ทัวร์เอื้องหลวงพุทธคยาปีที่ 8


เส้นทางที่ 1: กรุงเทพฯ - เมืองคยา - เมืองพาราณสี - กรุงเทพฯ (8 วัน 7 คืน)
เส้นทางที่ 2: กรุงเทพฯ - เมืองคยา - เมืองพาราณสี - เมืองไพราว่า - กรุงกาฐมาณฑุ - กรุงเทพฯ (8 วัน 7 คืน)