ข้อแนะนำด้านความปลอดภัย

เพื่อความปลอดภัย

กรุณาศึกษาคู่มือความปลอดภัยในกระเป๋าหน้าที่นั่งของท่าน เพื่อให้ทราบตำแหน่ง ทางออกฉุกเฉินของเครื่องบิน และแนวทาง ปฏิบัติที่ถูกต้อง ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน โปรดรัดเข็มขัดที่นั่งขณะที่ไฟสัญญาณแจ้งรัดเข็มขัดติด กรุณารัดเข็มขัดที่นั่งไว้ตลอด เวลา ไม่ควรนอนบนพื้น หรือลุกเดินโดย ไม่จำเป็น เพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ขณะที่เครื่องบินผ่านอากาศแปรปรวน


อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

1.อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ห้ามใช้ตลอดเที่ยวบิน เนื่องจากการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ อาจรบกวนระบบการ ติดต่อสื่อสารและการเดินอากาศของเครื่องบิน ดังนั้นขณะอยู่บนเครื่องบินขอให้ผู้โดยสารปิดอุปกรณ์ดังต่อไปนี้โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกชนิด วิทยุสื่อสารแบบพกพา เครื่องรับส่งวิทยุทุกชนิด อุปกรณ์สื่อสัญญาณทุกชนิด เครื่องรับวิทยุ และโทรทัศน์ทุกชนิด วิทยุติดตามตัว รวมทั้งของเล่นใช้วิทยุบังคับ และของเล่นอิเล็กทรอนิกส์
2.อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ได้หลังจากเครื่องขึ้นแล้ว 15 นาที และต้องหยุดใช้เมื่อเริ่มลดระดับเพดานบินและไฟสัญญาณแจ้งรัดเข็มขัดติด
ได้แก่ เครื่องคิดเลข เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า คอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าที่ไม่ต่อกับเครื่องพิมพ์ เครื่องเล่นวิดีโอชนิด พกพา เครื่องเล่นเกมส์ เครื่องเล่นเทป/ซีดี/มินิดิสก์/เอ็มพี 3 และดีวีดี ทั้งนี้ต้องใช้กับหูฟังเท่านั้น โทรศัพท์เคลื่อนที่ และพีดีเอที่มีระบบการทำงานไฟลท์โหมด สามารถเปิดใช้งานได้เมื่อตั้งค่าในไฟลท์โหมดเท่านั้น
อย่างไรก็ตามหากตรวจสอบพบการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆที่ตองสงสัย ว่าอาจรบกวนระบบการติดต่อสื่อสารและการเดินอากาศของเครื่องบิน ผู้โดยสารจะต้องปิดอุปกรณ์เหล่านั้นตลอดเที่ยวบิน
3.อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ได้ ตลอดเที่ยวบิน
ได้แก่ เครื่องช่วยฟัง เครื่องช่วยกระตุ้น หัวใจ นาฬิกาอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งบนเครื่องบิน

 

การบริการเครื่องดื่ม

พนักงานต้อนรับจะบริการเครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์แก่ผู้โดยสารที่มีอายุเกิน 18 ปี เท่านั้นพนักงานตอนรับสามารถระงับการใหบริการเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์กับ ผู้โดยสารที่มีอาการมึนเมา และห้ามผู้โดยสารนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาดื่มเองระหว่างเที่ยวบิน

การสูบบุหรี่

ประเทศไทยมีกฎหมายห้ามสูบบุหรี่บนเครื่องบิน กรุณางดสูบบุหรี่ในทุกเที่ยวบิน
ข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัยดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย และระเบียบปฏิบัติของบริษัทการบินไทยจำกัด(มหาชน)
เจ้าหน้าที่ประจำอากาศยานอาจใช้มาตรการอันควรในทางป้องกันเมื่อมีเหตุอัน ควรเชื่อหรือเมื่อผู้โดยสารฝ่าฝืนต่อระเบียบ และวินัยในอากาศยานเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของอากาศยาน บุคคล หรือ ทรัพย์สินในอากาศยาน โดยอาศัยอำนาจ ตามบทบัญญัติกฎหมายเดินอากาศแห่ง ราชอาณาจักรไทย