บินยุโรป รับไมล์ 2 เท่า


จองบัตรโดยสาร วันนี้ - 31 มกราคม 2561

เริ่มเดินทางตั้งแต่ วันนี้ - 30 กันยายน 2561
สมัครบัตรใหม่ รับเพิ่ม 3,000 ROP ไมล์ **

เมื่อสมัครและอนุมัติบัตร ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 60 – 31 ม.ค. 61 ผ่าน  thaiairways.com และ ใช้จ่าย 3 ครั้งขึ้นไปภายใน 30 วันหลังจากบัตรอนุมัติ รับเพิ่ม คะแนนสะสม ROP 3,000 ไมล์ (โดยธนาคารจะโอนคะแนน 5,100 SCB Rewards ให้ ซึ่งเทียบเท่า 3,000 ROP ไมล์) โดยเป็นการรับเพิ่มจากรายการส่งเสริมการขายปกติ
บินยุโรป รับไมล์ 2 เท่า


ลงทะเบียนรับสิทธิ์ SMS

พิมพ์ MTV เว้นวรรคตามด้วยเบอร์บัตร 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545333 รอข้อความยืนยันจากระบบ
(ค่าส่ง SMS ครั้งละ 3 บาท)

 

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

   • 1. สิทธิพิเศษดังกล่าวเฉพาะการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ มาย ทราเวล ที่ลงทะเบียนร่วมรายการตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยส่ง SMS ลงทะเบียนตั้งแต่ 1 ธ.ค. 60 – 31 ม.ค. 61

    2. ผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ มาย ทราเวล (“ผู้ถือบัตร”) ต้องมียอดใช้จ่ายบัตรเครดิตใบที่ลงทะเบียนผ่าน http://www.thaiairways.com/th_TH/plan_my_trip/Special_fare/Offers_Booking/scb_mytravel.page ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 60 – 31 ม.ค. 61 จะได้รับคะแนนสะสม SCB Rewards ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด 

    3. เฉพาะการชำระค่าบัตรโดยสารการบินไทยเป็นสกุลเงินบาท ในทุกชั้นโดยสาร โดยเริ่มต้นการเดินทางออกจากประเทศไทย สำหรับเส้นทางในทวีปยุโรปที่ดำเนินการโดยสายการบินไทย ได้แก่ London (Heathrow), Paris, Frankfurt, Munich, Rome, Milan, Moscow, Stockholm, Zurich, Oslo, Vienna

    4. จำกัดการรับคะแนนสะสม SCB Rewards เพิ่มเติม จากยอดการใช้จ่ายไม่เกิน 200,000 บาท ต่อบัตรตลอดรายการส่งเสริมการขาย 

    5. ผู้ถือบัตรจะได้รับคะแนนสะสมเพิ่มรวมเป็น 4 เท่า (รวมคะแนนสะสมปกติ 2 เท่าแล้ว) คือ ทุกยอดใช้จ่าย 20 บาท รับคะแนนสะสม 4 คะแนน หรือได้รับ ROP Mile เทียบเท่าอัตราการแลกไมล์ 17 บาท แลกรับ 2 ROP mile

    6. สงวนสิทธิ์เฉพาะยอดการใช้จ่ายแบบเต็มจำนวนเท่านั้น ไม่รวมรายการยกเลิก รายการผ่อนชำระ SCB ดีจัง Call For Dee Jung และคำนวณคะแนนสะสมพิเศษให้ โดยนับจากวันที่ทำรายการเท่านั้น (Transaction Date)

    7. ธนาคารจะโอนคะแนนสะสมพิเศษเข้าบัญชีบัตรเครดิตใบที่ลงทะเบียนและใช้จ่ายภายใน 60 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ 

    8. ผู้ถือบัตรควรเก็บข้อความ SMS ตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง เพื่อการตรวจสอบยืนยันกับธนาคาร  

    9. เงื่อนไขการซื้อบัตรโดยสารรวมถึงการใช้บัตรโดยสาร เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการบินไทย ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในการกำหนด และ/หรือ การดำเนินการดังกล่าว


   • **เงื่อนไขรายการสมัครบัตร

    • 1. สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิต SCB MY TRAVEL เฉพาะบัตรหลัก และได้รับการอนุมัติระหว่าง 1 ธ.ค. 60 – 31 ม.ค. 61

     2. ผู้ถือบัตรต้องใช้จ่ายผ่านบัตร 3 ครั้งขึ้นไป ภายใน 30 วัน นับจากวันที่บัตรได้รับอนุมัติ

     3. ธนาคารจะโอนคะแนนสะสม SCB Rewards 5,100 คะแนน ซึ่งสามารถแลกเป็นคะแนน ROP 3,000 ไมล์ ภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย

     4. การคำนวณยอดค่าใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรตามรายการส่งเสริมการขายนี้จะคำนวณตามวันที่ทำรายการ (Transaction Date) ทั้งนี้ ไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิก ซื้อกองทุน ชำระภาษี ประมูลทะเบียน ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ การเบิกเงินสดล่วงหน้า (รวมถึง Dee Jung Transfer) ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ยอดใช้จ่ายแบ่งชำระรายเดือน SCB Dee Jung ที่ยังมิได้ชำระ และยอดซื้อเงินตราสกุลต่างประเทศ 


    • เงื่อนไขทั่วไป

     • 1. คะแนนสะสมพิเศษ ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนหรือถอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้  

      2. ผู้ถือบัตรมีสิทธิได้รับคะแนนสะสมพิเศษ จะต้องคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์และมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระตามข้อกำหนดของธนาคารและไม่เคยฝ่าฝืนและ/หรือละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใดๆของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับคะแนนสะสมพิเศษ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับและ/หรือ เรียกคะแนนสะสมพิเศษคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

      3. ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

      4. ในกรณีมีข้อขัดแย้ง ข้อขัดข้อง หรือข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

      5. สอบถามเพิ่มเติม โทร. SCB Call Center 02-777-7777