กรุงเทพฯ ไป โคตาคินาบาลู

ออกตั๋วก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

เดินทางระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 28 ตุลาคม 2560

*ราคาเริ่มต้นที่ 6,600 บาท

แพ็คเกจพิเศษจากทัวร์เอื้องหลวง คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

 
เงื่อนไขบัตรโดยสาร

อายุบัตรโดยสาร

1 เดือน

(วันที่ออกเดินทางจาก โคตาคินาบาลู สู่ กรุงเทพฯ ไม่เกินวันที่ 28 ตุลาคม 2560)

ไมล์สะสม

ไม่มีไมล์สะสม

ส่วนลดบัตรโดยสารเด็ก

ไม่มีส่วนลด

ส่วนลดบัตรโดยสารทารก บัตรโดยสารทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี พร้อมที่นั่ง คิดราคาเดียวกับผู้ใหญ่
บัตรโดยสารทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี ไม่มีที่นั่ง คิด 50% ของราคาผู้ใหญ่
การเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร

1. ไม่สามารถยกเลิกหรือคืนเงินได้

2. ไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารได้
3. ในกรณีที่่สะกดชื่อผิดบางตัวอักษร สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ก่อนการเดินทาง โดยมีค่าธรรมเนียม 3,000 บาท/ เที่ยว

 

เงื่อนไขอื่นๆ

- ที่นั่งมีจำนวนจำกัด

*ราคาตั๋วไป-กลับรวมภาษีในชั้น Economy จำนวนที่นั่งมีจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน ซึ่งราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน

**การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ/หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

??

????

??

??

????

??

??

??