ROP Logo - Link to ROP Homepage
หนังสือมอบอำนาจ

กรุณากรอกแบบฟอร์มมอบอำนาจพร้อมแสดงเอกสารตามที่ระบุ และส่งเอกสารดังกล่าวมาที่สำนักงานการบินไทยทั่วโลก หรือสแกนเอกสารพร้อมส่งแฟกซ์ อีเมล มายังรอยัล ออร์คิด พลัส ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นให้ดำเนินการในเรื่องรางวัล ผู้มีสิทธิ์รับรางวัล การชำระเงิน การขอคืนค่าธรรมเนียม และอื่นๆแทนท่าน

 

หนังสือมอบอำนาจ

โดยดำเนินการแทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ และข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการใดๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าได้ทำไปตามที่มอบอำนวจนี้เสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้ทำการด้วยตนเอง


หมายเหตุ : กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ตของผู้รับมอบอำนาจเพื่อใช้ในการตรวจสอบหลักฐาน

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ผู้มอบอำนาจ

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ผู้รับมอบอำนาจ