Web Satisfaction Survey

แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของเว็บไซต์การบินไทย โดยใช้เวลาการตอบโดยรวมประมาณ 3 นาที ความคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาเว็บไซต์ของการบินไทย เพื่อให้ทุกท่านที่ใช้บริการเว็บไซต์ของการบินไทยได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการตอบแบบสอบถามครั้งนี้จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ การบินไทยขอขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมการตอบแบบสอบถามครั้งนี้


1) ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ www.thaiairways.com บ่อยแค่ไหน?
2) วัตถุประสงค์ในการเข้าใช้เว็บไซต์ www.thaiairways.com ตรงกับข้อใด ? (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
3) ท่านพบว่าท่านสามารถค้นหาสิ่งที่ท่านต้องการในเว็บไซต์การบินไทย www.thaiairways.com ได้อย่างง่ายดาย ?
4) ท่านมีความพึงพอใจในการค้นหาเที่ยวบินและบัตรโดยสารในเว็บไซต์การบินไทย www.thaiairways.com ในระดับใด ?
5) ท่านมีความพึงพอใจในการซื้อบัตรโดยสารในเว็บไซต์การบินไทย www.thaiairways.com ในระดับใด ?
6) ท่านเคยเข้าใช้เว็บไซต์สายการบินใดบ้างนอกเหนือจากเว็บไซต์การบินไทย www.thaiairways.com ?
7) โปรดระบุสาเหตุที่ทำให้ท่านไม่ซื้อบัตรโดยสารผ่านเว็บไซต์การบินไทย www.thaiairways.com (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
8) ท่านจะแนะนำเพื่อนของท่านให้เข้าใช้เว็บไซต์การบินไทย www.thaiairways.com หรือไม่ ?