โปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด


เงื่อนไขรายการใช้จ่ายผ่านบัตร

 • 1. รับคะแนนสะสมพิเศษเพิ่มจากการซื้อบัตรโดยสารด้วยบัตรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดผ่านทางเว็บไซต์ www.thaiairways.com ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2560 โดยใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตครบทุกๆ 10,000 บาท ต่อเซลส์สลิป เพื่อรับคะแนนสะสมพิเศษ โดยคะแนนสะสมพิเศษดังกล่าวเมื่อรวมกับคะแนนสะสมจากการใช้จ่ายปกติจะเทียบเท่ากับจำนวนไมล์เมื่อนำไปแลกตามประเภทของบัตรตามที่กล่าวไว้ข้างต้น เศษของการคำนวณที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้จะได้รับคะแนนสะสมปกติเท่านั้น
 • 2. จำกัดยอดใช้จ่ายเพื่อรับคะแนนสะสมไม่เกิน 300,000 บาท /หมายเลขบัตร/ตลอดรายการ
 • 3. สงวนสิทธิ์เฉพาะการชำระบัตรโดยสารผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น
 • 4. สงวนสิทธิ์เฉพาะการซื้อบัตรโดยสารเดินทางภายในประเทศไทย หรือระหว่างประเทศที่เริ่มต้นเดินทางออกจากประเทศไทยเท่านั้น
 • 5. ลงทะเบียนรับสิทธิ์ทาง SMS ภายในระยะเวลาโปรโมชั่น และการลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อได้รับข้อความตอบกลับว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วทาง SMS และโปรดเก็บ SMS ที่ตอบกลับดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป
 • 6. การรับคะแนนสะสมที่สามารถแลก ROP ไมล์ คะแนนสะสมพิเศษจะถูกคำนวณรวมกับคะแนนสะสมปกติจนครบ โดยคะแนนปกติจะได้รับ ณ วันที่ธนาคารฯได้รับรายการ ส่วนคะแนนสะสมพิเศษที่เหลือจะได้รับและปรากฏในใบแจ้งหนี้ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • 7. สมาชิกบัตรฯ ที่จะมีสิทธิ์ได้รับคะแนนสะสมพิเศษและรางวัลจะต้องยังคงมีสภาพเป็นสมาชิกบัตรเครดิตและไม่ได้ผิดนัดชำระเงินใดๆตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้จนถึงวันที่ธนาคารฯทำการมอบคะแนนสะสมพิเศษให้แก่สมาชิก ธนาคารฯสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนคะแนนสะสมพิเศษ หากพบว่ายอดการใช้จ่ายนั้นไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารฯกำหนด
 • 8. ยอดการใช้จ่ายของบัตรเสริมจะนับรวมเข้ากับยอดใช้จ่ายของบัตรหลักเพื่อจะได้รับสิทธิ์ตามเงื่อนไขของรายการนี้
 • 9. บัตรเครดิต วีซ่าแพลตตินั่ม ลิเวอร์พูลที่ได้คะแนนจากรายการ The Kops Points สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ ทั้งนี้ ยอดใช้จ่ายเดียวกันนั้นจะสามารถนำมาคำนวณเพื่อรับคะแนนสะสมเพิ่มจากรายการส่งเสริมการขายเดียวที่มอบคะแนนสะสมสูงที่สุดเพียงรายการเดียวเท่านั้น
 • 10. บัตรเครดิตโบนัสเซฟเวอร์ไม่มีสิทธิ์ได้รับคะแนนสะสมตามรายการส่งเสริมการขายนี้ และการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตโบนัสเซฟเวอร์นั้น จะไม่นำมาคำนวณคะแนนสะสมแต่อย่างใด
 • 11. คะแนนสะสมสำหรับรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนให้แก่บุคคลอื่นได้
 • 12. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดที่ออกโดยธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • 13. ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • 14. กรณีที่การส่งเสริมการขายนี้ขัดหรือแย้งหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมาย ประกาศ และ/หรือนโยบายของหน่วยงานกำกับใดๆ ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกรายการได้
 • 15. กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารฯถือเป็นที่สุด
 • 16. หากเงื่อนไขการรับคะแนนสะสมนี้ จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีที่มีความแตกต่างและไม่สอดคล้องระหว่างสองภาษาดังกล่าว ให้ถือเอาฉบับภาษาไทยเป็นหลักเกณฑ์บังคับใช้ในการตีความ