RAK KHUN TAO FAH Special cross country @ Khon Kaen

สำหรับออกบัตรโดยสารวันที่ 24 - 26 ตุลาคม 2557

ออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2557 - 31 มีนาคม 2558

ไม่อนุญาติให้เดินทางระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2557 - 04 มกราคม 2558


สำรองที่นั่ง

     

เส้นทาง ระหว่าง  

ราคาบัตรโดยสาร
เที่ยวเดียว
ต่อ 1 ท่าน
เริ่มต้นที่(บาท)

 ราคาบัตรโดยสารไป-กลับ
ต่อ 1 ท่าน
เริ่มต้นที่(บาท)
                                           

 ขอนแก่น - เชียงใหม่

          2,600          
                                             5,200

 ขอนแก่น - กระบี่

            2,750            
                                             5,500

 ขอนแก่น - ภูเก็ต

            2,700            
                                             5,400

 ขอนแก่น - หาดใหญ่

            2,750            
                                             5,500

เงื่อนไขในการออกบัตรโดยสาร

 1. 1. ราคาข้างต้นเป็นราคา สำหรับการเดินทางไป - กลับ ข้ามภาค ในชั้นประหยัด และ ชั้นธุรกิจตามแส้นทางที่กำหนดด้วยการบินไทย เท่านั้น
   โดยแวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเทพ ฯ ( ไม่อนุญาต ให้หยุดพักที่กรุงเทพ ฯ ทั้งเที่ยวไป และ กลับ )
      สำหรับการออกบัตรโดยสาร ได้ตั้งแต่ วันที่ 24   ถึง 26  ตุลาคม 2557   และ เริ่มต้นเดินทาง 24 ตุลาคม 2557   - 31 มีนาคม 2558
      ไม่อนุญาตให้เดินทางระหว่าง วันที่ 24  ธันวาคม 2557 -  04 มกราคม 2558.
  2. บัตรโดยสารมีอายุ 30   วัน  นับจากวันเริ่มต้นเดินทาง ที่ระบุบนบัตรโดยสาร
  3. ผู้โดยสารต้องกำหนดวันเดินทาง และ ออกบัตรโดยสารทันที่ ที่ได้รับการยืนยันการสำรองที่นั่ง
  4. บัตรโดยสารเด็ก และ ทารกที่มีที่นั่ง ราคา 75 %  ของราคาผู้ใหญ่ , ทารกที่ไม่มีที่นั่ง คิด 50  %  ของราคาผู้ใหญ่
  5. กรณีออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร , เส้นทาง , เที่ยวบิน,  วันเดินทาง , Upgrade และไม่สามารถขอคืนเงิน
  6. ได้รับไมล์สะสม ตามปกติ 
  7. ราคาบัตรฯ ข้างต้นยังไม่รวมค่าภาษีสนามบิน
  8.ที่นั่งจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน
  การบินไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า