กรุงเทพฯ ไป ยุโรป (คู่ค้าทางธุรกิจกับ SCB My Travel)

สำหรับเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่  ปารีส แฟรงก์เฟิร์ต โรม และ เวียนนา เท่านั้น


ชำระค่าโดยสารด้วยบัตร SCB My Travel เท่านั้น

สำรองที่นั่ง

* ขอความกรุณาดำเนินการออกบัตรโดยสารผ่าน thaiairways.com ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการเดินทาง


*ผู้โดยสารจะต้องชำระภาษีเพิ่มเติม รวมถึงค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่ในค่าบริการขนส่งทางอากาศ


เงื่อนไขบัตรโดยสาร

อายุบัตรโดยสาร


21 วัน

ไมล์สะสม

 

25% ของไมล์สะสมปกติ 

ส่วนลดบัตรโดยสารเด็ก เด็กอายุตั้งแต่ 2-11 ปี - ไม่มีส่วนลด
ส่วนลดบัตรโดยสารทารก ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี ไม่มีที่นั่ง  - ไม่มีส่วนลด

เงื่อนไขบัตรโดยสาร


1. การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน/ วันเดินทาง: สามารถเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะเที่ยวบินขากลับเท่านั้น โดยมีค่าธรรมเนียม 3,000 บาท/ เที่ยว/ ท่าน/ ครั้ง 
2. การแก้ไขชื่อ(ตัวสะกด): สามารถแก้ไขให้ถูกต้องก่อนเริ่มต้นใช้บัตรโดยสาร โดยมีค่าธรรมเนียม 3,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง
3. ไม่อนุญาตให้เลื่อนชั้นโดยสาร
4. ยกเลิก/ ขอคืนเงิน: ไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินได้

เงื่อนไขอื่นๆ

 


- ที่นั่งมีจำนวนจำกัด

*ผู้โดยสารจะต้องชำระภาษีเพิ่มเติม โดยภาษีดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ออกบัตรโดยสาร และ วันเดินทาง

** การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ / หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า