โปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ช่วงงานรักคุณเท่าฟ้า 2558

 

*เงื่อนไขต่อที่ 1

•ต้องใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์
•จำกัดยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณคะแนนสะสม SCB Rewards ไม่เกิน 150,000 บาท ต่อท่าน ตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้
•สำหรับบัตร SCB PRIVATE BANKING หรือ SCB FIRST รับคะแนนสะสม SCB Rewards ดังนี้
-เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมระหว่าง 30,000-119,999 บาท รับคะแนนสะสม SCB Rewards รวมเป็น 10 เท่า โดยจะคำนวณคะแนนสะสมจากยอดใช้จ่ายครบทุกๆ 30,000 บาท ซึ่งทุกการใช้จ่าย 20 บาท รับคะแนนสะสม 2 เท่า (เท่ากับ 2 คะแนน) และรับคะแนนสะสมพิเศษเพิ่มอีก 8 เท่า (เท่ากับ 8 คะแนน)
-เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมระหว่าง 120,000-150,000 บาท รับคะแนนสะสม SCB Rewards รวมเป็น 12 เท่า โดยจะคำนวณคะแนนสะสมจากยอดใช้จ่ายครบทุกๆ 30,000 บาท ซึ่งทุกการใช้จ่าย 20 บาท รับคะแนนสะสม 2 เท่า (เท่ากับ 2 คะแนน) และรับคะแนนสะสมพิเศษเพิ่มอีก 10 เท่า (เท่ากับ 10 คะแนน)
•สำหรับบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ บียอนด์ แพลทินัม และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ แพลทินัมทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ Xtra Platinum, Kingpower Platinum, Toyota Platinum) รับคะแนนสะสม SCB Rewards ดังนี้
-เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมระหว่าง 30,000-119,999 บาท รับคะแนนสะสม SCB Rewards รวมเป็น 8 เท่า โดยจะคำนวณคะแนนสะสมจากยอดใช้จ่ายครบทุกๆ 30,000 บาท ซึ่งทุกการใช้จ่าย 20 บาท รับคะแนนสะสม 2 เท่า (เท่ากับ 2 คะแนน) และรับคะแนนสะสมพิเศษเพิ่มอีก 6 เท่า (เท่ากับ 6 คะแนน)
-เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมระหว่าง 120,000-150,000 บาท รับคะแนนสะสม SCB Rewards รวมเป็น 10 เท่า โดยจะคำนวณคะแนนสะสมจากยอดใช้จ่ายครบทุกๆ 30,000 บาท ซึ่งทุกการใช้จ่าย 20 บาท รับคะแนนสะสม 2 เท่า (เท่ากับ 2 คะแนน) และรับคะแนนสะสมพิเศษเพิ่มอีก 8 เท่า (เท่ากับ 8 คะแนน)
•สำหรับบัตรเครดิตประเภทอื่นๆ รวมถึงบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ Xtra Platinum, Kingpower Platinum, Toyota Platinum รับคะแนนสะสม SCB Rewards ดังนี้
-เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมระหว่าง 30,000-119,999 บาท รับคะแนนสะสม SCB Rewards รวมเป็น 8 เท่า โดยจะคำนวณคะแนนสะสมจากยอดใช้จ่ายครบทุกๆ 30,000 บาท ซึ่งทุกการใช้จ่าย 25 บาท รับคะแนนสะสม 1 เท่า (เท่ากับ 1 คะแนน) และรับคะแนนสะสมพิเศษเพิ่มอีก 7 เท่า (เท่ากับ 7 คะแนน)
-เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมระหว่าง 120,000-150,000 บาท รับคะแนนสะสม SCB Rewards รวมเป็น 10 เท่า โดยจะคำนวณคะแนนสะสมจากยอดใช้จ่ายครบทุกๆ 30,000 บาท ซึ่งทุกการใช้จ่าย 25 บาท รับคะแนนสะสม 1 เท่า (เท่ากับ 1 คะแนน) และรับคะแนนสะสมพิเศษเพิ่มอีก 9 เท่า (เท่ากับ 9 คะแนน)
•ยอดใช้จ่ายในส่วนที่ไม่ครบทุกๆ 30,000 บาท จะไม่นำมาคำนวณคะแนนสะสมพิเศษ
•คะแนนสะสมจะปรากฏในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิตของเดือน (รอบบัญชีบัตร) ที่มียอดใช้จ่ายนั้น ๆ ส่วนคะแนนสะสมพิเศษจะปรากฏในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต ภายใน 2 รอบบัญชีถัดไป นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้
•สิทธิพิเศษตามรายการนี้   ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ  รวมถึงสิทธิประโยน์อื่นใดจากบัตร SCB PRIVATE BANKING และ บัตร SCB FIRST (อาทิ สิทธิอัพเกรดชั้นบัตรโดยสารของการบินไทย  การรับโบนัสไมล์ของการบินไทย  และการรับคะแนนสะสมพิเศษจากรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ) 

**เงื่อนไขต่อที่ 2

•จำกัดการได้รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท ต่อ ท่าน ตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้
•ต้องใช้คะแนนสะสม SCB Rewards ทุกๆ 1,000 คะแนน เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 100 บาท
•บัตร SCB PRIVATE BANKING ไม่สามารถแลกรับเครดิตเงินคืนได้
•คะแนนสะสม SCB Rewards ที่ใช้แลกรับเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถยกเลิก ขอคืน หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
•ไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advance) ได้
•การรับหรือโอนคะแนนสะสมระหว่างบัตรสามารถกระทำได้ตามเงื่อนไขของธนาคาร
•ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรที่ใช้แลกเครดิตเงินคืนภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้

เงื่อนไขรวม

•ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิในต่อที่ 1 และ 2 ภายในงาน “รักคุณเท่าฟ้า 2558” ณ บริเวณบูธ SCB ศูนย์การค้า Siam Paragon ระหว่างวันที่ 30 เม.ย. – 3 พ.ค. 2558 เท่านั้น
•บัตรเครดิตแฟมิลี่ พลัส และบัตรเครดิตนิติบุคคล ไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
•ไม่สามารถโอนสิทธิ หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
•ผู้ถือบัตรที่มีสิทธิได้รับคะแนนสะสม SCB Rewards และ/หรือ เครดิตเงินคืน จะต้องมีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร และไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร อยู่จนถึงขณะรับคะแนนสะสม SCB Rewards และ/หรือ เครดิตเงินคืน ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนคะแนนสะสม SCB Rewards และ/หรือ เครดิตเงินคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
•ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
•ในกรณีมีข้อขัดแย้ง ข้อขัดข้อง หรือข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด