เส้นทางจาก ภูเก็ต กระบี่ เชียงใหม่ สู่กรุงเทพฯ

Domestic to Bangkok

ออกบัตรโดยสารภายในวันที่ 30 กันยายน 2560

เดินทางระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2560

ราคาไป-กลับเริ่มต้นที่ 2,800 บาท
เงื่อนไขบัตรโดยสาร

ไมล์สะสม

500 ไมล์
ส่วนลดบัตรโดยสารเด็ก บัตรโดยสารเด็กคิด 75% ของราคาผู้ใหญ่
ส่วนลดบัตรโดยสารทารก บัตรโดยสารทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี ไม่มีที่นั่ง 50% ของราคาผู้ใหญ่
การเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร


1. การเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร: สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ภายในอายุบัตร โดยมีค่าธรรมเนียม ครั้งละ 500 บาท
2. ยกเลิก/ ขอคืนเงิน: ไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินได้

3. การแก้ไขชื่อ(ตัวสะกด): สามารถเปลี่ยนแปลงก่อนวันเดินทาง โดยมีค่าธรรมเนียม 500 บาท/ ท่าน

เงื่อนไขอื่นๆ- ที่นั่งมีจำนวนจำกัด
- ไม่อนุญาตให้เลื่อนชั้นโดยสาร

** การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ / หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า