จองโรงแรมวันนี้!! รับฟรีบัตรโดยสารการบินไทย

 

แจกรางวัลทุกสัปดาห์แก่ผู้มียอดซื้อ Royal Orchid Holidays Product สูงสุดในแต่ละสัปดาห์ รับฟรีบัตรโดยสารภายในประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.-26 พ.ย.2557

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เงื่อนไขและข้อกำหนด

• รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช้ได้กับการจองและซื้อโรงแรมและกิจกรรมผ่านเว็บไซต์ www.royalorchidholidays.com เท่านั้น โดยต้องจองและชำระเงินตั้งแต่ 1 ต.ค.-26 พ.ย. 2557

• ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีการจองและชำระเงินเป็นจำนวนเงิน 50,000 บาทขึ้นไป ต่อสัปดาห์ และผู้ได้รับรางวัลคือผู้ที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดในแต่ละสัปดาห์

• บัตรโดยสารฟรีที่ได้รับจากการส่งเสริมการขายนี้ เป็นบัตรโดยสารในประเทศ ชั้นประหยัดประเภทไปกลับ (Round Trip) สามารถเลือกเส้นทางใดเส้นทางหนึ่ง แต่จะต้องเป็นเส้นทางที่ให้บริการโดยสายการบินไทยเท่านั้น และมีอายุ 3 เดือนนับจากวันที่ออกบัตรโดยสาร

• ผู้เดินทางต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ และต้องรับผิดชอบค่าภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน และค่าธรรมเนียมต่างๆ เอง

• ผู้ได้รับรางวัลจะต้องมาติดต่อเพื่อรับของรางวัลภายใน 15 วันหลังประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทางเว็บไซต์ www.royalorchidholidays.com

• ผู้โชคดีติดต่อรับของรางวัลได้ที่ คุณจารุศร / BKKSE-S 02-5451764 email:Jarusorn.p@thaiairways.com

• ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องนำบัตรประชาชนตัวจริง มาแสดงเป็นหลักฐานในการรับของรางวัลในวันเวลา ที่กำหนด ในกรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ให้บิดา มารดา นำสูติบัตรมาแสดงตน พร้อมทั้ง สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดาด้วย

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำรายละเอียดของผู้ได้รับรางวัล เผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ เพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใดได้ ตามแต่บริษัทฯเห็นสมควร • ในกรณีที่ได้รับรางวัล และได้มีการออกบัตรโดยสารฟรีไปแล้ว ไม่สามารถขอยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองโรงแรม และกิจกรรมที่ซื้อได้

• บัตรโดยสารรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

• คำตัดสินของ Royal Orchid Holidays ถือเป็นที่สิ้นสุด

• Royal Orchid Holidays มีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า