ข้อมูลสนามบิน

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสนามบิน เพื่อการใช้เวลาที่อาคารผู้โดยสารได้อย่างคุ้มค่า นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่รอยัลออร์คิดเลานจ์ คุณสามารถลิ้มรสอาหารที่ดีที่สุดและผ่อนคลายในบรรยากาศที่เงียบสงบอย่างแท้จริงในขณะที่รอเที่ยวบินของคุณ

PLEASE SELECT LOCATION

Submit

สุวรรณภูมิ

Thai Airways Information

contact Information

สำนักงานการบินไทย

เคาน์เตอร์เช็คอิน
 • เคาน์เตอร์เช็คอิน เที่ยวบินภายในประเทศ เปิดให้บริการก่อนเวลาเครื่องออก 3ชั่วโมง และ ปิดให้บริการก่อนเวลาเครื่องออก 30
  นาทีประตูขึ้นเครื่องเปิดก่อนเวลาเครื่องออก 1 ชั่วโมง และ ปิดประตูก่อนเวลาเครื่องออก 10 นาที

  เคาน์เตอร์เช็คอิน เที่ยวบินระหว่างประเทศ เปิดให้บริการก่อนเวลาเครื่องออก 3 ชั่วโมง และ ปิดให้บริการก่อนเวลาเครื่องออก 40 นาที
  ประตูทางขึ้นเครื่องเปิดก่อนเวลาเครื่องออก 1 ชั่วโมง 15 นาที และ ปิดประตูก่อนเวลาเครื่องออก 10 นาที

 • การเช็คอินผู้โดยสารขาออก (เที่ยวบินระหว่างประเทศ)

  บริการรอยัล ออคิด พรีเมี่ยม

  • ตั้งอยู่ที่อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 ในพื้นที่กว่า 5,000 ตารางเมตร ซึ่งบริการรอยัล ออคิด พรีเมี่ยมนี้จัดไว้เป็นพิเศษสำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจของสายการบินไทยที่เดินทางด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เท่านั้น

  การเช็คอินผู้โดยสารชั้นหนึ่ง
  • พนักงานยกกระเป๋าให้ ณ ประตูทางเข้าที่ 1 อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4
  • เจ้าหน้าที่เชิญผู้โดยสารชั้นหนึ่งเช็คอิน ณ บริเวณรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่ง
  • เจ้าหน้าที่เชิญผู้โดยสารชั้นหนึ่งผ่านการตรวจหนังสือเดินทางโดยใช้ช่องทางพิเศษ
  • เจ้าหน้าที่ส่งผู้โดยสารชั้นหนึ่งเข้าพักผ่อน ณ ห้องรับรองพิเศษชั้นหนึ่ง อาคารเทียบเครื่องบิน D
  • ผู้โดยสารชั้นหนึ่งสามารถใช้บริการนวดสปา ณ ห้องรอยัล ออคิด สปา

  การเช็คอินผู้โดยสารชั้นธุรกิจ
  • ใช้ประตูทางเข้าที่ 1 อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4
  • เช็คอิน ณ เคาน์เตอร์หมายเลข A1 – A18
  • บริการจุดตรวจหนังสือเดินทางช่องทางพิเศษ
  • บริการห้องรับรองพิเศษชั้นธุรกิจ ณ อาคารเทียบเครื่องบิน C, D หรือ E
  • บริการนวดไหล่ หรือ นวดเท้า เป็นเวลา 30 นาที ณ ห้องรอยัล ออคิด สปา

  การเช็คอินผู้โดยสารบัตรทอง ROP / Star Alliance
  • ใช้ประตูทางเข้าที่ 2 อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4
  • เช็คอิน ณ เคาน์เตอร์หมายเลข B10 – B15
  • บริการห้องรับรองพิเศษชั้นธุรกิจ ณ อาหารเทียบเครื่องบิน C หรือ E

  การเช็คอินผู้โดยสารที่เดินทางเป็นหมู่คณะ
  • ใช้ประตูทางเข้าที่ 2 อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4
  • เช็คอิน ณ เคาน์เตอร์หมายเลข D12 – D15
  • โหลดกระเป๋าสัมภาระ ณ เคาน์เตอร์หมายเลข D16 – D19

  การเช็คอินผู้โดยสารชั้นประหยัดพรีเมี่ยม / ชั้นประหยัด
  • ใช้ประตูทางเข้าที่ 4 หรือ 5 อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4
  • เช็คอิน ณ เคาน์เตอร์หมายเลข H6 – H17 และ J6 – J16

   

  เคาน์เตอร์เช็คอินพิเศษ มีดังนี้
  • B17 - B18 : ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการ
  • C1 – C18 : เช็คอินเที่ยวบินปลายทางประเทศเกาหลีและญี่ปุ่น (ระหว่าง 19.30 – 00.30 น.)
  • H23 - H 24 : เคาน์เตอร์จ่ายค่าน้ำหนักสัมภาระเกิน
  • J1 - J5 และ H1 - H5 : โหลดกระเป๋าสำหรับผู้ที่เช็คอินผ่านอินเตอร์เน็ต หรือ เช็คอินผ่านมือถือ
  • H18 : เช็คอินผู้โดยสารทารก หรือ ผู้โดยสารทุพพลภาพ
  • J17 : เคาน์เตอร์เช็คอินสำหรับผู้โดยสารที่ไม่มีกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง
  • J18 : เคาน์เตอร์ผู้โดยสารสแตนด์บาย

 • การเช็คอินผู้โดยสารขาออก (เที่ยวบินภายในประเทศ)

  การเช็คอินผู้โดยสารชั้นธุรกิจ

  • ใช้ประตูทางเข้าที่ 2 อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4
  • เช็คอิน ณ เคาน์เตอร์หมายเลข B1 – B2
  • บริการห้องรับรองพิเศษชั้นธุรกิจ ณ อาหารเทียบเครื่องบิน A ชั้น 2

  การเช็คอินผู้โดยสารบัตรทอง ROP / Star Alliance
  • ใช้ประตูทางเข้าที่ 2 อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4
  • เช็คอิน ณ เคาน์เตอร์หมายเลข B3 - B4

  การเช็คอินผู้โดยสารชั้นประหยัด
  • ใช้ประตูทางเข้าที่ 2 อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4
  • เช็คอิน ณ เคาน์เตอร์หมายเลข B6 – B9 และ C3 – C6
       
  เคาน์เตอร์เช็คอินพิเศษ มีดังนี้
  • B5 : สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร / วุฒิสมาชิก
  • C2 : เช็คอินผู้โดยสารทารก หรือ ผู้โดยสารทุพพลภาพ
  • C8 – C9 : เคาน์เตอร์ผู้โดยสารสแตนด์บายเที่ยวบินภายในประเทศ
  • C1 : โหลดกระเป๋าสำหรับผู้ที่เช็คอินผ่านเครื่องอัตโนมัติ เช็คอินผ่านอินเตอร์เน็ต หรือ เช็คอินผ่านโทรศัพท์มือถือ
  • C7 : เคาน์เตอร์เช็คอินสำหรับผู้โดยสารหมู่คณะ

   

 • การเช็คอินผู้โดยสารขาออก (การเช็คอินด้วยเครื่องอัตโนมัติ)
  การเช็คอินด้วยเครื่องอัตโนมัติ
  • เครื่องเช็คอินอัตโนมัติตั้งอยู่ระหว่างเคาน์เตอร์เช็คอิน B และ C
  • ให้บริการเช็คอินเฉพาะเที่ยวบินภายในประเทศ
  • โหลดกระเป๋าได้ที่เคาน์เตอร์หมายเลข C1

   

  บัตรที่นั่งอิเล็กทรอนิกส์ (Mobile 2D Barcode Boarding Pass)
  • บริการบัตรที่นั่งอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศที่ออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อลดขั้นตอนที่เคาน์เตอร์เช็คอิน ลดการใช้บัตรที่นั่งชนิดกระดาษ อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร และร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม
  ผู้โดยสารสามารถเลือกทำขั้นตอนการรับรหัสบัตรที่นั่งอิเล็กทรอนิกส์แบบบาร์โค้ด 2 มิติ (Mobile 2D Barcode Boarding Pass) ได้ด้วยตนเองผ่านช่องทาง MMS ในโทรศัพท์มือถือ หลังจากการเช็คอินผ่านทางโทรศัพท์มือถือ (Mobile Check-in)

  ผู้โดยสารสามารถนำบัตรที่นั่งอิเล็กทรอนิกส์มาแสดงที่จุดดังต่อไปนี้
  • เคาน์เตอร์บริการอินเตอร์เน็ตเช็คอินหมายเลข C1 เพื่อโหลดสัมภาระ
  • ทางเข้าจุดตรวจค้นของท่าอากาศยานที่ประตูก่อนขึ้นเครื่อง (Boarding Gate)
  • แสดงแก่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเพื่อแนะนำที่นั่ง
  • ผู้โดยสารชั้นธุรกิจสามารถนำบัตรที่นั่งอิเล็กทรอนิกส์มาแสดงเพื่อเข้าใช้บริการห้องรับรองพิเศษภายในประเทศได้อีกด้วย


แผนกติดตามสัมภาระ
 • เที่ยวบินระหว่างประเทศ 02-134-5453-6 (24 ชั่วโมง)

 • เที่ยวบินภายในประเทศ 02-134-5473-4 (06.00 – 23.00 น.)

ห้องรับรองพิเศษ

รอยัล ออร์คิด เลาจน์

ห้องรับรองพิเศษชั้นหนึ่ง

 • ตั้งอยู่บริเวณอาคารเทียบเครื่องบิน (Concourse) D ชั้น 3

 • พื้นที่ 1,400 ตารางเมตร

 • บริการผู้โดยสารชั้นหนึ่งได้ 134 ท่าน

 • เวลาให้บริการ : 05.00 น. – 01.00 น.

 • สิ่งอำนวยความสะดวก :
  • ห้องรับรองวีไอพี 2 ห้อง
  • ห้องรับรองส่วนตัว 6 ห้อง
  • ห้องรับประทานอาหารขนาด 22 ที่นั่ง
  • มุมอินเตอร์เน็ตพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 2 เครื่อง
  • ห้องพักผ่อน
  • ห้องอาบน้ำ
  • ห้องน้ำ พร้อมทั้งส่วนให้บริการสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ใช้รถเข็น