แบบฟอร์มแจ้งสำรองที่นั่ง
โปรโมชั่นแลกรางวัลบัตรโดยสารด้วยไมล์บวกเงิน

กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน
ข้อมูลสมาชิก (*)
คำนำหน้าชื่อ* :
ชื่อ* : นามสกุล* :
หมายเลขสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส์* :

ข้อมูลเที่ยวบิน (*)
ออกเดินทาง | จาก : ถึง : เที่ยวบิน : วันเดินทาง :
เดินทางกลับ | จาก : ถึง : เที่ยวบิน : วันเดินทาง :

ข้อมูลผู้เดินทาง
สมาชิก : คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ นามสกุล
1. ผู้มีสิทธิ์รับรางวัล :    ชื่อ นามสกุล
2. ผู้มีสิทธิ์รับรางวัล :    ชื่อ นามสกุล
3. ผู้มีสิทธิ์รับรางวัล :    ชื่อ นามสกุล
4. ผู้มีสิทธิ์รับรางวัล :    ชื่อ นามสกุล
5. ผู้มีสิทธิ์รับรางวัล :    ชื่อ นามสกุล

ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์เคลื่อนที่* อีเมล์* :

กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบถ้วน ทั้งนี้ หมายเลขเที่ยวบินและเวลาเดินทางที่ระบุในข้อมูลเที่ยวบินนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ข้าพเจ้าตกลงจะปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ และเงื่อนไขของโปรโมชั่นแลกรางวัลบัตรโดยสารลดจำนวนไมล์ 50% ด้วยไมล์บวกเงิน และยอมรับว่า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อาจเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการ ดังกล่าวได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า