โปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตอเมริกัน เอ็กซ์เพรส


เงื่อนไข:

•    สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2560 (“ระยะเวลารายการ”)
•    สิทธิพิเศษนี้สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ซึ่งออกโดยบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด
(“บริษัทฯ”) ยกเว้นบัตรองค์กร
•    สิทธิพิเศษนี้สำหรับการใช้จ่ายภายในงานรักคุณเท่าฟ้า ณ ลานแฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 สยามพารากอน หรือสำหรับยอดใช้จ่ายออนไลน์ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งภายในงานรักคุณเท่าฟ้าโดยการบินไทยเท่านั้น ยกเว้นยอดใช้จ่ายผ่าน Mobile Phone และ Mobile Application
•    บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุด 3 ชิ้นต่อบัตร ตลอดระยะเวลารายการ
•    ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือผลประโยชน์อื่นได้
•    ของรางวัลจะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ตามใบเรียกเก็บเงินของสมาชิกบัตรภายใน  60  วันทำการ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลารายการ
•    ในกรณีที่สมาชิกบัตรไม่ได้รับของรางวัลเนื่องจากที่อยู่ตามใบเรียกเก็บเงินที่ให้ไว้ไม่ถูกต้อง ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์
•    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
•    บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของสิทธิพิเศษนี้ในเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
•    สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
•    ในกรณีมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด