ROP Logo - Link to ROP Homepage
Use arrow down for read the content or use tab key to next menu

ขยายอายุไมล์สะสมและสถานภาพสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส

จากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทั่วโลกที่ส่งผลกระทบให้การบินไทยยังจำเป็นต้องระงับการบินชั่วคราวตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ด้วยเหตุดังกล่าว สมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส จึงมีข้อจำกัดในการใช้สิทธิประโยชน์เรื่องการใช้ไมล์สะสมแลกรางวัลบางประเภท ตลอดจนอาจมีข้อจำกัดในเรื่องการใช้สิทธิประโยชน์ตามสถานภาพสมาชิกได้ตามปกติ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส ที่มีคุณค่ายิ่ง จึงได้ดำเนินการขยายอายุไมล์สะสมที่หมดอายุในปี 2563 และไมล์สะสมที่หมดอายุในวันที่ 31 มีนาคม, 30 มิถุนายน 2564 รวมถึงดำเนินการขยายอายุสถานภาพสมาชิกให้กับท่านสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส บัตรเงิน บัตรทอง และบัตรแพลทินัม โดยอัตโนมัติซึ่งท่านไม่จำเป็นต้องมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด


การขยายอายุไมล์สะสม
สมาชิกที่มีไมล์สะสมหมดอายุในปี 2563 และไมล์สะสมที่หมดอายุในวันที่ 31 มีนาคม, 30 มิถุนายน 2564ไมล์สะสมที่หมดอายุของท่านจะได้รับการขยายระยะเวลาออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564


การขยายอายุสถานภาพสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส
•  สำหรับ สมาชิกบัตรเงิน บัตรทอง และบัตรแพลทินัม ที่สถานภาพสมาชิกหมดอายุในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 ธันวาคม 2563 ท่านจะได้รับการต่อสถานภาพสมาชิกไปอีก 2 ปี นับจากวันที่สถานภาพสมาชิกปัจจุบันของท่านหมดอายุลง*
 
•  สำหรับสมาชิกบัตรทองและบัตรแพลทินัม ที่สถานภาพสมาชิกจะหมดอายุในวันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2564 ท่านจะได้รับการต่อสถานภาพสมาชิกไปอีก 1 ปี นับจากวันที่สถานภาพสมาชิกปัจจุบันของท่านหมดอายุลง*

โดยสมาชิกจะได้รับ สิทธิประโยชน์จากสถานภาพสมาชิกตามปกติ อาทิ น้ำหนักสัมภาระเพิ่มพิเศษ รวมถึงการอัพเกรดชั้นโดยสารและการแลกรางวัลบัตรโดยสารบนเที่ยวบินของการบินไทยโดยใช้ไมล์ลดพิเศษ 50%  (สำหรับสมาชิกบัตรแพลทินัมและบัตรทอง) ยกเว้น Threshold โบนัสไมล์


*การขยายอายุสถานภาพสมาชิกพิจารณาเฉพาะสมาชิกที่ได้รับสถานภาพสมาชิก ตามหลักเกณฑ์ปกติรวมถึงสมาชิกที่ได้รับสถานภาพสมาชิกบัตรทองตามข้อตกลงร่วม กับบัตรเครดิตคู่สัญญาเท่านั้น การปรับขยายอายุสถานภาพสมาชิกจะเกิดขึ้นหลังจากที่สถานภาพสมาชิก ปัจจุบันของท่านหมดอายุลง  


บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้ท่านสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส ได้มีเวลาในการวาง แผนเพื่อใช้ไมล์สะสมแลกรางวัลและใช้สิทธิประโยชน์จากสถานภาพสมาชิกของท่าน ได้เพิ่มมากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านด้วยบริการเอื้องหลวงของการบินไทย ในอนาคตอันใกล้นี้