โปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตธนชาต


โปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตธนชาต*เงื่อนไข 

1. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์การให้คะแนนสะสมพิเศษเพิ่ม เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตที่มียอดการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในหมวดท่องเที่ยว (โรงแรม-ที่พัก/สายการบิน/ทัวร์) ภายในประเทศ ตาม MCC Code ที่ระบุโดย VISA และ Master Card เท่านั้น และเป็นสกุลเงินบาทไทยเท่านั้น

2. การรับคะแนนสะสม T-Rewards จะคำนวณคะแนนสะสมสูงสุดในแต่ละช่วงตามจำนวนยอดใช้จ่าย ดังนี้


ยอดใช้จ่าย/เซลล์สลิปได้รับคะแนนสะสมพิเศษ
6,000 – 49,999 บาท 240 คะแนน
50,000 – 119,999 บาท 6,000 คะแนน
120,000 บาทขึ้นไป 24,000 คะแนน

3. สำหรับบัตรประเภทที่ไม่มีคะแนนสะสม จะได้รับเครดิตเงินคืนแทนคะแนนสะสมพิเศษ ดังนี้

ยอดใช้จ่าย/เซลล์สลิปได้รับเครดิตเงินคืน
6,000 – 49,999 บาท 24 บาท
50,000 – 119,999 บาท 600 บาท
120,000 บาทขึ้นไป 2,400 บาท

4. จำกัดการรับคะแนนสะสมพิเศษส่วนเพิ่มสูงสุด 24,000 คะแนน/บัตร BLUE DIAMOND, DIAMOND และบัตรอื่นๆ ที่มีคะแนนสะสม / ตลอดรายการ และจำกัดการรับคะแนนสะสมพิเศษส่วนเพิ่มสูงสุด 48,000 คะแนน/บัตร BLACK DIAMOND / ตลอดรายการ และจำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,400 บาท/บัญชีบัตร / ตลอดรายการ สำหรับบัตรที่ไม่มีคะแนนสะสม โดยคำนวณจากยอดซื้อสินค้าและบริการ (ตามตาราง) จากร้านค้าในหมวดท่องเที่ยว (ชำระเป็นสกุลเงินบาทไทย)

5. สิทธิประโยชน์ปกติตลอดปีเมื่อใช้จ่ายในหมวดท่องเที่ยวสกุลเงินบาทไทยจะได้รับคะแนนสะสมดังนี้ บัตรไดมอนด์ และบัตรบลูไดมอนด์ได้ 3 เท่า, บัตรแบล็คไดมอนด์ได้ 4 เท่า

6. ธนาคารฯ จะให้คะแนนสะสมพิเศษ หรือเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลัก ภายใน 60 วัน หลังวันสิ้นสุดรายการ

7. กรณีมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการคำนวณยอดใช้จ่ายเพื่อรับคะแนนสะสมพิเศษ สมาชิกบัตรฯต้องทำการติดต่อเพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการ

 

**เงื่อนไขต่อที่ 2

1. เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทยประเภทบัตรหลักที่มีคะแนนสะสมในบัตรไม่น้อยกว่ายอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ในวันที่ธนาคารฯ ดำเนินการหักคะแนนเพื่อทำเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลัก

2. เฉพาะยอดใช้จ่าย ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/หมายเลขบัตร/เซลล์สลิป และการเครดิตเงินคืนจะเริ่มจากคะแนนขั้นต่ำ 1,000 คะแนน และคำนวณทุกๆ 1,000 คะแนน กรณีสมาชิกบัตรฯ มีคะแนนสะสมไม่เพียงพอสำหรับทำรายการ ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ยกเลิกรายการ

3. ลูกค้าที่ต้องการแลกคะแนนเพื่อรับเครดิตเงินคืน จะต้องแจ้งความประสงค์ในการตัดคะแนน โดยติดต่อ 1770 (Code: 115008) ทุกครั้ง

4. ธนาคารฯ จะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ในวันทำการถัดจากวันที่สมาชิกบัตรแจ้งใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงิน

5. คะแนนสะสมไม่สามารถคืน, แลก, เปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสดได้


***เงื่อนไขอื่นๆ

1. ยกเว้นบัตรเครดิตสำหรับองค์กร 

2.  ธนาคารฯ ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการเพื่อการตรวจสอบ 

3.  ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ  กรณีที่สินค้าและบริการมีปัญหาในทุกกรณี  โปรดติดต่อศูนย์การค้าโดยตรง

4.  กรณีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการคำนวณยอดใช้จ่ายเพื่อรับเครดิตเงินคืน สมาชิกบัตรฯต้องติดต่อธนาคารภายใน 90 วันนับแต่วันที่ธนาคารทำเครดิตเงินคืน

5.  กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารฯถือเป็นที่สิ้นสุด

6.  ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7.  กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ www.thanachartbank.co.th หรือ โทร. 1770 กด 0 กด 2