ขั้นตอนการแลกไมล์

1. กรณีแลกสินค้าด้วยตนเอง

บัตรสมาชิก Royal Orchid plus

บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / ใบขับขี่ /  บัตรข้าราชการหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้


2. กรณีแลกสินค้าด้วยตัวเองไม่ได้ โดยการมอบอำนาจ

สำเนาบัตรสมาชิก Royal Orchid Plus ของเจ้าของบัตร หรือระบุหมายเลขสมาชิกในหนังสือมอบอำนาจ

สำเนาบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / ใบขับขี่ / บัตรข้าราชการหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้

  - ผู้มอบอำนาจ

  - ผู้รับมอบอำนาจ พร้อมตัวจริง

หนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับ

 

3. กรณีแลกสินค้าแทนเเด็กอายุไม่ถึง 15 ปี

 3.1 ดำเนินการโดยผู้ปกครองตามกฎหมาย

• สำเนาบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / สูติบัตร / ทะเบียนบ้าน รับรองสำเนาโดยบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฏหมาย

สำเนาบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / ใบขับขี่ / บัตรข้าราชการหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ ของบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฏหมาย พร้อมตัวจริง

3.2 ดำเนินการโดยบุคคลอื่น

• สำเนาบัตรสมาชิก Royal Orchid Plus ของเจ้าของบัตร หรือระบุในหนังสือมอบอำนาจ

• สำเนาบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / ใบขับขี่ / บัตรข้าราชการหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ ของ

  3.2.1 บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ผู้มอบอำนาจ

  3.2.1 เด็กอายุไม่เกิน 15 ปี เซ็นต์รับรองโดยผู้ปกครองตามกฏหมาย

  3.2.3 ผู้รับมอบอำนาจ พร้อมตัวจริง

• หนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับดำเนินการมอบอำนาจโดย บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฏหมาย 1 ฉบับ


หมายเหตุ:

• สินค้าทุกรายการสามารถแลกไมล์สะสมของ Royal Orchid Plus ได้ สามารถดูจำนวนไมล์สะสมได้ในรายละเอียดสินค้า 

• สินค้าที่แลกไมล์แล้วไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือคืนเป็นเงินได้

• ไม่มีบริการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์

• สินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

• โหลด  หนังสือมอบอำนาจ