ข้อมูลการเดินทาง

สัมภาระเช็คอิน

ผู้โดยสารสามารถนำพาสัมภาระต่อไปนี้ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อจำกัดของการบินไทย

 

เกณฑ์พิจารณาตามน้ำหนักของสัมภาระใช้กับการเดินทางในลักษณะต่อไปนี้

- การเดินทางภายในประเทศไทยตลอดเส้นทาง
- การเดินทางภายในทีซี 3 (เอเชีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์) และการเดินทางระหว่างทีซี 2 (ยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง)กับทีซี 3 (เอเชีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์)

 

เกณฑ์พิจารณาตามจำนวนชิ้นของสัมภาระใช้กับการเดินทางในลักษณะต่อไปนี้

- การเดินทางไปยัง/มาจากสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

หากท่านเดินทางด้วยเที่ยวบินของการบินไทยตลอดทั้งการเดินทาง สิทธิ์น้ำหนักสัมภาระของท่านจะเป็นดังนี้

 

น้ำหนักสัมภาระอนุญาตสำหรับช่วงของการเดินทางในประเทศเท่านั้น

ประเภท น้ำหนักรวมสูงสุดของสัมภาระทั้งหมด
ชั้นธุรกิจ (Royal Silk Class) 40 กิโลกรัม (88 ปอนด์)
ชั้นประหยัดพิเศษ (Premium Economy Class) 30 กิโลกรัม (66 ปอนด์)
ชั้นประหยัด (Economy Class) 20-30 กิโลกรัม (44-66 ปอนด์)*
ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี (ไม่มีที่นั่ง) 10 กิโลกรัม (22 ปอนด์)
น้ำหนักเพิ่มสำหรับผู้ถือบัตรรอยัล ออร์คิด ซิลเวอร์
(เฉพาะเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยการบินไทยเท่านั้น)
+10 กิโลกรัม (22 ปอนด์)
น้ำหนักเพิ่มสำหรับผู้ถือบัตรรอยัล ออร์คิด พลัส และ สตาร์อัลลายแอนซ์โกลด์ +20 กิโลกรัม (44 ปอนด์)
น้ำหนักเพิ่มสำหรับผู้ถือบัตรรอยัล ออร์คิด แพลตินัม
(เฉพาะเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยการบินไทยเท่านั่้น)
+30 กิโลกรัม (66 ปอนด์)
*สำหรับ RBD L, V, W: 20 กิโลกรัม (44 ปอนด์)


นโยบายสัมภาระใต้ท้องเครื่องตามแนวคิดเรื่องน้ำหนักที่ใช้กับส่วนต่างๆ ระหว่างประเทศภายใน TC3 (เอเชีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์) และการเดินทางระหว่าง TC2 (ยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง)กับ TC3 (เอเชีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์)

ประเภท น้ำหนักรวมสูงสุดของสัมภาระทั้งหมด
ชั้นหนึ่ง (Royal First Class) 50 กิโลกรัม (110 ปอนด์)
ชั้นธุรกิจ (Royal Silk Class) 40 กิโลกรัม (88 ปอนด์)
ชั้นประหยัดพิเศษ (Premium Economy Class) 40 กิโลกรัม (88 ปอนด์)
ชั้นประหยัด (Economy Class) 20-35 กิโลกรัม (44-77 ปอนด์)*
ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี (ไม่มีที่นั่ง) 10 กิโลกรัม (22 ปอนด์)
น้ำหนักเพิ่มสำหรับผู้ถือบัตรรอยัล ออร์คิด ซิลเวอร์ Silver
(เฉพาะเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยการบินไทยเท่านั้น) 
+10 กิโลกรัม (22 ปอนด์) 
น้ำหนักเพิ่มสำหรับผู้ถือบัตรรอยัล ออร์คิด พลัส และ สตาร์อัลลายแอนซ์โกลด์ +20 กิโลกรัม (44 ปอนด์)
น้ำหนักเพิ่มสำหรับผู้ถือบัตรรอยัล ออร์คิด แพลตตินัม
(เฉพาะเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยการบินไทยเท่านั้น)
+30 กิโลกรัม (66 ปอนด์)
* ชั้นประหยัด (Economy Class) - Saver 20 กิโลกรัม (44 ปอนด์), Flexi Class 30 กิโลกรัม (66 ปอนด์) และ Full Flexi Class 35 กิโลกรัม (77 ปอนด์)

 

หมายเหตุ

1. เมื่อผู้โดยสารถูกเปลี่ยนชั้นที่นั่งให้ต่ำลงโดยไม่ตั้งใจ ให้พิจารณาค่าสัมภาระตามเกณฑ์ของชั้นที่นั่ง ระดับสูงได้ แม้จะมีการคืนค่าความต่างของราคาโดยสารให้ก็ตาม

2. ข้อยกเว้นจากน้ำหนักสัมภาระเพิ่ม สามารถปรับใช้ได้กับผู้โดยสารทุกคนที่เดินทางภายใต้เงื่อนไขของ การบินไทยและภาครัฐบาล ข้อยกเว้นดังกล่าวจะปรับใช้ได้ โดยยึดเงื่อนไขตามประเภทของบัตรโดยสารเท่านั้น ตามข้อกำหนดหรือข้อตกลง ของรัฐบาล ประเภทชั้นโดยสารบางประเภท อาจได้รับการละเว้นค่าสัมภาระ โดยแยกการพิจารณาจาก ระบบทั่วไป การปรับการละเว้นค่าสัมภาระดังกล่าว จะมีการแจ้งไว้ในบัตรโดยสาร

3. เงื่อนไขในหมายเหตุข้อที่ 2 ใช้สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางจากประเทศไทยเท่านั้น สำหรับพื้นที่/ ประเทศอื่นๆ ให้พิจารณาตามเกณฑ์ของสายการบินประจำชาตินั้นๆ

4. ในกรณีเดินทางตามชั้นที่นั่งโดยสารแบบคละประเภท ซึ่งผู้โดยสารเดินทางโดย F-class ส่วนหนึ่ง และ C-, U-, หรือ Y-class อีกส่วนหนึ่ง การไม่เสียค่าสัมภาระนั้นควรยึดตามเกณฑ์ของค่าบัตรโดยสารที่จ่ายมาจริง ในกรณีที่ผู้โดยสารที่จ่ายเงินเพื่อ F-class แต่อาจได้นั่งชั้น C-, U- หรือ Y-class เกณฑ์พิจารณาค่าสัมภาระ ก็ต้องใช้หลักเกณฑ์สำหรับที่นั่งแบบ F-class.

5. รถเข็นชนิดพับได้สามารถเก็บไว้ที่เก็บของเหนือศีรษะได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม


นโยบายสัมภาระ พิจารณาตามเกณฑ์จำนวน ใช้สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ และ ไปยัง/มาจาก สหรัฐอเมริกาและแคนาดา

เส้นทาง ประเภท น้ำหนักสัมภาระสูงสุดต่อชิ้น (มีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม สำหรับสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินที่กำหนด) จำนวนสัมภาระสูงสุดต่อท่าน ผลรวมของขนาดสัมภาระ (มีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม สำหรับสัมภาระที่มีขนาดเกินกำหนด)
เข้า/ออกจากสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ชั้นหนึ่ง (Royal First Class) 32 กิโลกรัม (70 ปอนด์) 2 158 ซม. (62 นิ้ว)
ชั้นธุรกิจ (Royal Silk Class) 32 กิโลกรัม (70 ปอนด์) 2 158 ซม. (62 นิ้ว)
ชั้นประหยัด (Economy Class) 23 กิโลกรัม (50 ปอนด์) 2 158 ซม. (62 นิ้ว)
ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี (ไม่มีที่นั่ง) 23 กิโลกรัม (50 ปอนด์) 1 115 ซม. (45 นิ้ว)

 

เกณฑ์น้ำหนักสัมภาระทั่วไป

- ผู้โดยสารชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ ได้รับสิทธิ์สัมภาระฟรีสองชิ้น โดยน้ำหนักของ แต่ละชิ้นจะต้องไม่เกิน 32 กิโลกรัม (70 ปอนด์) และผลรวมของขนาดสัมภาระ (ความยาว + ความกว้าง + ความสูง) จะต้องไม่เกิน158 เซนติเมตร (62 นิ้ว)

- ผู้โดยสารประเภทชั้นประหยัด ได้รับสิทธิ์สัมภาระฟรีสองชิ้น โดยน้ำหนักของแต่ละชิ้นจะต้องไม่เกิน 23 กิโลกรัม (50 ปอนด์) และผลรวมของขนาดสัมภาระ (ความยาว + ความกว้าง + ความสูง) จะต้องไม่เกิน158 เซนติเมตร (62 นิ้ว)

- สมาชิกบัตรรอยัลออร์คิดพลัส (อาร์โอพี) โกลด์และสมาชิกบัตรรอยัลออร์คิดแพลตินัมจะได้รับสิทธิพิเศษสัมภาระเพิ่มอีกหนึ่งชิ้น จากสิทธิ์สัมภาระทั่วไปของชั้นโดยสาร ทุกประเภท สิทธิพิเศษดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ร่วมกับสถานะสะสมไมล์การบิน สำหรับบัตรโดยสารชนิดออนไลน์ ทั้งหมด หรือบัตรโดยสารแบบเปลี่ยนสายการบิน ร่วมกับสายการบินอื่นที่ยอมรับเงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ ได้เท่านั้น

- อัตราค่าบริการสัมภาระพิเศษ สามารถนำมาใช้พิจารณาขนาดและน้ำหนักที่เกินจากที่กำหนดตามปกติได้ โปรดติดต่อสำนักงานการบินไทยในพื้นที่ ส่วนการพิจารณาค่าบริการสัมภาระส่วนเกิน สามารถดูได้จาก "ค่าบริการสัมภาระและค่าบริการทางเลือกของบริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน สำหรับการเดินทางไปยัง /ออกจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา"

หมายเหตุสำคัญ

หากการเดินทางของท่านใช้สายการบินมากกว่าหนึ่งสายการบิน โปรดตรวจสอบกฎเรื่องสัมภาระของแต่ละ สายการบินให้เรียบร้อย ในกรณีที่เป็นเที่ยวบินแบบรหัสร่วม (Code Share) ซึ่งรวมการสะสมไมล์ในอาณาเขตประเทศ สหรัฐอเมริกา/สหราชอาณาจักรนั้น สายการบินที่ทำหน้าที่การตลาด จะเป็นผู้กำหนดกฎสัมภาระ ในบางกรณี กฎเรื่องสัมภาระที่ใช้ในการเดินทางของท่าน อาจเป็นกฎของสายการบินซึ่งเป็นคู่สัญญากับการบินไทย โดยท่านสามารถขอรับคำแนะนำเพิ่มเติมได้จาก ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสาร/สำรองที่นั่ง

สัมภาระถือขึ้นเครื่อง

สัมภาระถือขึ้นเครื่อง

นอกเหนือจากสัมภาระที่ผู้โดยสารสามารถฝากเข้าใต้เครื่องแล้ว ผู้โดยสารแต่ละท่านสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้หนึ่งชิ้น ความยาวไม่เกิน 56 เซนติเมตร (22 นิ้ว) ความกว้างไม่เกิน 45 เซนติเมตร (18 นิ้ว) ความหนาไม่เกิน 25 เซนติเมตร (10 นิ้ว) ซึ่งขนาดนี้รวมล้อ มือจับและกระเป๋าด้านข้างแล้ว น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่องจะต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม (15 ปอนด์) ทั้งนี้ผู้โดยสารจะต้องวางกระเป๋าไว้บนตู้เก็บเหนือศีรษะหรือใต้เบาะของตนเอง

 

ผู้โดยสารสามารถนำพาสิ่งของต่อไปนี้ขึ้นเครื่องได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

- กระเป๋าถือ กระเป๋าใส่เงิน กระเป๋าของสุภาพสตรี ความยาวไม่เกิน 37.5 เซนติเมตร (15 นิ้ว) ความกว้างไม่เกิน 25 เซนติเมตร (10 นิ้ว) ความหนาไม่เกิน 12.5 เซนติเมตร (5 นิ้ว) ซึ่งทั้งสามมิตินี้รวมกันจะต้องไม่เกิน 75 เซนติเมตร (30 นิ้ว) และน้ำหนักไม่เกิน 1.5 กิโลกรัม (3.3 ปอนด์)
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคและเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาเข้าข่ายนี้ด้วยเช่นกัน
- ไม้เท้า (ไม้ค้ำยัน) ที่ใช้โดยผู้โดยสารที่มีอายุ ผู้โดยสารที่ป่วยและผู้โดยสารที่มีความทุพพลภาพ
- กล้องหรือกล้องส่องทางไกลเล็ก
- อาหารเด็กเล็ก


หมายเหตุ
เจ้าหน้าที่อาจทำการสุ่มตรวจด้วยเครื่องตรวจและ/หรือตาชั่งที่เคาน์เตอร์เช็คอิน และ/หรือที่ประตูขึ้นเครื่องเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามข้อบังคับนี้

มาตรการจำกัดปริมาณของเหลว เจล และสเปรย์ ขึ้นเครื่องบิน

 - ของเหลว เจล และสเปรย์ทุกชนิด ต้องบรรจุในภาชนะที่มีขนาดความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร สำหรับภาชนะที่เกิน 100 มิลลิลิตร แม้จะบรรจุของเหลว เจล และสเปรย์ เพียงเล็กน้อย ก็ไม่สามารถ นำขึ้นเครื่องได้
- ภาชนะทั้งหมดต้องใส่รวมไว้ในถุงพลาสติกใสซึ่งเปิด-ปิดผนึกได้ โดยถุงพลาสติกใสต้องมีขนาดไม่เกิน 1 ลิตร
- ผู้โดยสารสามารถนำถุงพลาสติกใสขึ้นในห้องโดยสารได้เพียงคนละ 1 ถุง เท่านั้น และต้องแยกออกจากสัมภาระติดตัวอื่นๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเมื่อถึงจุดตรวจค้น
- ของเหลวที่ได้รับการยกเว้น ได้แก่ นม และ อาหารสำหรับเด็กทารกในปริมาณที่เหมาะสม รวมถึงยาที่มีเอกสารกำกับชัดเจน
- ของเหลว เจล และสเปรย์ ที่ซื้อจากร้านค้า ปลอดอากร (Duty free shops) ที่สนามบินหรือบนเครื่องบิน ต้องบรรจุในถุงพลาสติกใสปิดผนึกปากถุง ไม่มีร่องรอยการเปิดปากถุง และมีหลักฐานแสดงว่าได้ซื้อ ณ วันที่เดินทาง และควรตรวจสอบข้อมูลจากร้านค้าปลอดอากรก่อนซื้อสินค้า

 

สัมภาระที่ท่านผู้โดยสารนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน

สัมภาระที่ท่านผู้โดยสารนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินซึ่งมีน้ำหนักมากนั้น การนำขึ้นเก็บไว้ใน Overhead Locker อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อขณะยกหรือยามเกิดสภาวะอากาศแปรปรวน อาจตกหล่นลงใส่ตัวท่านเองหรือผู้โดยสารอื่นจนบาดเจ็บ อีกทั้งเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน สัมภาระที่มีขนาดใหญ่และวางบนทางเดินก็จะกีดขวางช่องทางหนีภัยอันจะทำให้เกิดอันตรายได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้โดยสารทุกๆท่าน การบินไทยจึงใคร่ขอความร่วมมือท่านผู้โดยสารโปรดนำสัมภาระที่มีน้ำหนักไม่เกิน7กิโลกรัมและมีขนาดโดยรวมไม่เกิน45นิ้ว หรือ115 เซนติเมตร ขี้นเครื่องและเก็บสัมภาระไว้ในช่องเหนือศรีษะ

สัมภาระส่วนเกิน

ซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมออนไลน์

ค่าบริการสัมภาระส่วนเกินสำหรับช่วงของการเดินทางในประเทศเท่านั้น
สัมภาระน้ำหนักเกินทั้งหมดจะต้องถูกชั่งและเก็บค่าบริการก่อนที่ผู้โดยสารจะขึ้นเครื่อง น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเคบิน ระดับสถานะ สถานะทางการทหาร เอกสารเดินทางและวันที่ซื้อค่าบริการสัมภาระส่วนเกินจะเรียกเก็บดังต่อไปนี้โดยไม่คำนึงถึงชั้นเดินทางของบัตรโดยสาร

อัตราค่าบริการสัมภาระส่วนเกินนี้ใช้เฉพาะช่วงของการเดินทางในประเทศเท่านั้นภายใต้เกณฑ์พิจารณาตามน้ำหนักและเป็นอัตราตายตัวดังนี้

 

บาทต่อกิโลกรัม (ระหว่าง...และ...)กรุงเทพฯเชียงใหม่
เชียงใหม่ 60 -
เชียงราย 70 -
หาดใหญ่ 80 -
ขอนแก่น 55 -
กระบี่ 70 -
ภูเก็ต 70 125
สุราษฎร์ธานี 65 -
อุบลราชธานี 60 -
อุดรธานี 55 -

 

หมายเหตุ
1. “ตารางค่าบริการสัมภาระส่วนเกินสำหรับเที่ยวบินในประเทศ” ข้างต้นนี้ให้ใช้ได้กับการเดินทางในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง
2. อัตราค่าบริการสัมภาระส่วนเกินคิดตามน้ำหนักที่เกินเป็นกิโลกรัมและเป็นสกุลเงินบาท
3. ค่าบริการสัมภาระส่วนเกินต่อกิโลกรัมสำหรับบริการในประเทศใดๆของการบินไทยคือ 1.5% ของค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดแบบบินตรงเที่ยวเดียวปกติสูงสุด
4. ไม่อนุญาตให้ใช้อัตราส่วนลดของเด็กและเด็กเล็กได้
5. อัตราค่าบริการสัมภาระส่วนเกินสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศจะแสดงแยกไว้เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
6.หากมีการฝากสัมภาระผ่านตั้งแต่เที่ยวบินในประเทศของการบินไทยต่อเนื่องไปยังช่วงของการเดินทางระหว่างประเทศกับการบินไทย การคิดค่าบริการสัมภาระส่วนเกินจะแบ่งคิดตามโซน
7. ช่วงของการเดินทางในประเทศกับการบินไทยคือโซน 1 (โปรดดูนิยามโซนต่างๆในตารางค่าบริการสัมภาระส่วนเกินสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ)
8. เงื่อนไขสำหรับข้อ 5 ในเรื่องการแปลงค่าเงิน ค่าบริการสัมภาระส่วนเกินที่ประกาศเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจะแปลงเป็นสกุลเงินท้องถิ่นโดยใช้อัตราขายของธนาคารในวันที่มีการคิดค่าบริการสัมภาระส่วนเกินดังกล่าว

 

ค่าบริการสัมภาระส่วนเกิน (ภายในทีซี 3 และ ระหว่างทีซี 2 และทีซี 3)  
สัมภาระน้ำหนักเกินทั้งหมดจะต้องถูกชั่งและเก็บค่าบริการก่อนที่ผู้โดยสารจะขึ้นเครื่อง น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเคบิน ระดับสถานะ สถานะทางการทหาร เอกสารเดินทางและวันที่ซื้อ ค่าบริการสัมภาระส่วนเกินจะเรียกเก็บดังต่อไปนี้โดยไม่คำนึงถึงคลาสของตั๋ว


อัตราค่าบริการสัมภาระส่วนเกินนี้ใช้เฉพาะช่วงของการเดินทางภายในทีซี 3 และ ระหว่างทีซี 2 และทีซี 3 ภายใต้เกณฑ์พิจารณาตามน้ำหนักและเป็นอัตราตามโซนดังนี้

ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัมไปยัง โซน1ไปยัง โซน2ไปยัง โซน3ไปยัง โซน4
ไปยัง โซน5ไปยัง โซน6
ออกจากโซน1 12 15 40 45 70 -
ออกจากโซน2 15 40 45 55 70 -
ออกจากโซน3 40 45 55 60 70 -
ออกจากโซน4 45 55 60 70 70 -
ออกจากโซน5 70 70 70 70 70 -
ออกจากโซน6 - - - - - -

หมายเหตุ
1. “ตารางค่าบริการสัมภาระส่วนเกินสำหรับเที่ยวบินภายในทีซี 3 และ ระหว่างทีซี 2 และทีซี 3” ข้างต้นนี้ให้ใช้ได้กับการเดินทางในวันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง
2. อัตราค่าบริการสัมภาระส่วนเกินคิดตามน้ำหนักที่เกินเป็นกิโลกรัมสำหรับโซน 1-5
3. ไม่อนุญาตให้ใช้อัตราส่วนลดของเด็กและเด็กเล็กได้
4. อัตราค่าบริการสัมภาระส่วนเกินไปยัง/มาจากโซน 6 หรือสหรัฐอเมริกา/แคนาดาคำนวณตามเกณฑ์พิจารณาตามจำนวนชิ้น (ข้อมูลเพิ่มเติมในหน้า “ค่าบริการสัมภาระส่วนเกิน (ไปยัง/มาจากสหรัฐอเมริกา/แคนาดา)
5. หากมีการฝากสัมภาระผ่านตั้งแต่เที่ยวบินในประเทศของการบินไทยต่อเนื่องไปยังช่วงของการเดินทางระหว่างประเทศกับการบินไทย การคิดค่าบริการสัมภาระส่วนเกินจะแบ่งคิดตามโซน ช่วงของการเดินทางในประเทศกับการบินไทยคือโซน 1 (โปรดดูนิยามโซนต่างๆในตารางค่าบริการสัมภาระส่วนเกินสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ)
6. การแปลงค่าเงิน – ค่าบริการสัมภาระส่วนเกินที่ประกาศเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจะแปลงเป็นสกุลเงินท้องถิ่นโดยใช้อัตราขายของธนาคารในวันที่มีการคิดค่าบริการสัมภาระส่วนเกินดังกล่าว
7. นิยามของโซนต่างๆ

 

โซน

นิยาม

โซน 1

บังคลาเทศ/ กัมพูชา/ จีน (คุนหมิง)/ ลาว/ มาเลเซีย/ พม่า/ สิงคโปร์/ ไทยและเที่ยวบินในประเทศไทยของการบินไทย/ เวียดนาม/ เส้นทางระหว่างฮ่องกง - จีนและไทเป/ เส้นทางระหว่าง ไทเปและเกาหลีใต้/ เส้นทางระหว่างการาจีและมัสกัต/ เส้นทางระหว่าง ภูเก็ตและสิงคโปร์/ เส้นทางระหว่าง ภูเก็ตและกัวลาลัมเปอร์

โซน 2

บรูไนดารุสซาลาม/ จีน (ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ เฉิงตู กวางโจว เซี่ยเหมิน ฉงชิ่ง ฉางซา)/ฮ่องกง - จีน/ อินเดีย/ อินโดนีเซีย/ มาเก๊า/ เนปาล/ ฟิลิปปินส์/ ศรีลังกา/ ไต้หวัน - จีน/ เส้นทางระหว่าง ฮ่องกงและเกาหลีใต้/ เส้นทางระหว่าง ภูเก็ตและฮ่องกง - จีน/ เส้นทางระหว่างภูเก็ตและปักกิ่ง

โซน 3

ออสเตรเลีย (เพิร์ท)/ บาห์เรน/ ญี่ปุ่น/ เกาหลี/ โอมาน/ ปากีสถาน/ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์/ อิหร่าน/ เส้นทางระหว่าง ภูเก็ตและเกาหลีใต้/ เส้นทางระหว่าง ภูเก็ตและเพิร์ท/ เส้นทางระหว่างภูเก็ตและไทเป

โซน 4

ออสเตรเลีย (ซิดนีย์ บริสเบน เมลเบิร์น)/อียิปต์/ อิสราเอล/ มาดากัสการ์/ ตุรกี/ รัสเซีย (มอสโก)/ เส้นทางระหว่าง ซิดนีย์และภูเก็ต

โซน 5

ออสเตรีย/ เบลเยียม/ เดนมาร์ค/ เชโกสโลวาเกีย/ ฟินแลนด์/  ฝรั่งเศส/ ฮังการี/ เยอรมัน/ อิตาลี/ เนเธอร์แลนด์/ นิวซีแลนด์/ นอร์เวย์/ โปแลนด์/ โปรตุเกส/ แอฟริกาใต้/ สเปน/ สวีเดน/ สวิตเซอร์แลนด์/ สหราชอาณาจักร/ เส้นทางระหว่าง สตอกโฮล์มและภูเก็ต/ เส้นทางระหว่าง โคเปนเฮเกนและ ภูเก็ต/ เส้นทางระหว่าง แฟรงก์เฟิร์ตและภูเก็ต/ เส้นทางระหว่าง ลอนดอนและภูเก็ต/ เส้นทางระหว่าง ปารีสและภูเก็ต/ เส้นทางระหว่าง ซูริกและภูเก็ต/ เส้นทางระหว่าง มิวนิกและภูเก็ต

โซน 6

สหรัฐอเมริกาและแคนาดา

 

หมายเหตุ
1. “ตารางค่าบริการสัมภาระส่วนเกิน (ไปยัง/มาจากสหรัฐอเมริกา/แคนาดา)” ข้างต้นนี้ให้ใช้ได้กับการเดินทางในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง
2. ค่าบริการสัมภาระส่วนเกินที่ประกาศเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจะแปลงเป็นสกุลเงินท้องถิ่นโดยใช้อัตราขายของธนาคารในวันที่มีการคิดค่าบริการสัมภาระส่วนเกินดังกล่าว
3. หากมีการฝากสัมภาระผ่านตั้งแต่เที่ยวบินในประเทศของการบินไทยต่อเนื่องไปยังช่วงของการเดินทางระหว่างประเทศกับการบินไทย การคิดค่าบริการสัมภาระส่วนเกินจะแบ่งคิดตามโซน ช่วงของการเดินทางในประเทศกับการบินไทยคือโซน 1 (โปรดดูนิยามโซนต่างๆในตารางค่าบริการสัมภาระส่วนเกินสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ)
4. ไม่อนุญาตให้ใช้อัตราส่วนลดของเด็กและเด็กเล็กได้
5. ตารางค่าบริการสัมภาระส่วนเกินข้างต้นให้ใช้กับเที่ยวบินของการบินไทยเท่านั้น
6. ผู้โดยสารจะต้องเสียค่าบริการสำหรับสัมภาระในส่วนที่เกินกว่าที่อนุญาตไม่ว่าจะซื้อและใช้ตั๋วคลาสใดก็ตาม

7. ค่าบริการสัมภาระส่วนเกินให้ใช้กับสัมภาระต่อไปนี้
ก. สัมภาระที่เกินจำนวนชิ้นที่อนุญาต: สัมภาระแต่ละชิ้นที่เกินกว่าที่อนุญาต 2 ชิ้น
ข. สัมภาระขนาดเกิน: สัมภาระแต่ละชิ้นที่มีมิติเกิน 62 นิ้ว (158 เซนติเมตร) แต่ไม่เกิน 80 นิ้ว (203 เซนติเมตร)
8. ค่าบริการสัมภาระส่วนเกินสองเท่าให้ใช้กับสัมภาระต่อไปนี้
ก. สัมภาระที่ขนาดเกินและเกินจำนวนชิ้นที่อนุญาต: สัมภาระแต่ละชิ้นที่เกินกว่าที่อนุญาต 2 ชิ้นและมิติเกิน 62 นิ้ว (158 เซนติเมตร) แต่ไม่เกิน 80 นิ้ว (203 เซนติเมตร)
9. สัมภาระใดๆที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
ก. มิติรวมเกิน 80 นิ้ว (203 เซนติเมตร) และ/หรือ
ข. น้ำหนักเกิน 70 ปอนด์ (32 กิโลกรัม) จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
- สัมภาระดังกล่าวไม่อาจถือว่าเป็นสัมภาระที่มากับผู้โดยสารเว้นเสียแต่ว่าจะมีการตกลงกับการบินไทยเป็นการล่วงหน้าและได้รับการยืนยันแล้วเสียก่อน
- สัมภาระดังกล่าวจะต้องถูกชั่งน้ำหนักและคิดค่าบริการสามเท่าสำหรับ 45 กิโลกรัมแรก เศษทุก 10 กิโลกรัมจากนั้นคิดหนึ่งเท่า

 

 

สัมภาระพิเศษ

ประเภทสัมภาระพิเศษเพื่อการคำนวณค่าบริการสัมภาระส่วนเกินตามเกณฑ์น้ำหนัก (ภายในทีซี 3 และระหว่างทีซี 2 และทีซี 3) หรือตามเกณฑ์ชิ้น (ไปยัง/มาจากสหรัฐอเมริกา/แคนาดา)

ประเภท

การอนุญาต

ค่าบริการ

หมายเหตุ

อุปกรณ์ยิงธนู

อนุญาต

หากเกินกว่าสิทธิ์จะต้องชำระค่าบริการสัมภาระส่วนเกินตามเกณฑ์น้ำหนัก/เกณฑ์จำนวนชิ้น

-

กระเป๋าเป้

อนุญาต**

หากเกินกว่าสิทธิ์จะต้องชำระค่าบริการสัมภาระส่วนเกินตามเกณฑ์น้ำหนัก/เกณฑ์จำนวนชิ้น

-

จักรยาน

อนุญาต**

หากเกินกว่าสิทธิ์จะต้องชำระค่าบริการสัมภาระส่วนเกินตามเกณฑ์น้ำหนัก/เกณฑ์จำนวนชิ้น

•  อนุญาตนำจักรยานรวมในสิทธิ์สัมภาระ 1 คัน/ท่าน
•  สำหรับจักรยานคันที่2 หรือคันอื่นๆ ต้องชำระค่าสัมภาระส่วนเกินตามเกณฑ์ปกติ

โบว์ลิ่ง

อนุญาต

หากเกินกว่าสิทธิ์จะต้องชำระค่าบริการสัมภาระส่วนเกินตามเกณฑ์น้ำหนัก/เกณฑ์จำนวนชิ้น   

 

สัมภาระถือขึ้นเครื่องในที่นั่ง

ไม่อนุญาต

หากเกินกว่าสิทธิ์จะต้องชำระค่าบริการสัมภาระส่วนเกินตามเกณฑ์น้ำหนัก/เกณฑ์จำนวนชิ้น   

น้ำหนักสูงสุด 50 กิโลกรัม ต่อรายการต่อที่นั่ง ความสูงไม่เกิน 70 เซนติเมตร และต้องนั่งในที่นั่งและคาดเข็มขัดนิรภัย

อุปกรณ์ตกปลา

อนุญาต

หากเกินกว่าสิทธิ์จะต้องชำระค่าบริการสัมภาระส่วนเกินตามเกณฑ์น้ำหนัก/เกณฑ์จำนวนชิ้น

 

อุปกรณ์กอล์ฟ

อนุญาต

หากเกินกว่าสิทธิ์จะต้องชำระค่าบริการสัมภาระส่วนเกินตามเกณฑ์น้ำหนัก/เกณฑ์จำนวนชิ้น

 

•  ผู้โดยสารหนึ่งท่านสามารถนำพาอุปกรณ์กอล์ฟได้หนึ่งชุดในสิทธิ์
•  สำหรับอุปกรณ์กอล์ฟชุดที่2ขึ้นไปต้องชำระค่าสัมภาระส่วนเกินตามเกณฑ์ปกติ

ไม้เทนนิส,ไม้แบดมินตัน

อนุญาต

หากเกินกว่าสิทธิ์จะต้องชำระค่าบริการสัมภาระส่วนเกินตามเกณฑ์น้ำหนัก/เกณฑ์จำนวนชิ้น

 

•  ผู้โดยสารหนึ่งท่านสามารถนำพาอุปกรณ์กอล์ฟได้หนึ่งชุดในสิทธิ์
•  สำหรับอุปกรณ์กอล์ฟชุดที่2ขึ้นไปต้องชำระค่าสัมภาระส่วนเกินตามเกณฑ์ปกติ

อุปกรณ์สกีหิมะ / น้ำ

อนุญาต

หากเกินกว่าสิทธิ์จะต้องชำระค่าบริการสัมภาระส่วนเกินตามเกณฑ์น้ำหนัก/เกณฑ์จำนวนชิ้น   

 

เซิร์ฟบอร์ด / วินด์เซิร์ฟ

ไม่อนุญาต

หมายเหตุ โปรดดูข้อยกเว้นในหมายเหตุ

หากเกินกว่าสิทธิ์จะต้องชำระค่าบริการสัมภาระส่วนเกินตามเกณฑ์น้ำหนัก/เกณฑ์จำนวนชิ้น

  

•  ในกรณีที่ผู้โดยสารเดินทางเข้าหรือออกจากประเทศออสเตรเลีย และ ประเทศนิวซีแลนด์ ผู้โดยสารสามารถนำเซิร์ฟบอร์ด หรือ/ วินด์เซิร์ฟ 1 ชิ้นรวมเข้าในสิทธิ์สัมภาระ 
• 
หากเกินกว่าสิทธิ์จะต้องชำระค่าบริการสัมภาระส่วนเกินตามเกณฑ์น้ำหนัก/เกณฑ์จำนวนชิ้น

ผู้โดยสารได้รับสิทธิ์ดังกล่าว ในกรณีที่ผู้โดยสารมีการแวะพัก (Stopover) ที่กรุงเทพฯ

•  ในกรณีที่ผู้โดยสารเดินทางเข้าหรือออกจาก เดนปาซาร์  ซึ่งบัตรโดยสารจำหน่ายโดยสำนักงานการบินไทย จำกัด มหาชนประจำประเทศญี่ปุ่น ผู้โดยสารสามารถนำเซิร์ฟบอร์ด 1 ชิ้น รวมในสิทธิ์สัมภาระ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม (ผู้โดยสารได้รับสิทธิดังกล่าว ในกรณีที่ผู้โดยสารแวะพักที่กรุงเทพฯ)

ดำน้ำแบบสกูบา

อนุญาต

หากเกินกว่าสิทธิ์จะต้องชำระค่าบริการสัมภาระส่วนเกินตามเกณฑ์น้ำหนัก/เกณฑ์จำนวนชิ้น

 

สัตว์ช่วยเหลือ

ไม่อนุญาต

หากเกินกว่าสิทธิ์จะต้องชำระค่าบริการสัมภาระส่วนเกินตามเกณฑ์น้ำหนัก/เกณฑ์จำนวนชิ้น

สัตว์ช่วยเหลือ (SVAN): TG ไม่ได้ใช้รหัส SSR นี้ แต่คำขออยู่ภายใต้เงื่อนไขของรหัส PETC

การขนส่งสัตว์เลี้ยง

ไม่อนุญาต   

ชำระค่าบริการสัมภาระส่วนเกินตามเกณฑ์น้ำหนัก/เกณฑ์จำนวนชิ้น nbsp;   

•  สามารถขนส่งได้เฉพาะ สุนัขและแมวเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฏระเบียบของแต่ละประเทศจุดหมายปลายทาง


•  เครื่องบินรุ่น แอร์บัส 320 ไม่สามารถขนส่งสัตว์เลี้ยงได้ เนื่องจากการออกแบบโครงสร้างเครื่องบินรุ่นดังกล่าว ไม่เหมาะสมกับการขนส่งสัตว์ที่มีชีวิต

อาวุธปืนเพื่อการกีฬา

อนุญาต***

หากเกินกว่าสิทธิ์จะต้องชำระค่าบริการสัมภาระส่วนเกินตามเกณฑ์น้ำหนัก/เกณฑ์จำนวนชิ้น

 

เครื่องดนตรี

อนุญาต
หมายเหตุ หากมีความยาวไม่เกิน 100 เซนติเมตร (39 นิ้ว)

หากเกินกว่าสิทธิ์จะต้องชำระค่าบริการสัมภาระส่วนเกินตามเกณฑ์น้ำหนัก/เกณฑ์จำนวนชิ้น

 

 

 • อัตราค่าสัมภาระน้ำหนักเกิน

            •    เกณฑ์พิจารณาตามน้ำหนัก: *โปรดดูค่าบริการสัมภาระส่วนเกิน (ภายในทีซี 3 และ ระหว่างทีซี 2 และทีซี 3) 
            •    เกณฑ์พิจารณาตามจำนวนชิ้น: *โปรดดูค่าบริการสัมภาระส่วนเกิน (ไปยัง/มาจาก สหรัฐอเมริกา/แคนาดา)
 • หมายเหตุ

            ** จักรยานที่สามารถรวมในสิทธิ์สัมภาระได้ จะต้องเป็นจักรยานที่มีเบาะนั่งไม่เกิน 1 เบาะ และ ต้องไม่เป็นระบบไฟฟ้า 
            *** อาวุธปืนทางการกีฬาจะต้องเป็นอาวุธที่พกพาเพื่อจุดประสงค์ทางการกีฬาเท่านั้น

*ค่าบริการสัมภาระส่วนเกิน

 

ก: ค่าบริการสัมภาระส่วนเกินสำหรับเที่ยวบินที่ให้บริการโดยการบินไทยตลอดทั้งเส้นทาง

ข: ค่าบริการสัมภาระส่วนเกินสำหรับเที่ยวบินที่ให้บริการโดยการบินไทยต่อด้วยสายการบินอื่นๆ


อุปกรณ์กีฬาและ สัมภาระพิเศษอื่นๆ (ไปยัง/มาจากสหรัฐอเมริกาและแคนาดา)

สัมภาระฝากอื่นๆอาจมีค่าดำเนินการ เช่น สิ่งของต่อไปนี้ซึ่งมีค่าดำเนินการพิเศษขึ้นอยู่กับเอกสารการเดินทาง ค่าธรรมเนียมทุกรายการที่ปรากฏด้านล่างนี้เป็นค่าธรรมเนียมต่อชิ้นและคำนวณตามเกณฑ์น้ำหนัก/เกณฑ์จำนวนชิ้น กรุณาติดต่อสำนักงานสำรองที่นั่งใกล้ท่านเพื่อระบุรายละเอียดอุปกรณ์ทางการกีฬาหรือสัมภาระพิเศษลงในข้อมูลการจองบัตรโดยสารของท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมง ก่อนเวลาเดินทาง


จักรยาน

ท่านสามารถใช้สิทธิ์สัมภาระของท่านครอบคลุมจักรยาน1คัน ได้ หากเกินกว่าสิทธิ์ให้คิดค่าบริการสัมภาระส่วนเกินปกติ คิดเป็นค่าธรรมเนียมหน่วยละ 150 ดอลลาร์สหรัฐอุปกรณ์กอล์ฟ (ไม้กอล์ฟหนึ่งชุด)**

ท่านสามารถใช้สิทธิ์สัมภาระของท่านครอบคลุมอุปกรณ์กอล์ฟหนึ่งชุดได้ 

**อุปกรณ์กอล์ฟหนึ่งชุดประกอบด้วยไม้กอล์ฟไม่เกิน 14 ไม้ ลูกกอล์ฟไม่เกิน 12 ลูกและรองเท้ากอล์ฟหนึ่งคู่ หากอุปกรณ์กอล์ฟใดๆที่เกินกว่าหนึ่งชุดนี้จะถูกคิดค่าบริการสัมภาระส่วนเกินปกติ คิดเป็นค่าธรรมเนียม หน่วยละ 150 ดอลลาร์สหรัฐ

อุปกรณ์สกีหิมะ/น้ำ 

ท่านสามารถใช้สิทธิ์สัมภาระของท่านครอบคลุมอุปกรณ์สกีหิมะ/น้ำของท่านได้ หากเกินกว่าสิทธิ์ จะคิดค่าบริการ หน่วยละ 150 ดอลลาร์สหรัฐ


เซิร์ฟบอร์ด (ไม่สามารถใช้สิทธิ์สัมภาระครอบคลุมได้) 

หากเกินกว่าสิทธิ์ให้คิดค่าบริการสัมภาระส่วนเกินดังต่อไปนี้:

กระดานที่มีความยาวไม่เกิน 2  เมตร คิดค่าสัมภาระส่วนเกินเป็น 150 ดอลลาร์สหรัฐ/ 1 หน่วย

กระดานที่มีความยาว มากกว่า 2 เมตรขึ้นไป คิดเป็นราคา 2 หน่วย คือ 300 ดอลลาร์สหรัฐ


อุปกรณ์วินด์เซิร์ฟ  (ไม่สามารถใช้สิทธิ์สัมภาระครอบคลุมได้)

หากเกินกว่าสิทธิ์ให้คิดค่าบริการสัมภาระส่วนเกินดังต่อไปนี้:

กระดานที่มีความยาวไม่เกิน 2  เมตร คิดค่าสัมภาระส่วนเกินเป็น 150 ดอลลาร์สหรัฐ/ 1 หน่วย

กระดานที่มีความยาว มากกว่า 2 เมตรขึ้นไป คิดเป็นราคา 2 หน่วย คือ 300 ดอลลาร์สหรัฐ


อุปกรณ์ดำน้ำแบบสกูบา (สามารถใช้สิทธิ์สัมภาระครอบคลุมได้)

ท่านสามารถใช้สิทธิ์สัมภาระของท่านครอบคลุมอุปกรณ์ดำน้ำแบบสกูบาของท่านได้ หากเกินกว่าสิทธิ์ จะคิดค่าบริการสัมภาระส่วนเกิน หน่วยละ 150 ดอลลาร์สหรัฐอาวุธปืนและเครื่องกระสุน (สามารถใช้สิทธิ์สัมภาระครอบคลุมได้)

ท่านสามารถใช้สิทธิ์สัมภาระของท่านครอบคลุมอุปกรณ์ปืนและเครื่องกระสุนของท่านได้ หากเกินกว่าสิทธิ์ จะคิดค่าบริการสัมภาระส่วนเกิน หน่วยละ 150 ดอลลาร์สหรัฐ


อาวุธปืนเพื่อการกีฬา

ท่านสามารถถือเป็นสัมภาระหนึ่งชิ้นได้ หากเกินกว่าสิทธิ์ จะคิดค่าบริการสัมภาระส่วนเกิน หน่วยละ 100 ดอลลาร์สหรัฐ

เครื่องดนตรีแบบพกพาได้หนึ่งชิ้น (ความยาวไม่เกิน 39 นิ้ว / 100 เซนติเมตร)

ท่านสามารถใช้สิทธิ์สัมภาระของท่านครอบคลุมได้ หากเกินกว่าสิทธิ์ จะคิดค่าบริการสัมภาระส่วนเกินดังต่อไปนี้:

เครื่องดนตรีแบบพกพา ความยาวไม่เกิน 39นิ้ว/ 100 เซ็นติเมตร คิดหน่วยละ 150 ดอลลาร์สหรัฐ


สิ่งของและอุปกรณ์กีฬาอื่นๆ

ท่านสามารถใช้สิทธิ์สัมภาระของท่านครอบคลุมได้ หากเกินกว่าสิทธิ์ จะคิดค่าบริการสัมภาระส่วนเกิน หน่วยละ 150 ดอลลาร์สหรัฐ


สัตว์เลี้ยงฝากใต้เครื่องเป็นสัมภาระ (ไม่ครอบคลุมในสิทธิ์สัมภาระ)

หากเกินกว่าสิทธิ์ จะคิดค่าบริการสัมภาระส่วนเกินดังต่อไปนี้:

น้ำหนักของสัตว์เลี้ยงรวมกรง

- ไม่เกิน 10 ก.ก. คิดเป็น 2 หน่วย (300 ดอลลาร์สหรัฐ)

- ไม่เกิน 20 ก.ก. คิดเป็น 3 หน่วย (450 ดอลลาร์สหรัฐ)

- ไม่เกิน 30 ก.ก. คิดเป็น 4 หน่วย (600 ดอลลาร์สหรัฐ)

- ไม่เกิน 40 ก.ก. คิดเป็น 5 หน่วย (750 ดอลลาร์สหรัฐ)


หมายเหตุ 

หากการเดินทางของท่านใช้สายการบินมากกว่าหนึ่งสายการบิน โปรดตรวจสอบกฎเรื่องสัมภาระของแต่ละสายการบินให้เรียบร้อย ในกรณีที่เป็นเที่ยวบินแบบรหัสร่วม (Code Share)นั้นกฎเรื่องสัมภาระจะใช้ของสายการบินซึ่งเป็นผู้บินจริง นั่นหมายความว่าในบางกรณีกฎเรื่องสัมภาระที่ใช้ในการเดินทางของท่านอาจเป็นกฎของสายการบินซึ่งเป็นคู่สัญญากับการบินไทย ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซท์ของสายการบินซึ่งเป็นคู่สัญญาดังต่อไปนี้
สายการบินออลนิปปอน (All Nippon Airways)
สายการบินลุฟท์ฮันซ่า (Lufthansa Airline)
สายการบินบรัสเซลส์ (Brussel Airline)
สายการบินไทยสมายล์ (Thai Smile Airways)

การเดินทางแบบใช้หลายสายการบิน

ข้อมูลทั่วไป

สิทธิ์น้ำหนักสัมภาระและค่าบริการสัมภาระส่วนเกินต่อไปนี้ใช้กับสัมภาระที่รับฝากจากจุดที่เริ่มออกเดินทางไปจนถึงที่หายปลายทางโดยไม่มีสต็อปโอเวอร์ ณ จุดใดจุดหนึ่งระหว่างการเดินทาง หากผู้โดยสารมีสต็อปโอเวอร์ที่จุดใดระหว่างทางจะต้องมีการประเมินสิทธิ์น้ำหนักสัมภาระใหม่และชำระค่าสัมภาระ (ถ้ามี) โดยนับตั้งแต่จุดที่เริ่มเดินทางต่อหลังจากสต็อปโอเวอร์เป็นต้นไป

หากท่านเดินทางโดยมีสัมภาระน้ำหนักเกินหรือจำนวนชิ้นเกินกว่าที่อนุญาต ท่านจะต้องชำระค่าบริการสัมภาระส่วนเกินด้วย การบินไทยมีการคิดค่าบริการดังกล่าวในอัตราที่ไม่เท่ากันตามสัมภาระที่ท่านฝากเข้าใต้เครื่องเมื่อเดินทางกับการบินไทย หากในการเดินทางของท่านและ/หรือช่วงของการเดินทางที่มีการฝากสัมภาระของท่านมีการใช้บริการของสายการบินมากกว่าหนึ่งสาย กฎเรื่องสัมภาระที่ใช้อาจเป็นของอีกสายการบินหนึ่งนั้นได้

- การเลือกใช้กฎเรื่องสัมภาระในการเดินทางแบบใช้หลายสายการบิน
มติที่ 302 ของ IATA ในเรื่องสัมภาระสามารถใช้บังคับกับสายการบินที่เป็นสมาชิก IATA (รวมถึงการบินไทย) มตินี้เป็นการกำหนดว่าจะใช้กฎเรื่องสัมภาระของสายการบินใดในกรณีที่การเดินทางของท่านและ/หรือช่วงของการเดินทางที่มีการฝากสัมภาระของท่านมีการใช้บริการของสายการบินสองสายหรือมากกว่านั้น (บทบัญญัติเรื่องสัมภาระในการเดินทางแบบใช้หลายสายการบิน) การบังคับใช้มติที่ 302 ของ IATA นั้นจะแบ่งตามแทรฟฟิคคอนเฟอเรนซ์แอเรียต่างๆดังนี้

IATA แบ่งพื้นที่โลกเป็นสามพื้นที่หลักเพื่อความสะดวกในการปรับค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่นๆ ได้แก่ แอเรียที่ 1 แอเรียที่ 2 และแอเรียที่ 3 การแบ่งแอเรียนี้ใช้เพื่อการตีความกฎค่าบริการและการคำนวณค่าโดยสารทางอาการระหว่างประเทศ บางครั้งสายการบินจะเรียกแอเรียเหล่านี้ว่าทีซี (แทรฟฟิคคอนเฟอเรนซ์) เช่น ทีซี 1 (หมายถึงแอเรียที่ 1) ทีซี 2 (หมายถึงแอเรียที่ 2) และ ทีซี 3 (หมายถึงแอเรียที่ 3)

ในแต่ละแอเรียจะมีซับแอเรียหรือภูมิภาคแยกย่อยซึ่งในบริบทของ IATA นั้นอาจจะมีความหมายแตกต่างจากบริบททางภูมิศาสตร์ปกติ
แอเรีย 1 คือ โลกตะวันตกทั้งหมด
แอเรีย 2 คือ ยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกา
แอเรีย 3 คือ เอเชียทั้งหมดและเกาะใกล้เคียง (ยกเว้นเกาะที่อยู่ในทีซี 2 แล้ว) ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และเกาะใกล้เคียง ตลอดจนหมู่เกาะแปซิฟิก (ยกเว้นเกาะที่อยู่ในทีซี 1 แล้ว)

การพิจารณาเลือกกฎเรื่องสัมภาระของสายการบิน
1. สำหรับการเดินทางระหว่างแทรฟฟิคคอนเฟอเรนซ์แอเรียสองแอเรียหรือมากกว่า สายการบินที่ทำการบินในช่วงแรกที่ข้ามจากแอเรียหนึ่งสู่อีกแอเรียหนึ่งเป็นผู้กำหนดกฎเรื่องสัมภาระ
2. สำหรับการเดินทางระหว่างแทรฟฟิคคอนเฟอเรนซ์ซับแอเรีย สายการบินที่ทำการบินในช่วงแรกที่ข้ามจากซับแอเรียหนึ่งสู่อีกซับแอเรียหนึ่งเป็นผู้กำหนดกฎเรื่องสัมภาระ
3. สำหรับการเดินทางภายในแทรฟฟิคคอนเฟอเรนซ์ซับแอเรียใดๆ สายการบินที่ทำการบินในช่วงแรกที่ข้ามระหว่างประเทศเป็นผู้กำหนดกฎเรื่องสัมภาระ
4. สำหรับการเดินทางภายในประเทศใดประเทศหนึ่ง สายการบินที่ทำการบินในช่วงแรกเป็นผู้กำหนดกฎเรื่องสัมภาระ

 

หมายเหตุ

หากการเดินทางของท่านมีการใช้เที่ยวบินแบบโค๊ดแชร์ กฎเรื่องสัมภาระจะใช้ของสายการบินซึ่งเป็นผู้บินจริง

การเดินทางไปยัง/มาจากสหรัฐอเมริกา
โดยทั่วไปแล้วสำหรับผู้โดยสารซึ่งบัตรโดยสารระบุจุดเริ่มออกเดินทางหรือจุดหมายปลายทางเป็นสหรัฐอเมริกาและ/หรือเขตปกครองของสหรัฐอเมริกาจะใช้กฎเรื่องสัมภาระซึ่งได้เลือกไว้แต่แรกตลอดทั้งการเดินทางแม้ว่าจะมีสต็อปโอเวอร์ก็ตาม

หากมีการใช้กฎเรื่องสัมภาระของการบินไทยในการเดินทางของท่านไปยังสหรัฐอเมริกา/เขตปกครองของสหรัฐอเมริกา สำหรับเที่ยวบินกลับของท่านก็จะใช้กฎเดียวกันนี้แม้ว่าท่านมีสต็อปโอเวอร์ระหว่างทางก็ตาม

ในกรณีที่เป็นเที่ยวบินแบบโค๊ดแชร์ซึ่งมีจุดแวะในสหรัฐอเมริกา/เขตปกครองของสหรัฐอเมริกานั้นกฎเรื่องสัมภาระจะใช้ของสายการบินซึ่งเป็นผู้ทำการตลาด

หากในการเดินทางของท่านมีการใช้บริการของหลายสายการบิน โปรดทราบว่ากฎเรื่องสัมภาระของแต่ละสายการบินนั้นอาจไม่เหมือนกัน กฎเรื่องสัมภาระที่ใช้กับการเดินทางของท่านอาจเป็นของสายการบินที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเรา ในบางกรณีสายการบินเหล่านั้นอาจเลือกใช้กฎเรื่องสัมภาระของตนแม้ว่าจะมีกฎของโค๊ดแชร์และกฎของการเดินทางทั้งขาออกและขาเข้าแล้วก็ตาม ท่านอาจถูกคิดค่าธรรมเนียมสัมภาระฝากใต้เครื่องหากการเดินทางของท่านเริ่มต้นในสหรัฐอเมริกา/เขตปกครองของสหรัฐอเมริกา โปรดติดต่อตัวแทนออกบัตรโดยสาร/จองบัตรโดยสารและ/หรืออ่านนโยบายเรื่องการอนุญาตสัมภาระและค่าธรรมเนียมสัมภาระทางเว็บไซท์ของผู้ให้บริการดังกล่าวนั้น

นโยบายสัมภาระของสายการบินพาร์ทเนอร์

 

หมายเหตุ
1. โปรดแจ้งการบินไทยหากลิงค์ใดในหน้าลิงค์ไปยังหน้านโยบายเรื่องสัมภาระของสายการบินที่เป็นพาร์ทเนอร์นี้ใช้การไม่ได้
2. สำหรับสายการบินที่ไม่ปรากฏอยู่ในรายชื่อนี้ โปรดติดต่อสอบถามกับทางสายการบินนั้นๆโดยตรง

 

สัมภาระที่มีข้อจำกัด

กระเป๋าสัมภาระอัจฉริยะ

กระเป๋าสัมภาระที่มีส่วนควบหรือติดตั้งอุปกรณ์อาทิ ลิเธียมแบตเตอรี่ มอเตอร์ เพาเวอร์แบงค์ จีพีเอส จีเอสเอ็มบลูทูธอาร์เอฟไอดี หรือ ไวไฟ ซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบต่าง ๆ ของอากาศยานจากการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

 

ผู้โดยสารที่มีกระเป๋าซึ่งติดตั้งแบตเตอรี่จะต้องถือกระเป๋าขึ้นเครื่องด้วย โดยแบตเตอรี่ที่ติดตั้งอยู่ภายในกระเป๋าจะต้องถูกถอดออกก่อนทำการเช็คอิน เพื่อหยุดการทำงานของอุปกรณ์อิเลกโทรนิกส์ที่ติดตั้งอยู่ภายในกระเป๋า ทั้งนี้ผู้โดยสารแต่ละท่านสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้หนึ่งชิ้น ความยาวไม่เกิน 56 เซนติเมตร (22 นิ้ว) ความกว้างไม่เกิน 45 เซนติเมตร (18 นิ้ว) และความหนาไม่เกิน 25 เซนติเมตร (10 นิ้ว) ซึ่งขนาดนี้รวมล้อ มือจับและกระเป๋าด้านข้างแล้ว สัมภาระที่ถือขึ้นเครื่องจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม (15 ปอนด์)โดยกระเป๋าสัมภาระที่มีขนาดและน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดไว้จะต้องฝากเข้าใต้เครื่องเป็นสัมภาระลงทะเบียน

 

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธรับกระเป๋าสัมภาระที่มีขนาด หรือน้ำหนักเกินกว่าตามที่ระบุไว้ข้างต้น เป็นสัมภาระลงทะเบียน (Checked Baggage) หากแบตเตอรี่ลิเธียมที่ติดตั้งอยู่กับตัวกระเป๋าสัมภาระนั้นไม่สามารถถอดแยกออกจากกระเป๋าสัมภาระได้

วัตถุอันตราย

เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกท่าน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารนำพาสิ่งของที่เป็นวัตถุอันตรายบนทุกเที่ยวบินของการบินไทย ไม่ว่าจะบรรจุในสัมภาระชนิดต่าง ๆ หรือ พกติดตัว ซึ่งวัตถุอันตรายนั้นหมายถึง วัตถุหรือสารซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และ ทรัพย์สิน หรือสภาพแวดล้อม โดยแบ่งได้ 9 ประเภทดังนี้

 • วัตถุระเบิด
 • ก๊าซ
 • ของเหลวไวไฟ
 • ของแข็งไวไฟ
 • สารออกซิไดส์ และ ออร์แกนิคเปอร์ออกไซด์
 • สารพิษและสารติดเชื้อ
 • วัตถุกัมมันตรังสี
 • สารกัดกร่อน
 • วัตถุหรือสารอื่น ๆ ซึ่งอาจเป็นอันตรายขณะการขนส่งทางอากาศ รวมถึงสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมหมายเหตุ: 

 • ข้อกำหนดอาจแตกต่างกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ หรือ กฎระเบียบของแต่ละสนามบิน
 • “ต้องขออนุญาต” หมายถึงผู้โดยสารจำเป็นต้องแจ้งกับการบินไทยล่วงหน้าเพื่อแสดงความประสงค์และขออนุญาตในการนำพาวัตถุดังกล่าวไปบนเที่ยวบินวันที่อัพเดต: มิถุนายน 2563

 

 

 

 

Alcohol READ MORE กลับด้านบน
1. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- มีปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ ระหว่าง 24% ถึง 70% (หากต่ำกว่า 24% ไม่ถือว่าเป็นวัตถุอันตราย และหากเกิน 70 % ไม่อนุญาตในทุกกรณี)
- ในบรรจุภัณฑ์ขายปลีกขนาดไม่เกิน 5 ลิตร
- สามารถนำไปได้รวมทั้งหมดไม่เกิน 5 ลิตร ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
- ทั้งนี้ต้องไม่เกินข้อจำกัดของศุลกากรแต่ละประเทศ
สัมภาระฝากใต้ท้องเครื่อง: อนุญาต

สัมภาระถือขึ้นเครื่อง:  อนุญาต

 

อาวุธ, กระสุน, วัตถุระเบิด, READ MORE กลับด้านบน

อาวุธช๊อตไฟฟ้าชนิดต่างๆ เช่น ปืนไฟฟ้า กระบองไฟฟ้า รวมถึงไม้ช๊อตยุงไฟฟ้า
สัมภาระฝากใต้ท้องเครื่อง:  ไม่อนุญาต

สัมภาระถือขึ้นเครื่อง :  ไม่อนุญาต

ดอกไม้ไฟ พลุ ไฟเย็น
Checked Baggage:  Forbidden

Carry-on Baggage:  Forbidden
Neutralizing Devices
Disabling devices such as mace, pepper spray, etc. containing an irritant or incapacitating substance are forbidden on the person, in checked and carry-on baggage.
สัมภาระฝากใต้ท้องเครื่อง:  ไม่อนุญาต

สัมภาระถือขึ้นเครื่อง :  ไม่อนุญาต

อุปกรณ์ป้องกันตัว เช่น สเปรย์พริกไทย แก๊สน้ำตา หรือ สารที่ก่อให้เกิดความระคายเคืองต่าง ๆ.
สัมภาระฝากใต้ท้องเครื่อง:  ไม่อนุญาต

สัมภาระถือขึ้นเครื่อง :  ไม่อนุญาต
เครื่องกระสุน หรือ แมกกาซีนบรรจุกระสุน สำหรับใช้ในการกีฬา
- จัดเก็บในภาชนะบรรจุหรือหีบห่ออย่างปลอดภัย
- มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 5 กิโลกรัมต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
- ไม่สามารถรวมน้ำหนักกับผู้โดยสารท่านอื่นได้
- ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าหน้าที่ของท่าอากาศยานในกรณีที่เริ่มเดินทางจากท่าอากาศยานในประเทศไทยตามประกาศสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอนุญาตให้คนโดยสารพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และสิ่งเทียมอาวุธปืนไปกับอากาศยาน พ.ศ. 2561 https://bit.ly/2SbO65s
สัมภาระฝากใต้ท้องเครื่อง:  อนุญาต

สัมภาระถือขึ้นเครื่อง :  ไม่อนุญาต

 

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ READ MORE กลับด้านบน

สารเคมีต่าง ๆ ทั้งชนิดผง หรือ ของเหลว สำหรับใช้งานส่วนตัวหรือเพื่อการค้า ยกเว้นแต่ที่ระบุในตารางรายการสิ่งของที่การบินไทยอนุญาตให้ผู้โดยสารสามารถนำติดตัวหรือใส่ไว้ในสัมภาระได้.
สัมภาระฝากใต้ท้องเครื่อง:  อนุญาต

สัมภาระถือขึ้นเครื่อง :  ไม่อนุญาต

ถังออกซิเจน หรือ ถังอัดอากาศ หรือ ออกซิเจนเหลว ทุกประเภทสำหรับใช้กับผู้ป่วย ไม่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่องในทุกรณี หากผู้โดยสารมีความจำเป็นต้องใช้งาน การบินไทยมีอุปกรณ์ดังกล่าวให้บริการ โปรดติดต่อสำนักงานขายเพื่อแจ้งความประสงค์
หมายเหตุ ถังอากาศสำหรับดำน้ำไม่รวมอยู่ในข้อห้ามนี้


สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการนำออกซิเจนขึ้นเครื่อง กรุณาติดต่อสำนักงานสำรองที่นั่งหรือต้องการศูนย์บริการการบินไทย
ตัวอย่างทางชีวภาพ
เช่นเนื้อเยื่อ เลือด ที่ไม่ติดเชื้อ บรรจุในของเหลวไวไฟจำนวนเล็กน้อย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน IATA DGR Special provision: A180
สัมภาระฝากใต้ท้องเครื่อง:  อนุญาต

สัมภาระถือขึ้นเครื่อง :  ไม่อนุญาต
ภาชนะหุ้มฉนวน ที่บรรจุสารให้ความเย็นยิ่งยวด เช่น ไนโตรเจนเหลว
- ต้องมีวัสดุซึมซับเฉพาะเพื่อป้องกันการรั่วไหลออกจากภาชนะบรรจุ
- ใช้เพื่อให้ความเย็นกับวัตถุอื่น ๆ ที่มิใช่วัตถุอันตราย
สัมภาระฝากใต้ท้องเครื่อง:  อนุญาต

สัมภาระถือขึ้นเครื่อง :  อนุญาต
เครื่องวัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ ขนาดเล็ก หรือปรอทวัดไข้ที่ใช้ทางการแพทย์
- อนุญาตให้นำไปได้ท่านละ 1 ชิ้นสำหรับใช้งานส่วนบุคคล
- ต้องบรรจุในกล่องหรือบรรจุภัณฑ์ เพื่อป้องกันการแตกหัก
สัมภาระฝากใต้ท้องเครื่อง:  อนุญาต

สัมภาระถือขึ้นเครื่อง :  ไม่อนุญาต

 

แบตเตอรี่&พาวเวอร์แบงก์ หรือ อุปกรณ์สำรองไฟ READ MORE กลับด้านบน
1. ไม้ขีดไฟแบบแผง หรือไฟแช็คขนาดเล็ก
- ใช้เชื้อเพลิงแบบก๊าซเหลว
- จุดประสงค์เพื่อใช้ส่วนตัว
- สำหรับใช้งานระหว่างการเดินทาง
- อนุญาตให้พกติดตัว 1 ชิ้น เท่านั้น
- และเชื้อเพลิงสำหรับเติม ไม่อนุญาตในทุกกรณี

* หมายเหตุ:
- ไม้ขีดไฟที่สามารถจุดติดได้ทุกที่ (“Strike anywhere” matches) ไฟแช็คที่ให้เปลวเพลิงสีฟ้า ไฟแช็คสำหรับซิการ์ ไฟแช็กที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียมและไม่มีฝาครอบป้องกัน การทำงานเองโดยไม่ได้ตั้งใจ ไม่อนุญาตทุกกรณี
สัมภาระฝากใต้ท้องเครื่อง:  ไม่อนุญาต

สัมภาระถือขึ้นเครื่อง :  อนุญาตให้ 1 ชิ้น/คน:
2. แบตเตอรี่ชนิดลิเธียมเมทัล หรือลิเธียมไอออน
สำหรับใช้งานกับอุปกรณ์อิเลกโทรนิกส์พกพา หรือ สำหรับใช้เป็นแบตเตอรี่สำรอง หรืออุปกรณ์อื่นใดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พลังงานไฟฟ้ากับอุปกรณ์อิเลกโทรนิกส์หรือเป็นแบตเตอรี่แบบถอดออกจากอุปกรณ์ได้

- มีกำลังไฟไม่เกิน 100 Wh. สำหรับแบตเตอรี่แบบลิเธียมเมทัลต้องมีปริมาณสารลิเธียมไม่เกิน 2 กรัม
- ตัวแบตเตอรี่ต้องจัดเก็บอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการลัดวงจร
- ผู้โดยสารสามารถนำแบตเตอรี่สำรองไปได้ไม่เกินท่านละ 20 ชิ้น

*หมายเหตุ:
1) ปริมาณรวมของแบตเตอรี่สำรองที่มีกำลังไฟต่ำกว่า 100 Wh.(ข้อ 5.) กับแบตเตอรี่สำรองที่มีกำลังไฟ ระหว่าง 100 - 160 Wh.(ข้อ 21.) จะต้องไม่เกิน 20 ชิ้น
2) แบตเตอรี่สำรอง ที่ให้กำลังไฟเกิน 100 แต่ไม่เกิน 160 Wh. โปรดอ้างอิงจากข้อ 21. ด้านล่าง

* วัตต์-ชั่วโมง (Wh) = แอมป์-ชั่วโมง (Ah) x โวลต์ (V)
**แบตเตอรี่ที่ชำรุด หรือถูกเรียกคืนจากผู้ผลิตเนื่องจากสินค้ามีปัญหาด้านความปลอดภัย รวมถึงที่บรรจุอยู่ในอุปกรณ์อีเลกโทรนิกส์ เช่นโทรศัพท์มือถือ หรือ คอมพิวเตอร์พกพาที่สินค้ามีปัญหาด้านความปลอดภัย ไม่ได้รับอนุญาตทั้งสัมภาระใต้ท้องเครื่องและ สัมภาระถือขึ้นเครื่อง
สัมภาระฝากใต้ท้องเครื่อง: ไม่อนุญาต

สัมภาระถือขึ้นเครื่อง :  อนุญาต
3. กระเป๋าสัมภาระที่มีแบตเตอรี่ชนิดลิเธียม เป็นอุปกรณ์ส่วนควบ
- ถอดแยกแบตเตอรี่ออกจากตัวกระเป๋าไม่ได้ แต่มีปริมาณสาร ลิเธียมไม่เกิน 0.3 กรัม สำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมเมทัล และมีกำลังไฟไม่เกิน 2.7 วัตต์ชั่วโมง
- แบตเตอรี่ถอดแยกออกจากตัวกระเป๋าได้ หากมีความประสงค์จะฝากกระเป๋าสัมภาระนั้นไว้ใต้ท้องเครื่องจะต้องถอดแบตเตอรี่แยกออกจากตัวกระเป๋าก่อนที่จะทำการเช็คอิน โดยแบตเตอรี่ที่ถอดออกต้องนำติดตัวไว้ภายในห้องโดยสาร โดยอ้างอิงตามปริมาณของแบตเตอรี่ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5. ด้านล่าง
*** ยานพาหนะขนาดเล็กส่วนบุคคลที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียม รวมถึงกระเป๋าสัมภาระที่มีส่วนควบเป็นมอเตอร์ขับเคลื่อน หรืออุปกรณ์ที่มีลักษณะใกล้เคียง รวมถึงอุปกรณ์เสริม ไม่อนุญาตในทุกกรณี ***
สัมภาระฝากใต้ท้องเครื่อง:  อนุญาต

สัมภาระถือขึ้นเครื่อง :  ต้องขออนุญาต
4. แบตเตอรี่สำรอง ที่ให้กำลังไฟเกิน 100 แต่ไม่เกิน 160 Wh.
- A lithium metal content not exceeding 8 g for PMED only.
- Maximum of two (2) spare batteries in carry-on baggage
- สำหรับให้พลังงานแก่อุปกรณ์อีเลกโทรนิกส์ส่วนบุคคล และเครื่องมือทางการแพทย์แบบพกพา
- แบตเตอรี่มีปริมาณสารลิเธียมเมทัลอยู่ระหว่าง 2 ถึง 8 กรัม ซึ่งอนุญาตเฉพาะเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นต้องใช้ระหว่างการเดินทางเท่านั้น
- สามารถนำไปได้ท่านละไม่เกิน 2 ก้อน
- ต้องป้องกันการลัดลงจรด้วย*หมายเหตุ: ปริมาณรวมของแบตเตอรี่สำรองที่มีกำลังไฟต่ำกว่า 100 Wh.(ข้อ 5.) กับแบตเตอรี่สำรองที่มีกำลังไฟ เกิน 100 แต่ไม่เกิน 160 Wh. จะต้องไม่เกิน 20 ชิ้น
* วัตต์-ชั่วโมง (Wh) = แอมป์-ชั่วโมง (Ah) x โวลต์ (V)
สัมภาระฝากใต้ท้องเครื่อง:  ไม่อนุญาต

สัมภาระถือขึ้นเครื่อง :  ต้องขออนุญาต
5. อุปกรณ์อิเลกโทรนิกส์แบบพกพา ที่ใช้แบตเตอรี่ชนิดลิเธียมเมทัล หรือ ลิเธียมไอออน
เป็นแหล่งพลังงาน อาทิเช่น กล้องถ่ายรูป โทรศัพท์เคลื่อนที่ แทบเลต คอมพิวเตอร์พกพา รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ขนาดพกพาเช่นเครื่อง portable oxygen concentrators (POC)* เพื่อใช้เป็นการส่วนตัว ซึ่งไม่ใช่เพื่อการค้า โดย
- ลิเธียมเมทัลแบตเตอรี่จะต้องมีปริมาณสารลิเธียมเมทัลไม่เกิน 2 กรัม หรือ ลิเธียมไอออนแบตเตอรี่จะต้องให้กำลังไฟไม่เกิน 100 Wh.
- จะต้องปิดอุปกรณ์ดังกล่าว ให้แน่ใจว่าจะไม่ทำงานเองระหว่างเที่ยวบินและต้องป้องกันความเสียหายอันเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ด้วยหากเก็บอุปกรณ์ดังกล่าวไว้ในสัมภาระฝากใต้ท้องเครื่อง
- ผู้โดยสารสามารถนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา (PED) ไปได้ไม่เกินท่านละ 15 ชิ้น
- กระเป๋าสัมภาระที่มีแบตเตอรี่ชนิดลิเธียม เป็นอุปกรณ์ส่วนควบ ดูรายละเอียดตามข้อ 3. ด้านบน
หมายเหตุ : เครื่อง POC จะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งนี้จึงจะสามารถบรรจุในสัมภาระ หรือใช้งานระหว่างเที่ยวบินได้
1. เครื่อง POC จะต้องมีฉลากจากโรงงานผู้ผลิตระบุข้อความดังต่อไปนี้ เป็นตัวอักษรสีแดง "The manufacturer of this POC has determines this device conforms to all applicable FAA acceptance criteria for POC carriage and use on board the aircraft“ หรือ
2. เครื่อง POC ดังกล่าวเป็นรุ่นที่ระบุตามรายการที่รับรองโดย FAA SFAR 106. โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่; https://www.faa.gov/about/initiatives/cabin_safety/portable_oxygen/
สัมภาระฝากใต้ท้องเครื่อง:  อนุญาต

สัมภาระถือขึ้นเครื่อง :  อนุญาต
6. อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่บรรจุแบตเตอรี่ลิเธียมอยู่ภายใน
เช่นเครื่องตรวจโลหะแบบพกพา
สัมภาระฝากใต้ท้องเครื่อง:  ต้องขออนุญาต

สัมภาระถือขึ้นเครื่อง :  ไม่อนุญาต
7. บุหรี่ไฟฟ้า
รวมถึงซิการ์ไฟฟ้า ไปป์ไฟฟ้า หรือเครื่องสูดไอระเหยส่วนบุคคลแบบไฟฟ้า ที่บรรจุแบตเตอรี่ลิเธียมอยู่ภายใน และต้องบรรจุอยู่ในหีบห่อหรือกล่อง เพื่อป้องกันการเปิดใช้งานโดยมิได้ตั้งใจ สำหรับใช้งานส่วนบุคคลระหว่างเดินทางเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้งานหรือชาร์จ ตลอดเที่ยวบิน
* หมายเหตุ:
- บุหรี่ไฟฟ้าหรือเครื่องสูดไอระเหยที่มีลักษณะใกล้เคียง ไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าในราชอาณาจักรไทย (กฎหมายศุลกากร) https://bit.ly/2SeheJU
- จำนวนที่ผู้โดยสารจะนำไปได้ต้องรวมกับอุปกรณ์ PED อื่น ๆ แล้วไม่เกิน 15 ชิ้น
สัมภาระฝากใต้ท้องเครื่อง:  ไม่อนุญาต

สัมภาระถือขึ้นเครื่อง :  อนุญาต
8. อุปกรณ์อีเลกโทรนิกส์แบบพกพา รวมถึงเครื่องมือทางการแพทย์แบบพกพา ที่ใช้แบตเตอรี่ชนิดลิเธียมเมทัล หรือ ลิเธียมไอออนเป็นแหล่งพลังงาน
- แบตเตอรี่ดังกล่าวให้กำลังไฟเกิน 100 แต่ไม่เกิน 160 Wh.หรือ
- แบตเตอรี่มีปริมาณสารลิเธียมเมทัลอยู่ระหว่าง 2 ถึง 8 กรัม ซึ่งอนุญาตเฉพาะเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นต้องใช้ระหว่างการเดินทางเท่านั้น
- หากเก็บอุปกรณ์ดังกล่าว ไว้ในสัมภาระฝากใต้ท้องเครื่อง จะต้องปิดอุปกรณ์ดังกล่าว โดยต้องให้แน่ใจว่าจะไม่ทำงานเองระหว่างเที่ยวบิน และต้องป้องกันความเสียหายอันเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ด้วย
* วัตต์-ชั่วโมง (Wh) = แอมป์-ชั่วโมง (Ah) x โวลต์ (V)
สัมภาระฝากใต้ท้องเครื่อง:  อนุญาต

สัมภาระถือขึ้นเครื่อง :  อนุญาต
9. เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ
อุปกรณ์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานตาม IATA DGR Special Provisions: A41
สัมภาระฝากใต้ท้องเครื่อง:  อนุญาต

สัมภาระถือขึ้นเครื่อง :  ไม่อนุญาต
10. อุปกรณ์อีเลกโทรนิกส์แบบพกพา ที่ใช้แบตเตอรี่ชนิดเปียกที่ป้องกันการรั่วไหลเป็นแหล่งพลังงาน
- แบตเตอรี่ต้องต้องเป็นไปตามมาตรฐาน IATA DGR Special provision: A67 มีกำลังไฟไม่เกิน 12 โวลต์ หรือต่ำกว่า 100 Wh.
- อนุญาตให้นำไปได้พร้อมแบตเตอรี่สำรองไม่เกิน 2 ก้อน
สัมภาระฝากใต้ท้องเครื่อง:  อนุญาต

สัมภาระถือขึ้นเครื่อง :  อนุญาต
11. พาวเวอร์แบงก์ หรือ อุปกรณ์สำรองไฟ
- ให้กำลังไฟต่ำกว่าหรือเท่ากับ 100 Wh. อนุญาตให้ท่านละไม่เกิน 20 ชิ้น
- ให้กำลังไฟเกิน 100 แต่ไม่เกิน 160 Wh. อนุญาตให้ท่านละไม่เกิน 2 ชิ้น และต้องขออนุญาตจากการบินไทยก่อน*
- เพื่อใช้เป็นการส่วนตัว ซึ่งไม่ใช่เพื่อการค้า
* วัตต์-ชั่วโมง (Wh) = แอมป์-ชั่วโมง (Ah) x โวลต์ (V)
สัมภาระฝากใต้ท้องเครื่อง:  ไม่อนุญาต

สัมภาระถือขึ้นเครื่อง :  อนุญาต
12. เครื่องกระตุ้นหัวใจ
- ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียม
- ฝังอยู่ภายในร่างกายหรือพกติดตัว
 อนุญาตให้พกติดตัวเท่านั้น
แบตเตอรี่ที่ชำรุด หรือถูกเรียกคืนจากผู้ผลิตเนื่องจากสินค้ามีปัญหาด้านความปลอดภัย รวมถึงที่บรรจุอยู่ในอุปกรณ์อีเลกโทรนิกส์ เช่นโทรศัพท์มือถือ หรือ คอมพิวเตอร์พกพาที่สินค้ามีปัญหาด้านความปลอดภัย สัมภาระฝากใต้ท้องเครื่อง:  ไม่อนุญาต

สัมภาระถือขึ้นเครื่อง :  ไม่อนุญาต

 

ปลอกกระสุนปืน, ขวดสเปรย์อัดอากาศ
READ MORE กลับด้านบน
ยาหรือเครื่องสำอาง ที่ไม่มีสารกัมมันตรังสี รวมถึงสเปรย์ต่าง ๆ
เช่นสเปรย์แต่งผม น้ำหอม โคโลจน์เจลล้างมือ หรือแอลกอฮอล์ล้างมือที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ไม่เกิน 70% และ ยาที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม
สัมภาระฝากใต้ท้องเครื่อง:  อนุญาต

สัมภาระถือขึ้นเครื่อง :  ไม่อนุญาต
กระบอกอัดก๊าซขนาดเล็กที่มีความจุของกระบอกไม่เกิน 50 มิลลิลิตร
- บรรจุก๊าซแบบไม่ติดไฟ เช่นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ ก๊าซที่ไม่ติดไฟชนิดอื่น ๆ และไม่เป็นก๊าซพิษ
- อาจบรรจุในเสื้อชูชีพชนิดพองลมได้เอง
- อนุญาตให้นำไปได้ท่านละ 2 กระบอกที่ติดรวมอยู่กับอุปกรณ์ และ 2 กระบอกสำหรับสำรอง
- รวมทั้งสิ้นท่านละ 4 กระบอก
- อนุญาตให้นำอุปกรณ์ชนิดนี้ไปได้ท่านละไม่เกิน 1 ชิ้น
สัมภาระฝากใต้ท้องเครื่อง:  ต้องขออนุญาต

สัมภาระถือขึ้นเครื่อง :  ต้องขออนุญาต
อุปกรณ์ดัดผมที่ใช้ความร้อนจากก๊าซประเภทไฮโดรคาร์บอน
- อนุญาตให้นำไปได้ท่านละ1 ชิ้น
- จะต้องมีฝาครอบตัวทำความร้อนอยู่ด้วย
- ไม่อนุญาตให้ใช้งานตลอดเที่ยวบิน ส่วน
- ก๊าซสำหรับเติมไม่อนุญาตให้นำไปด้วยในทุกกรณี
สัมภาระฝากใต้ท้องเครื่อง:  อนุญาต

สัมภาระถือขึ้นเครื่อง :  อนุญาต
ถุงลมนิรภัยที่บรรจุอยู่ในวัตถุต่าง ๆ อาทิเช่นในกระเป๋าเป้กู้ภัย (Avalanche rescue backpack),
- One (1) per person.
- นำไปได้ 1 ชิ้นต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน - ถุงลมเหล่านี้ต้องบรรจุก๊าซที่ไม่ติดไฟ ไม่เป็นพิษ
- อาจมีตัวจุดระเบิดและเชื้อปะทุตาม Division 1.4 S มีน้ำหนักไม่เกิน 200 มิลลิกรัม
- วัตถุที่บรรจุถุงลมนิรภัยจะต้องจัดเก็บอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ถุงลมทำงาน
- ต้องมีวาล์วเพื่อปล่อยความดันอากาศที่เกิดขึ้นติดตั้งอยู่ด้วย
- ต้องขออนุญาตล่วงหน้าก่อนเดินทางมาที่สนามบิน (อย่างน้อย 7 วันทำการ)
สัมภาระฝากใต้ท้องเครื่อง:  ต้องขออนุญาต

สัมภาระถือขึ้นเครื่อง :  ต้องขออนุญาต
เซลล์เชื้อเพลิง
สำหรับให้พลังงานแก่อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบพกพา เช่นกล้องถ่ายรูป โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์พกพา
สัมภาระฝากใต้ท้องเครื่อง:  ไม่อนุญาต

สัมภาระถือขึ้นเครื่อง :  อนุญาต
เครื่องยนต์สันดาปภายใน หรือ เครื่องยนต์ใช้เซลล์เชื้อเพลิง
- เครื่องยนต์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน IATA DGR Special Provisions: A70
- ต้องไม่มีเชื้อเพลิงตกค้างภายในเครื่องยนต์
สัมภาระฝากใต้ท้องเครื่อง:  อนุญาต

สัมภาระถือขึ้นเครื่อง :  ไม่อนุญาต
Fuel cells or internal combustion engines
- Must meet IATA Standard, Special provision: A70
- The engines must be fuel free.
Checked Baggage:  Allowed

Carry-on Baggage:  Forbidden
เตาแคมปิ้ง รวมถึงภาชนะบรรจุเชื้อเพลิงที่มีเชื้อเพลิงเหลวติดไฟบรรจุอยู่
จะต้องกำจัดเชื้อเพลิงที่อยู่ในถังออกให้หมด
สัมภาระฝากใต้ท้องเครื่อง:  ต้องขออนุญาต

สัมภาระถือขึ้นเครื่อง :  ไม่อนุญาต
Fuel cells cartridge, spare For portable electronic devices.
Checked Baggage:  Allowed

Carry-on Baggage:  Allowed

 

Dispositis for scientific, professional or other use READ MORE กลับด้านบน
Chemical powder/solution for personal use or commercial use, except specified in the list of allowable items.  Forbidden

สารเคมีต่าง ๆ ทั้งชนิดผง หรือ ของเหลว สำหรับใช้งานส่วนตัวหรือเพื่อการค้า ยกเว้นแต่ที่ระบุในตารางรายการสิ่งของที่การบินไทยอนุญาตให้ผู้โดยสารสามารถนำติดตัวหรือใส่ไว้ในสัมภาระได้
สัมภาระฝากใต้ท้องเครื่อง:  ไม่อนุญาต
สัมภาระถือขึ้นเครื่อง :  ไม่อนุญาต
Heat producing articles
such as underwater torches (diving lamps) and soldering irons.
อาหาร หรือเครื่องดื่มชนิดอุ่นร้อนได้ด้วยตัวเอง และอาหารพร้อมรับประทาน (MRE) ที่บรรจุสารให้ความร้อนแบบปราศจากเปลวไฟ หรือ สารที่ให้ความร้อนสูงเมื่อสัมผัสความชื้น หรือน้ำ
สัมภาระฝากใต้ท้องเครื่อง:  ไม่อนุญาต
สัมภาระถือขึ้นเครื่อง :  ไม่อนุญาต
อุปกรณ์ที่ให้ความร้อนสูง
เช่นไฟฉายใต้น้ำ หรือหัวแร้งบัดกรี ต้องจัดเก็บในกล่องและแยกบรรจุแหล่งพลังงานเพื่อป้องกันการเปิดใช้งานโดยมิได้ตั้งใจ
สัมภาระฝากใต้ท้องเครื่อง:  ต้องขออนุญาต
สัมภาระถือขึ้นเครื่อง :  ต้องขออนุญาต
อุปกรณ์ตรวจจับสารเคมี
อนุญาตเฉพาะเจ้าหน้าที่จากองค์การที่เกี่ยวข้องกับการห้ามใช้อาวุธเคมีเดินทางเพื่อปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น
ต้องขออนุญาตล่วงหน้าก่อนเดินทางมาที่สนามบิน (อย่างน้อย 7 วันทำการ)
สัมภาระฝากใต้ท้องเครื่อง:  ต้องขออนุญาต
สัมภาระถือขึ้นเครื่อง :  ต้องขออนุญาต
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เช่นกล่องเงินสด ถุงเงินสด ที่มีส่วนประกอบเป็นแบตเตอรี่ลิเธียม หรือ เชื้อปะทุต่าง ๆ
สัมภาระฝากใต้ท้องเครื่อง:  ไม่อนุญาต
สัมภาระถือขึ้นเครื่อง :  ไม่อนุญาต
น้ำแข็งแห้ง (คาร์บอนไดออกไซด์ชนิดแข็ง)
- One (1) per person for personal use.
- น้ำแข็งแห้งต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 2.5 กิโลกรัมต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
- หีบห่อบรรจุจะต้องให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ระเหิดออกได้
- ใช้เพื่อให้ความเย็นกับสิ่งของที่ไม่เป็นวัตถุอันตรายเท่านั้น
สัมภาระฝากใต้ท้องเครื่อง:  อนุญาต
สัมภาระถือขึ้นเครื่อง :  อนุญาต
เครื่องวัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ ขนาดเล็ก หรือปรอทวัดไข้ที่ใช้ทางการแพทย์
- อนุญาตให้นำไปได้ท่านละ 1 ชิ้นสำหรับใช้งานส่วนบุคคล
- ต้องบรรจุในกล่องหรือบรรจุภัณฑ์ เพื่อป้องกันการแตกหัก
สัมภาระฝากใต้ท้องเครื่อง:  อนุญาต
สัมภาระถือขึ้นเครื่อง :  ไม่อนุญาต
เครื่องวัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ ขนาดใหญ่ หรือเครื่องวัดความดันอากาศ ที่บรรจุปรอทไว้ภายใน
ต้องบรรจุในกล่องหรือบรรจุภัณฑ์ เพื่อป้องกันการแตกหัก อนุญาตให้เฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐจากหน่วยงานอุตุนิยมวิทยา หรือหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะงานใกล้เคียง
สัมภาระฝากใต้ท้องเครื่อง:  ไม่อนุญาต
สัมภาระถือขึ้นเครื่อง :  ไม่อนุญาต
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เช่นกล่องเงินสด ถุงเงินสด ที่มีส่วนประกอบเป็นแบตเตอรี่ลิเธียม หรือ เชื้อปะทุต่าง ๆ
สัมภาระฝากใต้ท้องเครื่อง:  ต้องขออนุญาต
สัมภาระถือขึ้นเครื่อง :  ไม่อนุญาต

 

อุปกรณ์การเดินทางอื่นนอกเหนือจากที่มีไว้สำหรับผู้ที่มีความคล่องตัวลดลง
READ MORE กลับด้านบน
ยานพาหนะส่วนบุคคล
ยานพาหนะส่วนบุคคล หรือ สเก็ตไฟฟ้า สเก็ตบอร์ดไฟฟ้า หรือยานพาหนะขนาดเล็กอื่น ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียง ใช้กำลังไฟจากแบตเตอรี่ลิเธียม รวมทั้งอุปกรณ์เสริม อื่น ๆ ซึ่งไม่ถือเป็นอุปกรณ์ช่วยสำหรับผู้ที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนที่.
สัมภาระฝากใต้ท้องเครื่อง:  ไม่อนุญาต

สัมภาระถือขึ้นเครื่อง :  ไม่อนุญาต

 

Battery powered wheelchairs & mobility aids READ MORE กลับด้านบน
อุปกรณ์ช่วยสำหรับผู้ที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนที่เช่นวิลแชร์ ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดเปียกที่ไม่ป้องกันการรั่วไหล หรือลิเธียมไอออนแบตเตอรี่
อนุญาตให้นำไปได้ และในบางกรณีอาจต้องแยกตัวแบตเตอรี่ ไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่แข็งแรงพร้อมทั้งใส่วัสดุซึมซับเฉพาะสำหรับสารกัดกร่อนที่อาจรั่วไหลออกมา ส่วนแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมจะต้องผ่านการทดสอบตามาตรฐาน UN Manual of Tests and Criteria, Part III, subsection 38.3
อุปกรณ์ช่วยสำหรับผู้ที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนที่เช่นวีลแชร์ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน ซึ่งได้รับการออกแบบให้สามารถถอดแยกแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์ได้นั้น จะต้องแยกแบตเตอรี่ออกจากตัวอุปกรณ์และ นำแบตเตอรี่ดังกล่าวบรรจุในสัมภาระถือขึ้นเครื่อง (Carry-on Baggage)
* หมายเหตุ: ตัวอย่างของแบตเตอรี่ชนิดเปียกที่ไม่ป้องกันการรั่วไหลคือแบตเตอรี่ชนิดที่มีฝาเปิดด้านบนเพื่อเติมน้ำกรด (สารกัดกร่อน) เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีในการสร้างกระแสไฟฟ้า
สัมภาระฝากใต้ท้องเครื่อง:  ต้องขออนุญาต

สัมภาระถือขึ้นเครื่อง : ไม่อนุญาต
อุปกรณ์ช่วยสำหรับผู้ที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนที่เช่นวิลแชร์ ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ ชนิดเปียกที่ป้องกันการรั่วไหล
อนุญาตให้นำไปได้ โดยแนะนำให้ตัดวงจร หรือ ปลดขั้วแบตเตอรี่พร้อมทั้งห่อหุ้มขั้วแบตเตอรี่ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการลัดวงจร แบตเตอรี่ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน IATA DGR Special provision: A123 หรือ A199
- รวมถึงแบตเตอรี่ประเภท AGM, absorbed glass mat, gel battery, gel cell, sealed lead-acid (SLS), dry and dry cell
- ของเหลวที่อยู่ในแบตเตอรี่จะต้องไม่รั่วซึมเมื่อแบตเตอรี่แตกหักเสียหาย
- แบตเตอรี่ต้องผ่านการทดสอบการสั่นสะเทือนและการเปลี่ยนแปลงของความกดอากาศ
* หมายเหตุ: ตัวอย่างของแบตเตอรี่ต้องเป็นตามมาตรฐาน IATA DGR Special provision: A123 หรือ A199 เช่น แบตเตอรี่อัลคาไลน์แมงกานีส หรือ แบตเตอรี่ซิงก์-คาร์บอน หรือ แบตเตอรี่นิกเกิล-แคดเมียม หรือ แบตเตอรี่นิกเกิล-เมทัลไฮดรายด์
สัมภาระฝากใต้ท้องเครื่อง:  : ต้องขออนุญาต

สัมภาระถือขึ้นเครื่อง : ไม่อนุญาต

สัมภาระล่าช้าและสัมภาระเสียหาย

การติดตามสัมภาระล่าช้า

หากท่านเดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางโดยที่สัมภาระที่ท่านเช็คอินมาไม่ถึง โปรดมั่นใจว่าบริษัทฯ จะทำทุกอย่างที่สามารถทำได้เพื่อให้สัมภาระถูกส่งถึงท่านโดยเร็วที่สุด

 

หากท่านไม่สามารถหากระเป๋าของท่านพบ เมื่อเดินทางมาถึงจุดหมาย:

 • กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินของเราที่สนามบินทันที ท่านจะต้องกรอกแบบฟอร์มติดตามสัมภาระให้ครบถ้วนเพื่ออธิบายลักษณะกระเป๋าของท่านอย่างละเอียด พร้อมกับข้อมูลการติดต่อและที่อยู่จัดส่งสัมภาระของท่าน
 • ท่านจะได้รับสิ่งต่อไปนี้หลังการแจ้ง:
  - สำเนาแบบฟอร์มติดตามสัมภาระของท่าน
  - หมายเลขอ้างอิงการติดตามสัมภาระ
 • หากมีข้อขัดข้องใดๆ โปรดติดต่อเราผ่านสำนักงานติดตามของสูญหาย ที่ระบุไว้ ที่นี่

 

เมื่อพบสัมภาระของท่าน:

 • เราจะแจ้งให้ท่านทราบทันทีที่พบสัมภาระ และส่งไปยังที่อยู่ที่ท่านได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มติดตามสัมภาระ ภายใต้ข้อบังคับของศุลกากรท้องถิ่น
 • หรือท่านสามารถขอรับสัมภาระของท่านจากเราที่สนามบิน

 

หากไม่พบสัมภาระของท่าน:

 • ในกรณีสัมภาระที่ล่าช้าของท่านยังไม่สามารถถูกระบุได้ว่าอยู่ที่ไหน ท่านจะต้องยื่นเรื่องใบคำร้อง โดยท่านจะต้องทำสิ่งต่างๆต่อไปนี้:
  o กรอกแบบฟอร์มคำร้องการค้นหาสัมภาระ  กรุณาคลิกที่นี่

 

หากล่าช้ากว่า 24 ชั่วโมง

 • หากกระเป๋าสัมภาระของท่านมาล่าช้าเกินกว่า 24 ชั่วโมง และท่านมีความจำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์อาบน้ำและของใช้จำเป็นอื่น ๆ หรือจำเป็นต้องเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ อันเนื่องจากการขนส่งสิ่งของส่วนตัวของท่านล่าช้า การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ จะคืนเงินให้ท่านสำหรับค่าใช้จ่ายเหล่านี้ภายในอัตราที่เห็นควรตามความเหมาะสม

 

การขอคืนเงิน

 • ค่าชดเชยสิ่งของที่จำเป็น ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์ วัตถุประสงค์และระยะเวลาในการเดินทางของท่าน
  การบินไทยจะพิจารณาชดใช้ไม่เกิน100 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า ต่อท่าน ต่อสัมภาระหนึ่งชิ้น สำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ
  และพิจารณาชดใช้ไม่เกิน 25 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า ต่อท่าน ต่อสัมภาระหนึ่งชิ้น สำหรับเส้นทางภายในประเทศ ท่านต้องจำกัดค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นเท่านั้น โปรดทราบว่าค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นความรับผิดชอบของท่านเอง การชดเชยเงินคืนของค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม การบินไทยจะพิจารณาจากหลักฐานประกอบเช่น ใบเสร็จรับเงิน ดังนั้นขอให้ท่านแนบหลักฐานประกอบ หรือสามารถแสดงเอกสารตัวจริง เพื่อยืนยันการชดใช้ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ในการรับเงินชดเชยสำหรับค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดจากความล่าช้าของกระเป๋าสัมภาระ ท่านจำเป็นต้องส่งคำร้องผ่านเว็ปไซด์โดยเร็วที่สุด และไม่เกิน 21 วันหลังจากส่งมอบกระเป๋าให้ ท่านจะต้องส่งแบบฟอร์มความผิดปกติของทรัพย์สิน (Property Irregularity Report หรือ PIR) พร้อมทั้งใบเสร็จรับเงินสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมด เพื่อให้เราสามารถชำระเงินคืน อันเกี่ยวเนื่องมาจากความสูญเสียทางการเงินที่เกิดขึ้นจริงและได้รับการพิสูจน์แล้ว
 • หากกระเป๋าสัมภาระของท่านล่าช้าในการจัดส่งถึงบ้านท่านเราเชื่อว่าท่านสามารถเข้าถึงสิ่งที่ท่านต้องการ ในกรณีเหล่านี้ค่าใช้จ่ายของสิ่งของจำเป็นอาจไม่ได้รับความครอบคลุมโดยการบินไทย
 • ในกรณีที่สัมภาระของท่านสูญหาย การชำระเงินคืนใด ๆ ที่การบินไทยได้ชำระไปแล้วจะถูกหักออกจากการชำระสุดท้าย

 

สัมภาระเสียหาย

หากสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายในระหว่างเที่ยวบิน หลังจากลงเครื่องแล้ว โปรดนำสัมภาระของท่าน มาติดต่อจุดบริการกระเป๋าสัมภาระที่สนามบินทันที เพื่อที่ทางเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและประเมินผลความเสียหายที่เกิดขึ้น ท่านจะได้รับแบบฟอร์มรายงานความผิดปกติด้านทรัพย์สิน (Property Irregularity Report หรือ PIR) ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่เพื่อให้ท่านเก็บเป็นหลักฐานอ้างอิง ที่เกี่ยวข้องกับสัมภาระของท่าน และท่านจะต้องแน่ใจว่าได้รับสำเนารายงานความผิดปกตินั้น

 

ท่านควรติดต่อใคร​ :

 • หากท่านยังอยู่ในสนามบิน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินของการบินไทยหรือตัวแทนของการบินไทยทันที
 • หากท่านออกจากสนามบินแล้ว โปรดติดต่อสำนักงานการบินไทยในพื้นที่ของท่านคลิกที่นี่ขอเรียนให้ทราบว่า การรายงานความเสียหายของท่าน หลังจากที่ออกจากสนามบินอาจทำให้เกิดปัญหาในการสืบหาหลักฐานมากขึ้น
 • การบินไทย ไม่รับผิดชอบใด ๆต่อสัมภาระเสียหาย ล่าช้า สูญหาย ที่ท่านไม่ติดต่อเจ้าหน้าที่บริการกระเป๋าสัมภาระของการบินไทยหรือตัวแทนที่สนามบิน ภายใน 7 วันที่เดินทางมาถึง

 

ท่านจะต้องให้ข้อมูลใดต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของการบินไทย

 • รายละเอียดที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์และหรืออีเมล์ของท่าน
 • รายละเอียดเที่ยวบินและรายละเอียดใบกำกับสัมภาระ
 • คำอธิบาย / หลักฐานความเสียหาย

 

หากสัมภาระของท่านจำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซม หรือชดเชยโดยการหักค่าเสื่อมสภาพ

ขึ้นอยู่กับความเสียหายของสัมภาระของท่าน จะได้รับการซ่อมแซมหรือชดเชยโดยการหักค่าเสื่อมสภาพ การบินไทย จะช่วยซ่อมแซมหรือเปลี่ยนกระเป๋าสัมภาระที่เสียหาย การลงทะเบียนเพื่อรับกระเป๋าสัมภาระอันถือว่าเป็นการอ้างสิทธิ์ จะต้องเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องลงทะเบียนภายใน 7 วันนับจากวันที่เดินทางมาถึงจุดหมาย

 

ความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบของ การบินไทย รวมถึงสายการบินอื่น ๆ นั้นมีข้อจำกัด ตามอนุสัญญามอนทรีออล(Montreal Convention) ในอัตราสูงสุด 1288 SDR (สิทธิพิเศษในการจ่ายเงิน SDR = อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่อาจแตกต่างกัน) ต่อลูกค้า 1 รายสำหรับสัมภาระที่ลงทะเบียนและไม่ได้รับการตรวจสอบ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมท่านจึงควรติดต่อ บริษัท ประกันภัยของท่านเพื่อขอรับเงินคืน

 

การบินไทยไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจาก:

 • การบรรจุสัมภาระที่เกินขนาดและปริมาณ
 • สัมภาระที่โดนน้ำ, น้ำฝนหรือหิมะ
 • สิ่งของที่เปราะบางหรือเน่าเสียง่ายภายในบรรจุภัณท์
 • การสึกหรอตามปกติ (เครื่องสำอางหรือความเสียหายบนพื้นผิววัสดุ)
 • รอยตัด,รอยขีดข่วน, รอยบุ๋ม,รอยบุบ และรอยต่างๆที่อาจเกิดขึ้น แม้จะอยู่ภายใต้การดูแลอย่างระมัดระวัง
 • ความเสียหายหรือสูญหายของชิ้นส่วนที่ยื่นออกมาของกระเป๋า รวมถึงสายรัดกระเป๋า, ตะขอแขวน, ล้อที่ชำรุด, ล็อคภายนอก, สายรัดเพื่อความปลอดภัย, กระเป๋าหน้า, ปกนามบัตร และแถบของซิป
 • สัมภาระที่ยอมรับภายใต้เงื่อนไขของใบกำกับ Limited Release – รวมถึงรายการที่ดึงออกหรือถูกยึดโดยเจ้าหน้าที่สนามบิน หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

 

โปรดอย่านำสิ่งของมีค่า หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เอกสารสำคัญ เงิน สิ่งของที่เปราะบางหรือเน่าเสียง่าย ยาที่จำเป็นต้องใช้รับประทานระหว่างเดินทาง ลงไปในสัมภาระที่ทำการเช็คอินเพื่อเก็บใต้ท้องเครื่องบิน กรุณาอ่านข้อมูลสัญญาการขนส่งเพิ่มเติม

 

สิ่งของที่ลืมไว้บนเครื่องบิน

 • หากท่านลืมสิ่งของทิ้งไว้ในเครื่องบิน หรือในห้องรับรองของการบินไทยที่สนามบินสุวรรณภูมิ โปรดติดต่อสำนักงานติดตามของสูญหายในพื้นที่ของคุณโดยเร็วที่สุด ตามหมายเลขที่ระบุไว้ การบินไทยจะเก็บรักษาสิ่งของเหล่านี้ เป็นระยะเวลา 3 เดือนเท่านั้น

 

ประกันภัย

หากท่านซื้อกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางเพื่อคุ้มครองการเดินทาง ท่านสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางของท่าน เพื่อรับความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากขึ้น หากท่านมาถึงปลายทางโดยไม่มีสัมภาระที่ท่านเช็คอินมาด้วย โปรดมั่นใจว่า การบินไทย จะทำทุกอย่างที่สามารถทำได้เพื่อช่วยให้สัมภาระถูกส่งถึงท่านโดยเร็วที่สุด

การติดตามสัมภาระ

ท่านสามารถติดตามตำแหน่งสัมภาระของท่านได้ตลอดการเดินทาง ทันทีหลังจากที่ท่านได้ส่งมอบสัมภาระที่เคาน์เตอร์เช็คอินหรือที่จุดวางสัมภาระด้วยตัวเอง

 

หมายเหตุ : ข้อมูลการติดตามสัมภาระ จะถูกส่งจากสนามบินและผู้ให้บริการขนส่งสัมภาระ ดังนั้นเราจึงไม่สามารถรับประกันความสมบุรณ์และความถูกต้องของข้อมูลได้ นอกจากนี้ยังไม่สามารถใช้ข้อมูลนี้สำหรับการเรียกร้องใดๆ


Bag Drop

สำหรับผู้โดยสารที่ทำการเช็คอินผ่านช่องทางการเช็คอินอัตโนมัติของการบินไทยมาแล้ว ได้แก่ อินเทอร์เน็ต (Internet) โมบายแอพพลิเคชั่น (THAI Mobile Application) หรือ เครื่องเช็คอินอัตโนมัติ (Self Service Kiosk) โดยผู้โดยสารจะได้รับโมบายบอร์ดดิ้งพาส (Mobile Boardingpass) หรือ ใบยืนยันการเช็คอิน (Confirm receipt) สามารถมาโหลดสัมภาระได้ที่เคาน์เตอร์ BAG DROP ที่สนามบินของการบินไทยได้ทั่วโลก

สำหรับสนามบินสุวรรณภูมิ การบินไทยให้บริการ เคาน์เตอร์ Bag Drop ที่ Row C สำหรับผู้โดยสารภายในประเทศ และ Row H-J lสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศทั้งนี้ผู้โดยสารยังสามารถไปโหลดสัมภาระด้วนตนเองที่เครื่องโหลดสัมภาระอัตโนมัติ (เคาน์เตอร์ D1 และ D2) หลังจากพิมพ์ป้ายติดสัมภาระที่เครื่องเช็คอินอัตโนมัติ ซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่ 04:30-23:30น.