โปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตยูโอบี

 

เงื่อนไขรายการสำหรับคะแนนสะสมพิเศษ
•สงวนสิทธิ์เฉพาะการซื้อบัตรโดยสารเดินทางภายในประเทศไทย หรือระหว่างประเทศที่เริ่มต้นเดินทางออกจากประเทศไทยเท่านั้น
•สำหรับยอดใช้จ่ายผ่ายบัตรฯผ่าน www.thaiairways.com ภายในวันที่ 1/2/15-15/4/15
•คะแนนสะสมพิเศษจะถูกเครดิตเข้าบัญชีบัตรเครดิตฯภายใน 2 รอบบัญชีนับจากวันสิ้นสุดรายการ  
•สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบีที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ โดยผู้ถือบัตรจะต้องเป็นสมาชิกบัตร และไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่เครดิตคะแนนสะสมพิเศษเข้าบัญชีของผู้ถือบัตรและต่อเนื่องตลอดไปจนถึงวันที่ผู้ถือบัตรได้รับของรางวัล
•ยอดใช้จ่ายของบัตรหลัก และบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกัน จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบ ยอดใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณแยกออกจากกัน
•ยอดใช้จ่ายทั้งหมดคำนวณจากยอดใช้จ่าย ณ วันที่ทำรายการจริง (Transaction Date) ของบัตรหลักและบัตรเสริมรวมกัน และไม่นับรวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
•คะแนนสะสมและของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
•สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2285 1555 หรือ  www.uob.co.th/card