ROP Logo - Link to ROP Homepage
Use arrow down for read the content or use tab key to next menu

ตารางรางวัลห้องพักโรงแรมรูปแบบใหม่

ตารางรางวัลห้องพักโรงแรมรูปแบบใหม่และใบรับรองรางวัลในรูปแบบดิจิทัล

พบกับตารางรางวัลห้องพักโรงแรมรูปแบบใหม่ ซึ่งจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป โดยตารางรางวัลรูปแบบใหม่จะนำเสนอจำนวนไมล์ที่ใช้แลกรางวัลในรูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ การแลกใบรับรองรางวัลห้องพักโรงแรม 1 ใบ ใช้ได้กับการเข้าพักโรงแรม 1 คืน ซึ่งท่านสามารถขอแลกรางวัลห้องพักโรงแรมเพื่อการเข้าพักได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่จำกัดจำนวนการเข้าพัก และขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักที่ว่าง

จำนวนไมล์ที่ใช้ในการแลกรางวัลสำหรับโรงแรมที่ร่วมรายการในตารางรางวัลห้องพักโรงแรมรูปแบบใหม่จะมีการเปลี่ยนแปลง โดยบางโรงแรมจะใช้จำนวนไมล์น้อยลง และบางโรงแรมจะใช้จำนวนไมล์เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ชื่นชอบการแลกรางวัลห้องพักโรงแรม หรือแลกรางวัลห้องพักโรงแรมเป็นครั้งแรก ให้รางวัลห้องพักโรงแรมนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่คุ้มค่ายิ่งสำหรับท่าน

ทั้งนี้ การแลกรางวัลห้องพักโรงแรมที่จะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 เมายน เป็นต้นไป จะเปลี่ยนจากใบรับรองรางวัลในรูปแบบกระดาษ มาเป็นรูปแบบดิจิทัล ซึ่งจะถูกส่งไปยังอีเมลของท่าน เพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และเช่นเดียวกันกับการแลกรางวัลไลฟ์สไตล์อื่นๆ กรุณาอัพเดตที่อยู่อีเมลในบัญชีสมาชิกของท่าน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการผ่านระบบออนไลน์


การแลกรางวัลห้องพักโรงแรมภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559

 • หากท่านมีใบรับรองรางวัลห้องพักโรงแรมที่ยังไม่หมดอายุ และได้รับการยืนยันการสำรองห้องพักภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ท่านยังคงสามารถใช้ตารางรางวัลห้องพักในรูปแบบเดิมสำหรับการเข้าพักในโรงแรมที่ร่วมรายการได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559  ทั้งนี้ ท่านอาจต้องส่งสำเนาของใบรับรองรางวัลให้กับโรงแรมบางแห่ง เพื่อใช้อ้างอิงในการสำรองห้องพักดังกล่าว
 • การเปลี่ยนแปลงวันเข้าพักเป็นไปตามเงื่อนไขของโรงแรม โดยขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักที่ว่างในขณะทำการสำรองห้องพัก และใช้ได้สำหรับการเข้าพักภายในวันที่  31 ธันวาคม 2559 เท่านั้น

การแลกรางวัลห้องพักโรงแรมตั้งแต่วันที่1 กรกฎาคม 2559

 • หากท่านมีใบรับรองรางวัลห้องพักโรงแรมที่ยังไม่หมดอายุ และยังไม่ได้รับการยืนยันการสำรองห้องพักที่แน่นอน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ท่านยังคงสามารถใช้ใบรับรองรางวัลดังกล่าวได้ตามเงื่อนไข ดังนี้

  - การแลกรางวัลเป็นไปตามจำนวนไมล์ที่กำหนดในตารางรางวัลห้องพักโรงแรมรูปแบบใหม่ เช่น หากใบรับรองรางวัลของท่านระบุรหัสรางวัล HXA1 ซึ่งใช้จำนวนไมล์สะสม14,000 ไมล์ ใบรับรองรางวัลดังกล่าวสามารถใช้ได้กับการเข้าพักโรงแรม 1 คืน ในทุกโรงแรมที่ร่วมรายการตามตารางรางวัลห้องพักโรงแรมรูปแบบใหม่ที่ใช้จำนวนไมล์ 14,000 ไมล์ หรือน้อยกว่า

  - ติดต่อโรงแรมโดยตรงเพื่อสำรองการเข้าพักของท่าน โดยทางโรงแรมอาจให้ท่านส่งสำเนาใบรับรองรางวัลเพื่อยืนยันการสำรองห้องพักดังกล่าว
 • หากโรงแรมที่ท่านมีความประสงค์จะเข้าพักจำเป็นต้องใช้จำนวนไมล์ในการแลกรางวัลเพิ่มมากขึ้น หรือโรงแรมที่ท่านต้องการจะเข้าพักไม่ได้เข้าร่วมรายการ หรือท่านไม่สามารถใช้ใบรับรองรางวัลห้องพักโรงแรมที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งออกไว้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน  เพื่อเข้าพักภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ได้ ท่านสามารถขอคืนไมล์สะสมที่ใช้ในการแลกรางวัลดังกล่าวได้ ดังนี้

  - ท่านต้องทำการส่งคืนใบรับรองรางวัลห้องพักโรงแรมให้กับรอยัล ออร์คิด พลัส ผ่านทางไปรษณีย์ หรือส่งคืนได้ที่สำนักงานการบินไทยทั่วโลก และสำหรับใบรับรองรางวัลในรูปแบบดิจิทัล ท่านสามารถส่งคืนได้ทางอีเมล ropsvc@thaiairway.com

  - รอยัล ออร์คิด พลัส จะดำเนินการคืนไมล์สะสมที่ใช้ในการแลกรางวัลดังกล่าวเข้าสู่บัญชีสมาชิกของท่าน โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมในการขอคืนไมล์สะสมหลังจากที่ได้รับใบรับรองรางวัลห้องพักโรงแรมของท่านเรียบร้อยแล้ว

  - ในกรณีที่ไมล์สะสมที่ใช้ในการแลกรางวัลดังกล่าวมีส่วนที่เป็นไมล์หมดอายุ ท่านจะได้รับการต่ออายุของไมล์สะสมที่หมดอายุแล้ว เพิ่มอีกเป็นเวลา 3 เดือน

  - ท่านสามารถแลกรางวัลห้องพักโรงแรมได้ตามตารางรางวัลห้องพักโรงแรมในรูปแบบใหม่ หรือรางวัลอื่นๆ ที่ท่านต้องการได้หลังจากที่ไมล์สะสมดังกล่าวได้คืนกลับเข้าบัญชีสมาชิกของท่านเรียบร้อยแล้ว
>> ตารางรางวัลห้องพักโรงแรมรูปแบบใหม่ <<