ธันวาพาพ่อเที่ยว 2558

ออกบัตรโดยสาร : วันนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2559

เริ่มออกเดินทาง : 01 ธันวาคม 2558 - 29 กุมภาพันธ์ 2559


เส้นทาง ระหว่าง กรุงเทพฯ และ

ราคาบัตรโดยสารเที่ยวเดียว
ต่อ 1 ท่าน
เริ่มต้นที่(บาท)

เชียงใหม่
2,000
เชียงใหม่
(Advance purchase 14 days)
1,700
ภูเก็ต
2,250
ภูเก็ต
(Advance purchase 14 days)
2,000
กระบี่
2,000
กระบี่
(Advance purchase 14 days)
1,850
สมุย
4,300

*** ราคาข้างต้นนี้ รวมค่าภาษีสนามบินแล้ว และ ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน ***

เงื่อนไขในการออกบัตรโดยสาร

 1. 1. ราคาบัตรโดยสารข้างต้น สำหรับการขาย ผ่านสำนักงานขาย การบินไทย ตัวแทนจำหน่าย และ Internet ของบริษัท ฯ
  2. ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางเที่ยวเดียว บน ชั้นประหยัด ด้วยเที่ยวบินของการบินไทย เท่านั้น ( Valid TG 3 Digits Flight only ).
  3. ราคาบัตรฯนี้ใช้สำหรับการออกบัตรโดยสาร ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2559  
  และ เดินทางตั้งแต่ วันที่ 01 ธันวาคม 2558  ถึง  29 กุมภาพันธ์ 2559 
  4. การสำรองที่นั่งต้องได้รับการยืนยันก่อนการออกบัตร ฯ ไม่อนุญาตให้ ออกบัตร ฯ แบบไม่ระบุวันเดินทาง
  5. บัตรโดยสารมีอายุ 1  เดือน
  6. กรณีออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร , เส้นทางบิน , Upgrade และไม่สามารถขอคืนเงิน
  7. อนุญาตให้เปลี่ยนเที่ยวบิน และ / หรือ วันเดินทางในรหัสชั้นเดินทางเดิม และ  ภายในระยะเวลาที่กำหนด เสียค่าธรรมเนียมครั้งละ  500 บาท
  ( ติดต่อเพื่อ Reissue บัตรใหม่ ภายในอายุบัตรโดยสารเดิม / บัตรโดยสารที่หมดอายุ ไม่สามารถใช้เดินทาง และ /  หรือ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกกรณี)
       **ผู้โดยสารที่มิได้ยกเลิกเที่ยวบินเดิม 3 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนการเดินทาง จะต้องเสียค่าปรับร้อยละ 30 ของราคา บัตรโดยสารปกติ ( RBD : Y )
      ยกเว้น  บัตรโดยสารราคา Advance Purchase หลังจากออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนวันเดินทาง / เที่ยวบิน
  8. เด็ก และ ทารกมีที่นั่ง คิด 75 %  ของราคาผู้ใหญ่  , ทารกไม่มีที่นั่งคิด  50 % ของราคาผู้ใหญ่
      ** ไม่อนุญาตสำหรับเด็กเดินทางลำพัง 
  9. ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน
  10. ราคาบัตรโดยสารดังกล่าวไม่อนุญาตให้ขายร่วมกับ โปรโมชั่นอื่น ๆ
  11. ได้รับไมล์สะสมปกติ
 2. การบินไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า