บินคู่สู่โอ๊กแลนด์

จองบัตรโดยสาร วันนี้ - 30 มิถุนายน 2561

เริ่มเดินทางตั้งแต่ วันนี้ - 30 มิถุนายน 2561

สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางไป-กลับพร้อมกัน ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

 


**ราคาไป-กลับรวมเริ่มต้นที่ 25,190 บาท

 
เงื่อนไขบัตรโดยสาร


อายุบัตรโดยสาร


21 วัน

ไมล์สะสม

 

รหัสชั้นโดยสาร V, W - 25% ของไมล์สะสมปกติ 
รหัสชั้นโดยสาร K - 75% ของไมล์สะสมปกติ 
ส่วนลดบัตรโดยสารเด็ก เด็กอายุ 2 ถึง 11 ปี - จ่าย 75% ของราคาผู้ใหญ่
ส่วนลดบัตรโดยสารทารก ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี ไม่มีที่นั่ง - จ่าย 50% จากราคาผู้ใหญ่

เงื่อนไขบัตรโดยสาร


1.การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน/วันเดินทาง: สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินขากลับได้ โดยมีค่าธรรมเนียม 3,000 บาท/ท่าน/ ครั้ง
2. การแก้ไขชื่อ(ตัวสะกด): สามารถแก้ไขชื่อได้ก่อนวันเดินทาง โดยมีค่าธรรมเนียม 3,000 บาท/ ท่าน
3. ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง
4. ยกเลิก/ ขอคืนเงิน: ไม่อนุญาต

เงื่อนไขอื่นๆ

 


- ที่นั่งมีจำนวนจำกัด

*ราคาพิเศษบัตรโดยสารไป-กลับรวมภาษีมีที่นั่งจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน ซึ่งราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน

** การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ / หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า