โปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดช่วงงานรักคุณเท่าฟ้า 2558


เงื่อนไขรายการ

•รับเครดิตเงินคืนหรือคะแนนสะสมพิเศษเพิ่มจากการซื้อบัตรโดยสารด้วยบัตรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ผ่านทางเว็บไซต์ www.thaiairways.com หรือ ในงาน “รักคุณเท่าฟ้า 2558” ที่สยามพารากอน ระหว่างวันที่ 30 เม.ย.– 3 พ.ค. 2558 โดยสะสมยอดใช้จ่ายต่อบัตรครบทุก 10,000 บาท ตลอดรายการ เลือกรับเครดิตเงินคืน 5% หรือเลือกรับคะแนนสะสมพิเศษ โดยคะแนนสะสมพิเศษดังกล่าวจะเทียบเท่ากับจำนวนไมล์เมื่อนำไปแลกตามประเภทของบัตรตามที่กล่าวไว้ข้างต้น เศษของการคำนวณที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้จะได้รับคะแนนสะสมปกติเท่านั้น
•จำกัดยอดใช้จ่ายเพื่อรับเงินคืนหรือคะแนนสะสมพิเศษไม่เกิน   200,000 บาท /หมายเลขบัตร/ตลอดรายการ
•สงวนสิทธิ์เฉพาะการซื้อบัตรโดยสารเดินทางภายในประเทศไทย หรือระหว่างประเทศที่เริ่มต้นเดินทางออกจากประเทศไทยเท่านั้น
•ลงทะเบียนรับสิทธิ์ทาง SMS ก่อนทำรายการครั้งเดียว โดยพิมพ์รหัสตามสิทธิ์ที่ต้องการรับ พิมพ์ CB เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลักส่งมาที่ 4806026 (ค่าส่งครั้งละ 3บาท) เมื่อเลือกรับเครดิตเงินคืน 5% ทุกๆ 10,000 บาท หรือ พิมพ์ ROP เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลักส่งมาที่ 4806026 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) เมื่อเลือกรับคะแนนสะสมพิเศษที่สามารถแลกไมล์ ROP โดยคะแนนสะสมพิเศษดังกล่าวจะเทียบเท่ากับจำนวนไมล์เมื่อนำไปแลกตามประเภทของบัตรตามที่กล่าวไว้ข้างต้น และการลงทะเบียนจะสมบรูณ์เมื่อได้รับข้อความตอบกลับว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วทาง SMS และโปรดเก็บ SMS ที่ตอบกลับดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป
•ผู้ถือบัตรสามารถเลือกรับสิทธิ์ได้เพียงทางเลือกเดียว กรณีมีการส่งข้อความเพื่อรับสิทธิ์มาเกินกว่า 1 รหัสต่อหมายเลขบัตร ธนาคารฯ ฯขอสงวนสิทธิ์ตามรหัสล่าสุดที่ได้รับ
•ผู้ถือบัตรสามารถเปลี่ยนยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตฯที่ www.thaiairways.com ระหว่าง วันที่ 30 เม.ย. – 3 พ.ค. 2558 และ ในงานรักคุณเท่าฟ้า 2558 ที่สยามพารากอน ในช่วงเวลาเดียวกัน มาทยอยจ่ายเป็นรายเดือนนาน 3 เดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0% ต่อเดือน ติดต่อที่ โทร. 1595 กด 1, 1, 1 , 6 ภายใน 3 วันก่อนครบกำหนดชำระ
•กรณีเลือกรับเครดิตเงินคืน เครดิตเงินคืนดังกล่าวจะโอนเข้าในบัญชีบัตรเครดิตของบัตรหลักภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย  เพื่อจะหักออกจากจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามที่ปรากฎในใบแจ้งหนี้บัตรเครดิต   
•เครดิตเงินคืนจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตจากหมายเลขบัตรเดียวกัน  โดยไม่นับรวม [ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรมเนียมทุกประเภท ยอดการใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้า/บริการในภายหลังหรือถูกยกเลิก หรือ ยอดเงินลงทุนซื้อกองทุนรวม LTF / RMF]
•กรณีเลือกรับคะแนนสะสมที่สามารถแลก ROP ไมล์ คะแนนสะสมพิเศษจะถูกคำนวณรวมกับคะแนนสะสมปกติจนครบ โดยคะแนนปกติจะได้รับ ณ วันที่ธนาคารฯ ได้รับรายการ ส่วนคะแนนสะสมพิเศษที่เหลือจะได้รับและปรากฏในใบแจ้งหนี้ภายใน 60 วันหลังช่วงเวลาส่งเสริมการขาย
•ตัวอย่างการรับสิทธิ์ประโยชน์คะแนนสะสมที่สามารถแลก ROP ไมล์ สะสมยอดใช้จ่ายต่อบัตรครบทุก 10,000 บาท ตลอดรายการ สำหรับบัตรแพลตตินั่ม อีลิท  รับคะแนนสะสมที่สามารถแลก ROP ไมล์ ได้เท่ากับ 1,200 ROP ไมล์ เทียบเท่ากับคะแนนสะสม 1,800 คะแนน โดยแบ่งเป็นคะแนนสะสมปกติ 1,000 คะแนน และคะแนนสะสมพิเศษ 800 คะแนน สำหรับบัตรเครดิตประเภทอื่น  รับคะแนนสะสมที่สามารถแลก ROP ไมล์ ได้เท่ากับ1,000 ROP ไมล์ เทียบเท่ากับคะแนนสม 2,000 คะแนน โดยแบ่งเป็นคะแนนสะสมปกติ 500 คะแนน และคะแนนสะสมพิเศษ 1,500 คะแนน
•สมาชิกที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนหรือคะแนนสะสมพิเศษจะต้องยังคงมีสภาพเป็นสมาชิกบัตรเครดิตและไม่ได้ผิดนัดชำระเงินใดๆตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้จนถึงวันที่ธนาคารฯ ทำการมอบเงินคืน หรือคะแนนสะสมพิเศษให้แก่สมาชิก ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเงินคืน หรือคะแนนสะสมพิเศษ หากพบว่ายอดการใช้จ่ายนั้นไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารฯ กำหนด
•ยอดการใช้จ่ายของบัตรเสริมจะนับรวมกับเข้ากับยอดใช้จ่ายของบัตรหลักเพื่อจะได้รับสิทธิ์ตามเงื่อนไขของรายการนี้      
•บัตรเครดิต วีซ่าแพลตตินั่ม ลิเวอร์พูลที่ได้คะแนนจากรายการ The Kops Points สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ ทั้งนี้ ยอดใช้จ่ายเดียวกันนั้นจะสามารถนำมาคำนวณเพื่อรับคะแนนสะสมเพิ่มจากรายการส่งเสริมการขายเดียวที่มอบคะแนนสะสมสูงที่สุดเพียงรายการเดียวเท่านั้น
•บัตรเครดิตโบนัสเซฟเวอร์ไม่มีสิทธิ์ได้รับคะแนนสะสมตามรายการส่งเสริมการขายนี้ และการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตโบนัสเซฟเวอร์นั้น จะไม่นำมาคำนวณคะแนนสะสมแต่อย่างใด
•เครดิตเงินคืนและคะแนนสะสมสำหรับรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนให้แก่บุคคลอื่นได้
•ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดที่ออกโดยธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)  
•ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
•กรณีที่การส่งเสริมการขายนี้ขัดหรือแย้งหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมาย ประกาศ และ/หรือนโยบายของหน่วยงานกำกับใดๆ ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกรายการได้  
•กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สุด
•หากเงื่อนไขการรับคะแนนสะสมนี้ จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีที่มีความแตกต่างและไม่สอดคล้องระหว่างสองภาษาดังกล่าว ให้ถือเอาฉบับภาษาไทยเป็นหลักเกณฑ์บังคับใช้ในการตีความOpen an external Thai Airways Public Relations Website in a new tab

ติดตามเรา

Open an external Thai Airways Facebook in a new tabOpen an external Thai Airways Twitter in a new tabOpen an external Thai Airways Channel on Youtube in a new tabLink to information about how to add official Thai Airways account on LINE applicationOpen an external the official instagram account of Thai Airways in a new tab

แอพพลิเคชั่นบนมือถือ

Open an external download Thai Airways Mobile application on iTunes App Store in a new tabOpen an external download Thai Airways Mobile application on  Google play in a new tabOpen an external download Thai Airways Mobile application on BackBerry World in a new tabOpen an external download Thai Airways THAI Touch PC application on  Windows Store in a new tabOpen an external download Thai Airways Mobile application on  Windows Phone Store in a new tab

THAI Updates

ไม่พลาดทุกโปรโมชั่น ข้อเสนอแนะ บริการใหม่ๆ และ ข่าวสารจากการบินไทย ด้วยบริการ THAI UPDATES

Star Alliance Logo - open an external Star Alliance Homepage in a new tab
This website is best viewed with Chrome, Firefox, Safari and Internet Explorer v.9 or higher.
Copyright © 2018 Thai Airways International Public Company Limited (THAI). All rights reserved.