ไทย ช่วย ไทย

ออกบัตรโดยสาร : วันนี้ - 20 มกราคม 2560

ออกเดินทาง : วันนี้ - 20 มกราคม 2560


ระหว่าง กรุงเทพฯ และ

ราคาบัตรโดยสารเที่ยวเดียว ต่อ 1 ท่าน
เริ่มต้นที่ (บาท)
ชั้นประหยัด

ภูเก็ต

1,300      

กระบี่

1,300      

เงื่อนไขบัตรโดยสาร

ระยะเวลาการสำรองที่นั่ง
วันนี้ – 20 มกราคม 2560
ระยะเวลาการเดินทาง วันนี้ - 20 มกราคม 2560
ภาษีและค่าธรรมเนียม ราคาบัตรฯข้างต้น รวม ภาษีและค่าธรรมเนียมทุกประเภท
ไมล์สะสม ได้รับไมล์สะสม 25% ของไมล์ปกติ
ส่วนลดบัตรโดยสารเด็ก คิดราคาเดียวกับผู้ใหญ่
ส่วนลดบัตรโดยสารทารก คิดราคาเดียวกับผู้ใหญ่
การเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร

1. การเปลียนแปลงวันเดินทางหรือเที่ยวบิน ในวันที่เดินทาง ก่อนวันเดินทาง และ หลังวันเดินทาง

-  ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนเส้นทางบิน ชั้นเดินทาง วันเดินทางและ/หรือ เที่ยวบิน 

2. ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร

3. ในกรณีที่มีการสะกดชื่อบางตัวอักษรผิด สามารถขอทำการแก้ไขได้โดยมีค่าธรรมเนียม 500 บาท โดยจะต้องเป็นผู้โดยสารท่านเดิม

4. ไม่อนุญาตให้ทำการยกเลิกบัตรโดยสารหรือขอเงินคืน

เงื่อนไขอื่นๆ ที่นั่งมีจำนวนจำกัด

** การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ / หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

??