สิงหาพาแม่เที่ยว 2558

ออกบัตรโดยสาร : วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 - 31 สิงหาคม 2558

เริ่มเดินทาง : วันที่ 12 สิงหาคม 2558 - 30 กันยายน 2558

สำหรับการเดินทางพร้อมกัน 2 ท่านขึ้นไป


ระหว่าง กรุงเทพฯ และ

ราคาบัตรโดยสารเที่ยวเดียว ต่อ 1 ท่าน
เริ่มต้นที่ (บาท)

เชียงใหม่

         1,600        

ภูเก็ต

         1,900        

กระบี่

         1,700        

 

เงื่อนไขในการออกบัตรโดยสาร:

1. ราคาพิเศษนี้สำหรับการเดินทางของผู้ใหญ่ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปโดยต้องเดินทางพร้อมกัน ในเส้นทางเดียวกัน วัน และ เวลาเดียวกัน
2. ราคาข้างต้นเป็นราคา สำหรับการเดินทางเที่ยวเดียว ในชั้นประหยัดตามแส้นทางที่กำหนดด้วยเที่ยวบินการบินไทย (TG 3 DIGITS)
  สำหรับการออกบัตรโดยสาร ได้ตั้งแต่ วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 - 31 สิงหาคม 2558
  และ เริ่มต้นเดินทาง 12 สิงหาคม 2558 - 30 กันยายน 2558
3. ผู้โดยสารต้องกำหนดวันเดินทาง และ ออกบัตรโดยสารทันที่ ที่ได้รับการยืนยันการสำรองที่นั่ง
4. ไม่มีส่วนลดพิเศษสำหรับเด็ก และ ทารก (ไม่อนุญาตสำหรับเด็กเดินทางคนเดียว)
5. กรณีออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร , เส้นทางบิน , Upgrade และไม่สามารถขอคืนเงิน
6. อนุญาตให้เปลี่ยนเที่ยวบิน และ / หรือ วันเดินทางในรหัสชั้นเดินทางเดิม และ  ภายในระยะเวลาที่กำหนด เสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 500 บาท
( ติดต่อเพื่อ Reissue บัตรใหม่ ภายในอายุบัตรโดยสารเดิม การเปลี่ยนแปลง ต้องเปลี่ยนพร้อมกันทุกคนในกลุ่ม/ บัตรโดยสารที่หมดอายุ ไม่สามารถใช้เดินทาง และ /  หรือ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกกรณี)
 **ผู้โดยสารที่มิได้ยกเลิกเที่ยวบินเดิม 3 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนการเดินทาง จะต้องเสียค่าปรับร้อยละ 30 ของราคา บัตรโดยสารปกติ ( RBD : Y )
7. ได้รับไมล์สะสม ตามปกติ 
8. ราคาบัตรฯ ข้างต้นรวมค่าภาษีสนามบิน
9.ที่นั่งจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน
การบินไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า