เส้นทางการบินภายในประเทศ

ประเทศ/จุดหมายปลายทาง – ภายในประเทศ / ประเทศไทย

10 จุดหมายปลายทาง - ไม่รวมกรุงเทพมหานคร

เชียงใหม่*
เชียงราย*
* สนามบินนานาชาติ

ขอนแก่น
อุบลราชธานี
อุดรธานี

กระบี่
เกาะสมุย
ภูเก็ต*
หาดใหญ่*
สุราษฎร์ธานี
*สนามบินนานาชาติ