โปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตไทยพาณิชย์


 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้คะแนนสะสม
1.สงวนสิทธิ์สำหรับบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ (ยกเว้นบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ แฟมิลี่ พลัส) ที่ลงทะเบียนร่วมรายการตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น โดยส่ง SMS ลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์  – 15 เมษายน 2558  
2.เฉพาะการชำระค่าบัตรโดยสาร ที่เดินทางภายในประเทศไทยและระหว่างประเทศ ที่เริ่มเดินทางออกจากประเทศไทย
3.สิทธิพิเศษนี้เฉพาะการซื้อบัตรโดยสารของสายการบินไทยเป็นสกุลเงินบาท ผ่านระบบออนไลน์ที่ www.thaiairways.com ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์  – 15 เมษายน 2558  โดยชำระด้วยบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภทตามยอดการใช้จ่ายที่ธนาคารกำหนด (ยกเว้นบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ แฟมิลี่ พลัส)
4.เมื่อชำระค่าบัตรโดยสารสายการบินไทยด้วยบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ แฟมิลี่ พลัส) ยอดสะสมครบทุก 10,000 บาท รับคะแนนสะสมพิเศษเพิ่ม 1,000 คะแนน  เศษของการคำนวณ ที่ไม่เข้าข่ายจะได้รับคะแนนสะสมปกติ โดยจำกัดยอดชำระค่าบัตรโดยสารที่นำมาคำนวณคะแนนสะสมพิเศษต่อบัญชีบัตรทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม  สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้
5.คะแนนสะสมจากรายการส่งเสริมการขายนี้ เป็นคะแนนสะสมพิเศษ นอกเหนือจากคะแนนสะสมปกติ
6.ธนาคารจะโอนคะแนนสะสมพิเศษเข้าบัญชีบัตรหลัก 60 วันหลังจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้
7. เงื่อนไขการซื้อบัตรโดยสาร รวมถึงที่เกี่ยวกับบัตรและการใช้บัตรโดยสารเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการบินไทย ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการกำหนด และ/หรือ การดำเนินการดังกล่าว
8.ยอดคะแนนสะสมพิเศษ ไม่สามารถโอนสิทธิ หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
9.ผู้ถือบัตรที่ได้รับคะแนนสะสม จะต้องมีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร และไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร อยู่จนถึงขณะรับคะแนนสะสม ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิเรียกคืนยอดคะแนนสะสม ในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับคะแนนสะสมดังกล่าว มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
10.ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11.ในกรณีมีข้อขัดแย้ง ข้อขัดข้อง หรือข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด