ROP Logo - Link to ROP Homepage
Use arrow down for read the content or use tab key to next menu

สถานภาพบัตรทอง

การได้รับสถานภาพสมาชิกบัตรทอง:
สถานภาพบัตรทอง พิจารณาจากการสะสมไมล์เอกสิทธิ์(Qualifying Miles) กับการบินไทย และ สายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ โดย พิจารณาจากช่วงระยะเวลา 2 รอบ คือ การสะสมไมล์เอกสิทธิ์จำนวน 50,000 ไมล์ ในระยะเวลา 12 เดือน หรือ 80,000 ไมล์ ในระยะเวลา 24 เดือน หรือ จากการเดินทางในเที่ยวบินระหว่างประเทศ 40 เที่ยวบินกับการบินไทย* ในระยะเวลาต่อรอบ 12 เดือน ทั้งนี้ ระบบจะทำการพิจารณาสถานภาพสมาชิกโดยนับจากรายการสะสมไมล์ของเที่ยวบินล่าสุดที่ได้ถูกบันทึกในบัญชีและนับย้อนหลังไปเป็นเวลา 12 เดือน หรือ 24 เดือน และเมื่อท่านมีการสะสมไมล์ด้วยเที่ยวบินล่าสุดใหม่อีก ระบบจะคำนวณจำนวนไมล์ย้อนหลังตามช่วงระยะเวลา 12 เดือน หรือ 24 เดือนนับจากเที่ยวบินล่าสุดเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง


*การเดินทางด้วยบัตรโดยสารในรหัสชั้นโดยสาร G / V / W / L ไม่นำมาพิจารณาในการได้รับสถานภาพสมาชิกบัตรทอง และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป เที่ยวบินระหว่างประเทศของการบินไทยที่สำรองที่นั่งในรหัสชั้นโดยสาร T, K, S, G, V, W, L จะไม่สามารถนำมาคำนวณการได้รับสถานภาพสมาชิกบัตรทองตามกฎเกณฑ์ 40 เที่ยวบิน ในระยะเวลาต่อรอบ 12 เดือน


การรักษาสถานภาพสมาชิกบัตรทอง:
การรักษาสถานภาพบัตรทอง พิจารณาจากจำนวนไมล์สะสมที่ท่านได้รับภายในช่วงระยะเวลาตาม อายุสมาชิกภาพบัตรทองใบปัจจุบันของท่าน โดยท่านต้องสะสมไมล์เอกสิทธิ์ (Qualifying Miles) กับการบินไทยและสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ ให้ได้ครบ 50,000 ไมล์ ภายในระยะเวลา 12 เดือน หรือ สะสมไมล์เอกสิทธิ์ให้ได้ครบ 80,000 ไมล์ ในระยะเวลา 24 เดือน หรือ มีการบันทึกการเดินทางในเที่ยวบินระหว่างประเทศจำนวน 40 เที่ยวบินกับการบินไทย ในระยะเวลาต่อรอบ 12 เดือน* ทั้งนี้นับจากวันเริ่มต้น ของสถานภาพบัตรทองใบปัจจุบันของท่าน


*การเดินทางด้วยบัตรโดยสารในรหัสชั้นโดยสาร G / V / W / L ไม่นำมาพิจารณาในการรักษาสถานภาพสมาชิกบัตรทอง และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป เที่ยวบินระหว่างประเทศของการบินไทยที่สำรองที่นั่งในรหัสชั้นโดยสาร T, K, S, G, V, W, L จะไม่สามารถนำมาคำนวณการรักษาสถานภาพสมาชิกบัตรทองตามกฎเกณฑ์ 40 เที่ยวบิน ในระยะเวลาต่อรอบ 12 เดือน   

สิทธิประโยชน์จากการบินไทย

  โบนัสพิเศษ 5,000  ไมล์ ในแต่ละครั้งที่ท่านได้รับหรือรักษาสถานภาพสมาชิกบัตรทอง

   อภินันทนาการอัพเกรดชั้นโดยสาร*เที่ยวบินไป-กลับของการบินไทยสูงสุด 2 ครั้ง (ใช้ได้กับบัตรโดยสารในอัตราราคาขายปกติ ยกเว้นบัตรโดยสารในรหัสชั้นโดยสาร T, K, S, G, V, W, L) บัตรโดยสารราคาพิเศษบางรหัสชั้นโดยสารอาจไม่สามารถใช้สิทธิ์อภินันทนาการอัพเกรดได้ เงื่อนไขของบัตรโดยสารจะแสดงให้ทราบใน thaiairways.com หรือแจ้งให้ทราบก่อนทำการออกบัตรโดยสาร ท่านจะได้รับสิทธิ์อภินันทนาการอัพเกรดครั้งแรก*โดยอัตโนมัติเมื่อท่านได้รับสถานภาพสมาชิกบัตรทอง โดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ภายในอายุของบัตรทองใบปัจจุบันของท่าน สำหรับสิทธิ์อภินันทนาการอัพเกรดชั้นโดยสารครั้งที่สอง*จะได้รับเมื่อท่านสะสมไมล์เอกสิทธิ์ครบ 50,000 ไมล์ หรือมีเที่ยวบินระหว่างประเทศของการบินไทยบันทึกในบัญชีสมาชิกครบ 40 เที่ยวบิน (ยกเว้นการเดินทางในรหัสชั้นโดยสาร G,V,W,L) **ภายใน 12 เดือนแรก หรือ 12 เดือนหลัง นับจากวันเริ่มต้นสถานภาพบัตรทองใบปัจจุบันของท่าน ท่านสามารถใช้สิทธิ์อภินันทนาการอัพเกรดชั้นโดยสารครั้งที่สองได้ภายในหนึ่งปีนับจากวันที่ได้รับสิทธิ์ อภินันทนาการอัพเกรดชั้นโดยสารสามารถทำได้กับชั้นโดยสารในลำดับถัดไปหนึ่งชั้นโดยสารเท่านั้น การอัพเกรดข้ามชั้นโดยสารหรือมากกว่าหนึ่งลำดับชั้นโดยสารไม่สามารถทำได้ อภินันทนาการอัพเกรดชั้นโดยสารไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ และมีค่าธรรมเนียมในการใช้สิทธิ์ รายละเอียดคลิกที่นี่

   สิทธิ์การได้รับที่นั่งแน่นอนในชั้นประหยัดของเที่ยวบินของการบินไทยในเส้นทางบิน ที่ยังไม่มีการปิดรับจอง และใช้ได้กับบัตรโดยสารในรหัสสำรองที่นั่ง Y,M,B โดยติดต่อสำรองที่นั่งก่อนเวลาเที่ยวบินออกไม่น้อยกว่า  72  ชั่วโมง พร้อมแจ้งหมายเลขสมาชิกบัตรทอง และ รหัสสำรองที่นั่งของท่าน

   สิทธิ์ในการใช้ห้องรับรอง รอยัล ซิลค์ คลาส ของการบินไทยทั่วโลก

* มีค่าภาษีและค่าธรรมเนียมตามที่กำหนด

**ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป เที่ยวบินระหว่างประเทศของการบินไทยที่สำรองที่นั่งในรหัสชั้นโดยสาร T, K, S, G, V, W, L จะไม่สามารถนำมาคำนวณการได้รับและรักษาสถานภาพสมาชิกบัตรทอง รวมถึงการได้รับอภินันทนาการอัพเกรดชั้นโดยสาร ตามกฎเกณฑ์ 40 เที่ยวบิน ในระยะเวลาต่อรอบ 12 เดือนได้

 
สิทธิประโยชน์จากการบินไทยและสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์

•   สิทธิ์ในการเช็คอิน ณ เคาน์เตอร์ที่มีเครื่องหมาย สตาร์ อัลไลแอนซ์ โกลด์

   สิทธิ์ในการเพิ่มน้ำหนักกระเป๋าอีก 20 กิโลกรัมจากน้ำหนักที่ระบุบนบัตรโดยสาร เมื่อพิจารณากระเป๋าเป็นจำนวนน้ำหนัก หรือสิทธิ์ในการเพิ่มจำนวนกระเป๋าอีก 1 ชิ้น เมื่อพิจารณากระเป๋าเป็นจำนวนชิ้น

   สิทธิ์ในการได้รับตรวจสอบความปลอดภัยสัมภาระและหนังสือเดินทางในช่อง Gold Track ในบางสนามบิน รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

   อภินันทนาการสำหรับสมาชิกบัตรทอง และผู้ติดตาม 1 ท่าน ในการใช้ห้องรับรอง สตาร์ อัลไลแอนซ์ ทั่วโลก ที่มีเครื่องหมาย สตาร์ อัลไลแอนซ์ โกลด์ เพียงท่านแสดงบัตรโดยสารที่ท่านชำระเงินแล้ว พร้อมบัตรสมาชิกบัตรทองและบัตรขึ้นเครื่องบินของท่านและผู้ติดตามที่ระบุการเดินทางภายในวันเดียวกัน

   สิทธิ์ในการขึ้นเครื่องก่อน

   สิทธิ์ในการรับสัมภาระก่อน

   สิทธิ์การได้ที่นั่งก่อนในขณะทำการสำรองที่นั่ง หรือในขณะรอที่สนามบิน เมื่อท่านรอการยืนยันในกรณีที่เที่ยวบินที่นั่งเต็ม

     * สิทธิ์การได้ที่นั่งก่อนในขณะรอที่สนามบิน ขึ้นอยู่กับกฏหมายในเรื่องการอนุญาตให้รอที่สนามบินของแต่ละประเทศ> ตารางแสดงสิทธิประโยชน์จาก การบินไทย

> ตารางแสดงสิทธิประโยชน์จาก สายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์

 

                                                     บัตรสมาชิกแบบดิจิทัล

 

                                                       บัตรสมาชิกแบบดิจิทัล

                           บัตรสมาชิกแบบพลาสติก                                                บัตรสมาชิกแบบดิจิทัล

                           บัตรสมาชิกแบบพลาสติก                                                บัตรสมาชิกแบบดิจิทัล