ROP Logo - Link to ROP Homepage
Use arrow down for read the content or use tab key to next menu

กฏเกณฑ์และเงื่อนไขของรายการ รอยัล ออร์คิด พลัส

กฏเกณฑ์ในรายการ รอยัล ออร์คิด พลัส จะแนะนำท่านถึงสาระสำคัญของรายการ และการเข้าร่วมเป็นสมาชิก รอยัล อร์คิด พลัส จะต้องปฏิบัติตามกฏเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ

 1. ผู้สมัครเป็นสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส ต้องมีอายุ 2 ปีขึ้นไป และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย หรือประเทศ อื่นๆที่ไม่มีกฏข้อห้ามในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของรายการสะสมไมล์
 2. บริษัทหรือนิติบุคคลใดๆ ไม่สามารถสมัครเป็นสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส ได้
 3. สมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส 1 ท่าน สามารถมีบัญชีสะสมไมล์ได้เพียง 1 บัญชี เท่านั้น โดยต้องใช้ชื่อ-นามสกุลจริง และคำนำหน้าชื่อ พร้อมลงลายมือชื่อของท่าน เพื่อยอมรับกฏเกณฑ์และเงื่อนไขของรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อและที่อยู่ สมาชิกจะต้องแสดงหลักฐานของทางราชการ
 4. การสมัครเป็นสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส ท่านจะต้องกรอกใบสมัครให้สมบูรณ์ พร้อมลงลายมือชื่อแล้วส่งใบสมัคร มายังศูนย์บริการสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส หรือสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่  thaiairways.com/rop ซึ่งหมายความว่าท่านได้ยอมรับในกฏเกณฑ์และเงื่อนไขของรายการ ทั้งนี้ การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และตีความกฏเกณฑ์ของรายการได้ในทุกกรณี
 5. หลังจากที่ท่านสมัครเป็นสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส เรียบร้อยแล้ว ทางรายการฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับและยินดีปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขของรายการสะสมไมล์รอยัล ออร์คิด พลัส ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ โดยถือเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขของรายการสะสมไมล์รอยัล ออร์คิด พลัส ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามรายละเอียดกฎเกณฑ์และเงื่อนไขล่าสุดได้ที่เวบไซต์ thaiairways.com/rop ซึ่งข้อมูลที่ระบุอยู่บนเวบไซต์ดังกล่าวถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. สมาชิกภาพ และไมล์สะสมของท่านไม่สามารถโอนไปยังรายการอื่นหรือโอนให้กับบุคลอื่นได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น และไม่อนุญาตให้ทำการขอไมล์สะสมย้อนหลังกับการบินไทยหรือสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ ในเที่ยวบินก่อนวันที่ทำการสมัครเป็นสมาชิก
 7. บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) สงวนสิทธิ์ที่จะระงับการส่งข่าวสารรายการ รอยัล ออร์คิด พลัส ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือเอกสารต่างๆให้กับสมาชิกที่ไม่มีรายการทำกิจกรรมในบัญชีตรงตามข้อกำหนดของการบินไทย
 8. บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) จะไม่รับผิดชอบต่อการจัดส่งหรือการสูญหายของข่าวสารหรือเอกสารรายการต่างๆ อันเนื่องมาจากการให้บริการทางไปรษณีย์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 9. เพื่อเลื่อนสถานภาพเป็นสมาชิกบัตรเงิน  หรือบัตรทอง ท่านสมาชิกต้องมีการสะสมไมล์เอกสิทธิ์(Qualifying Miles) ภายในระยะเวลา 12 เดือน หรือ ระยะเวลา 24 เดือนตามเกณฑ์ที่กำหนด สำหรับสถานภาพบัตรเงินต้องมีการสะสมไมล์เอกสิทธิ์ 10,000 ไมล์ภายในระยะเวลา 12 เดือน หรือ 15,000 ไมล์ภายในระยะเวลา 24 เดือน สำหรับบัตรทองจะต้องมีการสะสมไมล์เอกสิทธิ์ 50,000 ไมล์ภายในระยะเวลา 12 เดือน  หรือ 80,000 ไมล์ภายในระยะเวลา 24 เดือน นอกจากนั้นเพื่อการเลื่อนสถานภาพเป็นสมาชิกบัตรทอง ท่านยังสามารถสะสมไมล์จากการเดินทางในเที่ยวบินระหว่างประเทศ 40 เที่ยวบินกับการบินไทย ในระยะเวลาต่อรอบ 12 เดือน (ยกเว้นชั้นโดยสาร G, V, W, L) ทั้งนี้ ระบบจะทำการพิจารณาสถานภาพสมาชิกโดยนับจากรายการสะสมไมล์ของเที่ยวบินล่าสุดที่ได้ถูกบันทึกในบัญชีและนับย้อนหลังไปเป็นเวลา 12 เดือน หรือ 24 เดือน และเมื่อท่านมีการสะสมไมล์ด้วยเที่ยวบินล่าสุดใหม่อีก  ระบบจะคำนวณจำนวนไมล์ย้อนหลังตามช่วงระยะเวลา 12 เดือน หรือ 24 เดือนนับจากเที่ยวบินล่าสุดเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง ไมล์เอกสิทธิ์ หมายถึงไมล์สะสมตามระยะทางบินจริงรวมทั้งโบนัสพิเศษจากบัตรโดยสารชั้นหนึ่งหรือชั้งธุรกิจ เมื่อเดินทางกับการบินไทยและกลุ่มสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ สำหรับโบนัสพิเศษจากบัตรโดยสารชั้นหนึ่ง หรือชั้นธุรกิจของสายการบินคู่สัญญา บริษัทคู่สัญญา โบนัสจากรายการส่งเสริมการขายต่างๆ ไม่สามารถนำมาใช้ในการพิจารณาสถานภาพสมาชิก
 10. เมื่อท่านได้เลื่อนสถานภาพเป็น บัตรทอง หรือบัตรแพลทินัมของรายการ รอยัล ออร์คิด พลัส ท่านจะรับชุดบัตรพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยใช้เวลาประมาณ 3 สัปดาห์  หรือขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจัดส่งของทางไปรษณีย์ ท่านสามารถดาวน์โหลดบัตรสมาชิกดิจิตอลได้ทันทีโดยเข้าสู่ระบบบัญชีสมาชิกที่ thaiairways.com/rop
 11. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ รอยัล ออร์คิด พลัส ตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วน
  บุคคลของลูกค้าและสมาชิก รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่
  ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

   

  ข้อมูลส่วนบุคคลที่สมาชิกได้ให้ไว้กับ รอยัล ออร์คิด พลัส จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  เพื่อเข้าถึงความต้องการรและความสนใจของลูกค้าและสมาชิก

    เพื่อการให้บริการสมาชิก การส่งมอบสิทธิประโยชน์และข้อเสนอพิเศษ รวมถึงรางวัลต่างๆ จาก รอยัล ออร์คิด พลัส สายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ คุ่สัญญาธุรกิจ และหน่วยงานภายนอก

  - รายชื่อคู่สัญญาทางธุรกิจของ รอยัล ออร์คิด พลัส และสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ คลิก ที่นี่

  - หน่วยงานบุคคลที่สาม หมายถึง หน่วยงานภายนอก ได้แก่ องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน มูลนิธิ และอื่นๆ ที่มีการประสานความร่วมมือกับการบินไทยและ รอยัล ออร์คิด พลัส

    เพื่อให้บริษัท การบินไทย (จำกัด) มหาชน และ รอยัล ออร์คิด พลัส สามารถมอบประสบการณ์ให้ลูกค้าและสมาชิกแบบเฉพาะเจาะจงในแต่ละบุคคลได้

   ในกรณีที่ รอยัล ออร์คิด พลัส ดำเนินงานผ่านบริษัทผู้ให้บริการอื่นๆ ทาง รอยัล ออร์คิด พลัส จะดำเนินงานผ่านบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือได้และไว้วางใจได้เท่านั้น

 12. เมื่อสมัครเป็นสมาชิกกับ รอยัล ออร์คิด พลัส แล้ว ข้อมูลสมาชิกของท่านจะถูกนำมาใช้ในวัตถุประสงค์ทางการตลาด หรือการสื่อสารของการบินไทย คู่สัญญาธุรกิจ และบุคคลภายนอก ได้ในขอบเขตที่สมาชิกให้ความยินยอมไว้เมื่อสมัครเป็นสมาชิก ทั้งนี้ สมาชิกสามารถยกเลิกการรับข่าวสารได้ทุกเมื่อ โดยเข้าสู่ระบบบัญชีสมาชิกและอัพเดทความยินยอมรับข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com/rop
 13. สำหรับการรักษาสถานภาพบัตรเงิน หรือบัตรทอง ท่านสมาชิกจะต้องมีการสะสมไมล์เอกสิทธิ์ภายในระยะเวลา 24 เดือนของการเป็นสถานภาพนั้นๆ  สำหรับสถานภาพบัตรเงิน จะต้องมีการสะสมไมล์เอกสิทธิ์ 10,000 ไมล์ ภายในช่วงระยะเวลา 12 เดือน หรือ 15,000 ไมล์ ภายในระยะเวลา 24 เดือน  สำหรับสถานภาพบัตรทอง จะต้องมีการสะสมไมล์เอกสิทธิ์ 50,000 ไมล์ ภายในระยะเวลา 12 เดือน นอกจากนั้นท่านยังสามารถรักษาสถานภาพบัตรทองของท่านด้วยการเดินทางครบ 40 เที่ยวบินในเส้นทางระหว่างประเทศของการบินไทย ด้วยบัตรโดยสารที่กำหนด (ยกเว้นรหัสชั้นโดยสาร G, V, W, L)  หรือ สะสมไมล์เอกสิทธิ์ 80,000 ไมล์ ภายในระยะเวลา 24 เดือน
 14. กฏเกณฑ์และเงื่อนไขของรายการ รอยัล ออร์คิด พลัส อยู่ภายใต้กฏหมายของประเทศไทย สำหรับกฏหมายของบางประเทศที่มีข้อห้ามในการเข้าร่วมรายการสะสมไมล์ หรืออาจมีกฏเกณฑ์ไม่สอดคล้องกับรายการ รอยัล ออร์คิด พลัส บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จะไม่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศดังกล่าวนั้น
 15. สมาชิกต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการรางวัลทุกประเภทด้วยตนเอง และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จะไม่รับเป็นตัวแทนหรือเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้กับบุคคลใดทั้งสิ้น
 16. ไมล์สะสมที่สมาชิกได้รับในแต่ละปีมีกำหนดอายุ 3 ปี ไมล์สะสมที่ถูกบันทึกเข้ามาในไตรมาสใดๆและไม่ได้นำมาแลกรางวัล ไมล์ดังกล่าวจะหมดอายุสิ้นไตรมาสนั้นๆในปีที่ 3 ท่านจะต้องทำการแลกรางวัลก่อนวันที่ไมล์สะสมจะหมดอายุตามที่การบินไทยกำหนด ไมล์สะสมที่ไม่ได้นำมาแลกรางวัลภายในวันสุดท้ายก่อนวันที่ไมล์สะสมจะหมดอายุจะถูกลบออกจากบัญชีสะสมไมล์ของท่านโดยอัตโนมัติและไม่สามารถนำมาแลกรางวัลได้อีก
 17. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฏเกณฑ์ ข้อบังคับสิทธิประโยชน์ เงื่อนไขในการเข้าร่วมรายการ หรือจำนวนไมล์สะสมของ รอยัล ออร์คิด พลัส ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทุกเมื่อ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนั้นๆ อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อไมล์ที่สะสมแล้ว หรือต่อรางวัลต่างๆ นอกจากนี้การบินไทยอาจเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคู่สัญญา หรือรางวัลต่างๆ อาจเพิ่มจำนวนไมล์ที่ใช้ในการขอแลกรางวัลหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และขอจำกัดสิทธิ์ในการโอนหรือมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆของสมาชิกให้กับบุคคลอื่น อาจเพิ่มหรือระงับช่วงวันและเวลาในการเข้าร่วมสะสมไมล์ หรือแลกรับรางวัล และมีการจำกัดจำนวนที่นั่งในแต่ละเที่ยวบินได้ทุกกรณี
 18. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ไม่อนุญาตให้สมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส หรือบุคคลใดๆ ทำการซื้อ ขาย ประมูล เป็นตัวแทนขาย หรือแลกเปลี่ยนรางวัล สิทธิประโยชน์ ไมล์ หรือผลิตภัณฑ์และบริการใดๆของ รอยัล ออร์คิด พลัส รวมทั้งไม่อนุญาตให้มีการแลกเปลี่ยน หรือซื้อขายบัตรโดยสารรางวัลในทุกกรณี โดยการบินไทยจะไม่รับผิดชอบหรือชดเชยความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น และขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับหรือยึดเอกสารหรือบัตรโดยสารรางวัล รวมถึงสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนไมล์สะสมที่เหลืออยู่ ปิดบัญชี หรือยกเลิกสมาชิกภาพ โดยอาจแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ หากพบว่าบุคคลใดมีการดำเนินการเกี่ยวกับรางวัลและสิทธิประโยชน์ต่างๆของ รอยัล ออร์คิด พลัส ในเชิงพาณิชย์กับบุคคลอื่น หรือมีการกระทำในเชิงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับรางวัล ไมล์สะสม หรือผลิตภัณฑ์และบริการของรอยัล ออร์คิด พลัส บริษัทฯ อาจมีการดำเนินคดีทางกฎหมายกับสมาชิกหรือบุคคลใดๆที่เกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าว และในระหว่างขั้นตอนในการตรวจสอบหรือดำเนินการทางกฎหมาย สมาชิกที่เกี่ยวข้องอาจไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ไมล์ แลกรางวัล หรือใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมถึงไม่อนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการจากรอยัล ออร์คิด พลัส
 19. ในการบังคับใช้กฎเกณฑ์และเงื่อนไขของรายการสะสมไมล์ รอยัล ออร์คิด พลัส บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมายกับสมาชิกที่มิได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งอาจรวมถึงการฟ้องร้องค่าเสียหาย ค่าทนายความ ค่าใช้จ่ายในศาล และค่าธรรมเนียมในการดำเนินคดี
 20. ในกรณีที่มีการตรวจสอบแล้วพบว่าสมาชิกดำเนินการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไข หรือกระทำการทุจริตใดๆ รวมถึงปลอมแปลงข้อความหรือเอกสารของรอยัล ออร์คิด พลัส บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสถานภาพสมาชิก ระงับหรือลบไมล์สะสมในบัญชี ระงับการใช้หรือยึดบัตรสมาชิก รางวัล และสิทธิประโยชน์ที่ได้มาจากการแลกรางวัลหรือจากการได้รับสิทธิ์ ทั้งนี้อาจแจ้งหรือมิได้แจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า โดยบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหรือชดเชยการระงับหรือลบไมล์สะสมในบัญชี ระงับการใช้หรือยึดบัตรสมาชิก รางวัล และสิทธิประโยชน์ที่ได้มาทั้งจากการแลกรางวัลหรือจากการได้รับสิทธิ์ ทั้งนี้อาจแจ้งหรือมิได้แจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหรือชดเชยการระงับหรือลบไมล์ออกจากบัญชีสะสมไมล์ในทุกกรณี ทั้งนี้ อาจมีการดำเนินการทางกฎหมายกับสมาชิกรายนั้นๆต่อไป ในระหว่างการดำเนินการด้านกฎหมาย สมาชิกที่ต้องสงสัยว่าไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขหรือกระทำการทุจริต รวมถึงปลอมแปลงข้อความหรือเอกสารใดๆจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการสะสมไมล์ หรือใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมถึงการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการใดๆของรอยัล ออร์คิด พลัส โดยการตัดสินและพิจารณาของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 21. สมาชิกที่ถูกปิดบัญชีสะสมไมล์เนื่องจากพบว่ามีการกระทำทุจริตหรือฝ่าฝืนกฎเกณฑ์เงื่อนไขของรายการสะสมไมล์ รอยัล ออร์คิด พลัส บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จะไม่อนุญาตให้สมาชิกดังกล่าวสมัครเป็นสมาชิกใหม่หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของรอยัล ออร์คิด พลัส
 22. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จะไม่รับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับรางวัลที่ไม่ได้รับอนุญาต และจะไม่รับผิดชอบต่อการออกบัตรโดยสารรางวัลให้กับผู้มีสิทธิ์รับรางวัลไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 23. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกรายการสะสมไมล์ รอยัล ออร์คิด พลัส ได้ทุกเมื่อ