้น (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อองค์กร)
2.    สมาชิกต้องมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออน และลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ ที่บูธอิออน ภายในบริเวณงาน รักคุณเท่าฟ้า 2560 ณ แฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 2 เมษายน 2560 เท่านั้น
3.    รับสูงสุด 50,000 คะแนนไมล์สะสม เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม และรับคะแนนสะสมสูงสุด 40,000 คะแนน สำหรับบัตรเครดิตอิออนประเภทอื่นๆ
4.    ยอดใช้จ่ายสะสมสำหรับการคำนวณเพื่อรับบัตรโดยสารสายการบินไทย, คะแนนไมล์สะสมปกติ, คะแนนไมล์สะสมพิเศษ รวมถึงคะแนนสะสมปกติและคะแนนสะสมพิเศษ  บริษัทฯ จะทำการคำนวณเฉพาะยอดการซื้อบัตรโดยสารการบินไทยหรือไทยสมายล์ภายในบริเวณงานรักคุณเท่าฟ้า 2560 (MCC Code 3077) และ /หรือผ่านช่องทาง www.thaiairways.com , www.thaismileair.com  ภายในวันที่ 30 มีนาคม – 2 เมษายน 2560 เท่านั้น
5.    บริษัทฯ จะทำการโอนคะแนนไมล์สะสมปกติ (ทุก 20 บาท รับ 1 คะแนนไมล์สะสม) เข้าบัญชีบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม ในรอบบัญชีปกติ และจะทำการโอนคะแนนไมล์สะสมพิเศษ (สูงสุดไม่เกิน 30,000 คะแนนไมล์สะสม) ให้ภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย (2 เมษายน 2560)
6.    บริษัทฯ จะทำการโอนคะแนนสะสมปกติ (ทุก 25 บาท รับ 1 คะแนนสะสม) เข้าบัญชีบัตรเครดิต อิออน ประเภทอื่น ในรอบบัญชีปกติ และจะทำการโอนคะแนนสะสมพิเศษ (สูงสุดไม่เกิน 24,000 คะแนน) ให้ภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย (2 เมษายน 2560)
7.    ของสมนาคุณบัตรโดยสารการบินไทยชั้นประหยัด เส้นทางกรุงเทพฯ-ปารีส 1 ที่นั่ง เมื่อมียอดการใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป/วัน ภายในงาน จำกัด 2 ใบ/วัน เฉพาะวันที่ 30 มีนาคม 2560 ,จำกัด 1 ใบ/วัน เฉพาะวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ จำกัด 3 ใบ/วัน เฉพาะในวันที่ 1-2 เมษายน 2560 เท่านั้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ของสมนาคุณบัตรโดยสารการบินไทย 1 ใบต่อสมาชิก 1 ท่านตลอดรายการส่งเสริมการขาย 30 มีนาคม – 2 เมษายน 2560
8.    บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับของสมนาคุณบัตรโดยสารสายการบินไทย และจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์รับของสมนาคุณรับทราบภายใน 30 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดงานรักคุณเท่าฟ้า 2560 (2 เมษายน 2560)
9.    การสำรองที่นั่งและการออกบัตรโดยสาร ทำผ่าน website : thaiairways.com เท่านั้นและต้องได้รับการยืนยัน ก่อนการออกบัตรฯ ไม่อนุญาตให้ออกบัตรแบบไม่ระบุวันเดินทาง และต้องออก  บัตรโดยสารที่ได้รับการยืนยันการสำรองที่นั่ง
10.    ของสมนาคุณบัตรโดยสารสายการบินไทย ไม่อนุญาตให้เลื่อนชั้นเดินทางสูงขึ้น ยกเว้น Mileage upgrade                                
11.    เงื่อนไขการใช้บัตรโดยสารสายการบินไทย เป็นไปตามที่ บมจ.การบินไทย กำหนด ทั้งนี้สมาชิกต้องทำการสำรองที่นั่งและเดินทางภายใน 31 สิงหาคม 2560 เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการต่ออายุบัตรโดยสาร ในกรณีสิ้นสุดระยะเวลาการสำรองที่นั่ง และระยะเวลาการเดินทาง
12.    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการต่ออายุบัตรโดยสาร ในกรณีสิ้นสุดระยะเวลาการสำรองที่นั่ง และระยะเวลาการเดินทาง
13.    ของสมนาคุณบัตรโดยสารสายการบินไทยไม่รวมค่าภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ
14.    บริษัทฯ มิได้เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการของสายการบินและไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจจะเกิดขึ้น หากมีปัญหาสมาชิกจะต้องติดต่อบริษัทผู้ให้บริการโดยตรง
15.    ฟรีกระเป๋า Esprit Sporty Bag  1 ใบ (จำกัดสูงสุด 3 ใบ / ท่าน / วัน ) เมื่อมียอดใช้จ่ายภายในงานผ่านบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม 20,000 บาท / เซลล์สลิป
16.    ผู้ถือบัตรต้องคงสถานภาพการเป็นสมาชิกปกติ และไม่ผิดนัดชำระ จนถึงวันที่บริษัทฯ ทำการโอนคะแนนไมล์สะสมปกติ, คะแนนไมล์สะสมพิเศษ, คะแนนสะสมปกติ และคะแนนสะสมพิเศษ
17.    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์
18.    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สุด
19.    โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขายและสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ผ่านทาง www.aeon.co.th